ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»زهره و منوچهر - قسمت سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/18 17:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان ایرج میرزا, شعر کهن
ســـبـــزه نــگـــر تـــازه بـــه بـــار آمــدهصــافــی و پـــیــوســـتـــه و روغــن زده
ســـرســـره فـــصـــل بــــهـــاران بــــودوز پــــی ســــر خــــوردن یــــاران بــــود
هـمــچــو دو پــروانـه خــوش بــال و پــرداده عـــنـــان بـــر کـــف بـــاد ســـحـــر
دسـت بـه هـم داده بـر آن سـر خـوریـمگــاه بـــه هــم گــاه ز هــم بـــگــذریــم
بـــلــکــه ز اجـــرام زمــیــن رد شــویــمهــر دو یــکـــی روح مـــجـــرد شـــویــم
ســــیـــر نـــمـــایـــیـــم در آفـــاق نـــوراز نـــظــــر مـــردم خــــاکــــی بــــه دور
بــاش تــو چـون گـربــه و مـن مـوش تـومـــوش گــــرفــــتــــار در آغــــوش تــــو
گــربــه صــفــت ورجــه و گــازم بــگــیـرول ده و پـــرتـــم کــن و بـــازم بـــگــیــر
طـفـل شــو و خــســب بــه دامـان مـنشــیـر بــنـوش از ســر پــســتــان مــن
از ســـر زلــفــم طــلــب مــشـــک کــنبــا نـفــس مـن عــرقــت خــشــک کـن
ورجــه و شــادی کـن و بــشــکـن بــزنگــل بــکــن از شــاخــه و بــر مـن بــزن
دســت بــکــش بــر شــکـم صــاف مـنبـــوســـه بـــزن بـــر دهــن نـــاف مـــن
مــاچ کــن از ســیـنــه ســیـمــیـن مــنگـــاز بـــگـــیــر از لــب شـــیــریــن مــن
همچـو گـلـم بـو کـن و چـون مل بـنوشبــفـکـن و لـخـتــم کـن و بــازم بــپــوش
غـنـچــه صـفـت خــنـده کـن و بــاز شـوعـشــوه شــو و غـمـزه شــو و نـاز شـو
قــلـقـلـکـم مـی ده و نـشــگـان بــگـیـرمـن چـه بـگـویم چـه بـکـن، جـان بـگـیـر
گـفــت و دگـر بــاره طــلـب کــرد بــوسبــاز شــد آن چــهـره خــنـدان عــبــوس
از غـــضـــب افــکــنــده بـــر ابـــرو گــرهاز پــــی پـــیـــکـــار کـــمـــان کـــرده زه
خـواسـت چــو بــا زهـره کـنـد گـفـتــگـوروی هــــم افــــتـــــاد دو مــــژگــــان او
خــفــتــن مــژگــانــش نــه از نــاز بـــودبــلـکــه در آن خــفــتــگـی یـک راز بــود
امـر طــبــیـعـی اســت کـه در بــیـن راهچـــون بـــرســـد مــرد لــب پـــرتـــگـــاه
خـواهـد ازین سـو چـو بـه آن سـو جـهدچــشــم خــود از واهـمـه بــر هـم نـهـد
تــازه جــوان عــاقــبـــت انــدیــش بـــودبـــا خــبــر از عــاقــبـــت خــویــش بــود
دیــد رســـیــدســـت لـــب پـــرتـــگـــاهواهـمـه را چــشــم بــبــســت از نـگــاه
آه چـه غـرقـاب مـهیبـی اسـت عـشـقمـهـلـکـه پـر ز نـهـیـبــی اسـت عـشـق
کیسـت که بـا عـشـق بـجـوشـد همیوز دو جــهــان دیـده نــپــوشــد هـمــی
بــــاری از آن بـــوســـه جـــوان دلـــیـــرواهـمـه بــگــرفــت و ســرافــگـنـده زیـر
گـفــت کـه ای نـســخــه بــدل از پــریجـــلــد ســـوم از قــمــر و مــشــتـــری
عـطـف بــیـان از گـل و ســرو و ســمـنجـــمـــلـــه تأکـــیـــد ز بـــاغ و چـــمـــن
دانــمــت از جــنــس بـــشــر بـــرتـــریلـــیــک نـــدانـــم بـــشـــری یــا پـــری؟
عـشــوه از ایـن بــیـش بــه کـارم مـکـنصــرف مـســاعــی بــه شــکـارم مـکـن
بـــر لـــبـــم آن قـــدر تـــلـــنــگـــر مــزنجــاش بـــمــانــد بــه لــبـــم، پــر مــزن
شــوخ مـشــو، شــعـبــده بــازی مـکـنپـــیــش مـــیــا دســـت درازی مـــکـــن
دســـت مـــزن تـــا نـــشـــود زیــنــهــارعـــارض مــن لــالــه صـــفـــت داغـــدار
گـــر اثـــری مــانــد از انــگـــشـــت تـــوبــاز شــود مــشــت مـن و مـشــت تــو
عــذر چـــه آرد بـــه کــســان روی مــنیـک مـنـم و چــشـم هـمـه ســوی مـن
ظــهـر کــه در خــانــه نـهـم پــای خــودبــــگـــذرم از مـــوقـــف لـــالـــای خـــود
آن که قدش چـفتـه چـو شـمشـیر شـدتـــا قــد مــن راســت تــر از تــیــر شــد
بـــیــنــد اگـــر در رخ مـــن لـــکـــه یــیبــی شــک از آن لـکـه خــورد یـکـه یـی
تـــا دل شــب غــرغــر و غــوغــا کــنــدمــفــتـــضــحـــم ســازد و رســوا کــنــد
خـلـق چـه دانـنـد کـه این داغ چـیسـتبـــر رخ مــن داغ تــو یــا داغ کــیــســت
کیسـت که این ظلم بـه من کرده استمــرد بــرد تــهــمــت و زن کــرده اســت
شـهـد لـب مـن نـمـکـیـده اســت کـسدر قــرق مــن نــچـــریــده اســت کــس
هـــیـــچ خــــیـــالــــی نـــزده راه مــــنبــــدرقــــه کــــس نــــشــــده آه مــــن
زاغــچــه کـس نـنـشــســتــم بــه بــامبـــاد بـــه گــوشــم نــرســانــده پــیــام
ســـیـــر نـــدیـــده نـــظـــری در رخــــمشــاد نــگــشــتــه دلــی از پــاســخــم
هـیـچ پــریـشــان نــشــده خــواب مــنابـــر نـــدیــده شـــب مـــهــتـــاب مـــن
آیـــنـــه مـــن نـــپــــذیـــرفـــتـــه زنـــگپــای ثــبــاتــم نــرســیـده بــه ســنــگ
خــورده ام از خــوب رخــان مـشــت هـاســوزن نـشـگـان ز ســر انـگـشــت هـا
خـوب رخـان خـوش روشـان خـیـل خـیلسـوی مـن آیـنـد هـمـه هـمـچـو سـیـل
عـــصـــر گـــذر کـــن طـــرف لـــالـــه زارســروقــدان بــیـن هــمــه لــالــه عــذار
هـر زن و مــردی کــه بــه مـن بــنـگــردیــک قـــدم از پـــهــلــوی مــن نــگـــذرد
عــشــوه کــنـان بــگـذرد از ســوی مـنتــــا زنــــد آرنــــج بــــه بـــــازوی مــــن
گـر چـه جــوانـم مـن و صـاحـب جــمـالمــهــر بـــتـــان را نــکــنــم احـــتـــمــال
زن نــکـــنــد در دل جـــنــگــی مــقـــامعـشـق زنـان اسـت بــه جـنـگـی حـرام
عــاشــقــی و مــرد ســپــاهـی کــجــادادن دل دســـت مـــنـــاهــی کـــجـــا؟
جــایــگــه مــن شــده قــلــب ســپـــاهقـــلـــب زنـــان را نــکـــنــم جـــایــگـــاه
مـردم بــی اسـلـحــه چــون گـوسـفـنـددر قـــرق غـــیــرت مـــا مـــی چـــرنـــد
گــرگ شــنــاســیــم و شــبــانــیـم مــاحـــافـــظ نــامــوس کـــســـانــیــم مـــا
تــا کــه بــر ایـن گــلـه بــزرگـی کــنـیـمنـیـســت ســزاوار کــه گــرگـی کــنـیـم
خـون کـه چــکـد بــهـر وطـن روی خـاکحـــیــف بـــود گــر نــبـــود خـــون پـــاک
قــلــب ســپــاه اســت چــو مأوای مـنقــلــب فــلــان زن نــشــود جـــای مــن
مــکـــر زنــان خـــوانــده ام انــدر رمـــانعـــشـــق زنـــان دیـــده ام از ایــن و آن
دیـده و دانــســتــه نـیـفــتــم بــه چــاهکــج نــکــنــم پـــای خــود از شــاهــراه
شـاه پــرسـتـی اسـت هـمـه دیـن مـنحـــب وطـــن پـــیــشـــه و آیــیــن مــن
بـــیــنــد اگـــر حـــضـــرت اشـــرف مــراآیـــد و بـــیـــرون کـــنـــد از صـــف مـــرا
گــر شــنـود شــاه غــضــب مــی کــنـدبـــی ادبـــان را شـــه ادب مــی کـــنــد
هــرچـــه مــیــان مـــن و تـــو بـــگـــذردبــــاد بــــر شـــاه خــــبــــر مـــی بــــرد
بــــــاد بــــــر شــــــاه بــــــرد از هـــــواکــــوه بــــگــــویـــد بــــه زبــــان صــــدا
بـــر ســـر مــا فـــکـــری اگــر ره کـــنــدخــلــقــت آن فــکــر، خــود شــه کــنــد
فــرم نــظـــام اســـت چـــو در بـــر مــراصــحــبــت زن نــیـســت مــیـســر مــرا
بـــعــد کــه آیــم بــه لــبـــاس ســویــلاز تــو تــحــاشــی نــکــنـم بــی دلــیـل
نــــاز مــــیــــامــــوز تــــو ســــربـــــاز رابـــهــر خـــود انــدوخـــتـــه کـــن نــاز را
خـــیــز و بـــرو دســـت بـــدار از ســـرمنــیــز مــبـــر دســت بــه پــایــیــن تــرم
زهـــره کـــه در مـــوقـــع گـــفـــتــــار اوبــــود فــــنــــا در لــــب گــــلــــنـــار او،
مــانــده در او خــیـره چــو صــورتــگــریدر قـــــلـــــم صـــــورت بـــــهــــت آوری
یــا چــو کــســی هــیــچ نــدیـده تــذرودیــده تـــذروی بـــه ســـر شــاخ ســرو
دیـــد چــــو انـــکـــار مـــنـــوچــــهـــر راکـــرد فـــزون در طـــلـــبـــش مـــهـــر را
پـنجه عشقست و قوی پنجه یی استکیست کز این پنجه در اشکنجه نیست
مــنـع بــتــان عــشــق فــزون تــر کــنـدنــاز دل خـــون شــده خــون تـــر کــنــد
هــر چــه بــه آن دیــر بــود دســت رسبــــیـــش بــــود طـــالـــب آن را هـــوس
هـر چـه کـه تــحـصـیـل وی آسـان بــودقـــدر کـــم و قـــیــمـــتـــش ارزان بـــود
لـعـل هـمـان ســنـگ بــود لـیـک ســرخهسـت بـسـا سـنـگ چـو او نیک سـرخ
لــعــل ز مــعــدن چــو کــم آیــد بـــه درلــاجــرم از ســنــگ گــران ســنــگ تــر
گــــر رادیـــوم نــــیــــز فــــراوان بــــدیقـــیــمـــت احـــجـــار بـــیــابـــان بـــدی
پـس ز جـهان هر چه ز زشت و نکوستقــیـمـت آن اجــرت تــحــصــیـل اوســت
الــغــرض آن انــجـــمــن آرای عــشـــقمــاهـی مـســتــغــرق دریـای عــشــق
آتــــش مــــهــــر ابــــد انــــدوخــــتــــهدر شـــرر آتــــش خـــود ســـوخــــتــــه
گــر چــه از او آیــت حــرمــان شــنــیــدبـیش شـدش حـرص و فـزون شـد امـید
گـفـت جــوان هـر چــه بــود ســاده تــرهــســت بـــه دل بـــاخــتــن آمــاده تــر
مـــــرغ رمـــــیــــده نــــشـــــود زود رامدام نــدیــده اســت کــه افــتــد بــه دام
جـسـت ز جــا بــا قـد چـون سـلـسـلـهطــعــنـه و تــشــویـق و عــتــاب و گـلـه
گفـت چـه تـرسـوسـت، جـوان را بـبـینصـاحـب شـمـشـیـر و نـشـان را بــبـیـن
آن کـــه ز یـــک زن بـــود انـــدر گـــریـــزدر صـف مردان چـه کـند جـسـت و خـیز
مــرد ســپــاهـی و بــه ایـن کــم دلــیبــچــه بــه ایـن جــاهـلــی و کــاهـلــی
بــسـکـه ســتــم بــر دل عـاشـق کـنـدعــاشــق بـــیــچـــاره دلــش دق کــنــد
گـر چـه بــه خـوبـی رخـت ورد نـیـسـتبـین جـوانـان چـو تـو خـونـسـرد نیسـت
مـرد رشـید! اینهمـه وسـواس چـیسـتمرد رشـیدی، ز کـسـت پـاس چـیسـت
پـــلـــک چـــرا روی هــم انـــداخـــتـــیروز بـه خـود بـهر چـه شـب سـاخـتـی؟
جز من و تـو هیچ کس اینجـا که نیستپـاس کـه داری و هـراسـت ز چـیسـت؟
سـبــزه تـو تــرسـی کـه گـواهـی دهـدنــامــه بـــه ارکــان ســـپـــاهــی دهــد
سـبـزه کـه جـاسـوس نـبــاشـد بـه بـاغدادن راپــــــورت نـــــدانـــــد کــــــلـــــاغ
قـلـعـه بـگـی نیسـت کـه جـلـبـت کـنـدحــاکــم شــرعــی نـه کــه حــدت زنــد
نـیـسـت در ایـنـجـا مـاژری، مـحـبـسـیمــنــصــب تــو از تــو نــگــیـرد کــســی
بـــیــهــده از شـــاه مـــتـــرســـان مــراجـــان مـــن آن قـــدر مـــرنــجـــان مـــرا
در تــــو نـــیـــابــــد غـــضـــب شــــاه راهــیــچ مــتـــرس از غــضــب پـــادشــاه
عــشــق فــکــن در ســر مــردم مــنــمعــشــق تـــرا در ســر شــاه افــگــنــم
چــون گــل رخــســار تــو وا مـی شــودشـــاه هــم از زهــره رضــا مــی شــود
این همه محـجـوب شدن بـیخـود اسـتحــجــب ز انــدازه فــزون تــر بــد اســت
مــرد کــه در کــار نــبـــاشــد جـــســوردور بــــــود از هـــــمــــــه لــــــذات، دور
هـر کـه نـهـد پــای جـلـادت بــه پــیـشعــاقــبــت از پــیـش بــرد کــار خــویـش
آن کــه بــود شــرم و حــیــا رهــبـــرشخـــلـــق ربـــایــنــد کـــلـــاه از ســـرش
هــر کــه کــنــد پـــیــشــه خــود را ادبدر هـمــه کــار از هـمــه مــانـد عــقــب
کــام طــلــب، نـام طــلــب مــی شــودشـاخ گـل خـشـک، حــطـب مـی شـود
زنــــدگــــی ســــاده در ایــــن روزگــــارســاده مــشــو، هـیـچ نــیـایـد بــه کــار
گـر تـو هـم این قـدر شـوی گـول و خـامهــیــچ تـــرقـــی نــکـــنــی در نـــظـــام
آتـــش ســرخــی تـــو، خــمــودت چــراآب روانــــی تـــــو، جـــــمــــودت چــــرا
تـــازه جـــوانــی تـــو، جــوانــیــت کــو؟عــیــد بـــود، خــانــه تـــکــانــیــت کــو؟
لـعـل تــرا هـیـچ بــه از خــنـده نـیـسـتاخـم بــه رخـسـار تـو زیـبــنـده نـیـسـت
گــر نــه پــی عــشــق و هـوا داده انــدایـن هـمـه حـسـن از چـه تـرا داده انـد؟
کــــان ز پــــی بــــذل زر آمـــد پــــدیـــدشـــاخـــه بـــرای ثـــمـــر آمـــد پـــدیــد
نــورفــشــانـی اســت غــرض از چــراغبــــهـــر تــــفــــرج بــــود آیـــیـــن بــــاغ
در ثـــمـــیـــن از پـــی تـــزیـــیـــن بـــوددخــتـــر بـــکــر از پـــی کــابـــیــن بـــود
غـنـچــه کـه در طــرف چــمـن وا شــودمــی نـتــوان گــفــت کــه رســوا شــود
مـه کـه ز نورش همـه را قـسـمـتـسـتمی نتـوان گفـت کـه بـی عـصـمتـسـت
حـــســن تـــو بـــر حـــد نــصــاب آمــدهبـــیــشــتـــر از حـــد و حــســاب آمــده
حـیـف نـبــاشـد تــو بــدیـن خـط و خـالبـــر نــخــوری، بــر نــدهــی از جــمــال
عـشـق کـه نـبــود بـه تـو، تـنـهـا گـلـیعـشـق که شـد، هم گل و هم بـلبـلی
زنـدگـی عـشــق عـجــب زنـدگـیـســتزنـده کـه عـاشـق نـبــود زنـده نـیـسـت
حــســن بـــلــا عــشــق نــدارد صــفــالـــازم و مــلــزوم هــمــنــد ایــن دو تـــا
قـــدر جـــوانـــی کـــه نـــدانـــی بـــدانچــنــد صــبــاحــی کــه جــوانـی بــدان
بـــعــد کــه ریــش تــو رســد تــا کــمــربـــا تـــو کــســی عــشــق نــورزد دگــر
عـشـق بــه هـر دل کـه کـنـد انـتــخـابهـمــچــو رود نــرم کــه در دیـده خــواب
عـشـق بـدیـن مـرتـبـه سـهـل الـقـبـولبـــر تــو گــران آمــده ای بــوالــفــضــول
گـــر تــــو نـــداری صـــفـــت دلـــبــــریمــرد نــیـی صــفــحــه یـی از مــرمــری
پـــــرده نــــقـــــاشـــــی الـــــوانــــیــــاســـاخـــتـــه از زر بـــت بـــی جـــانــیــا
از تــو هـمـان چــشــم شــود بــهـره ورعـــضـــو دگـــر بـــهــره نــبـــیــنــد دگــر
عـکس تـو در چـشـم من افـتـاده اسـتمـسـتـی چـشـم مـن از آن بـاده اسـت
ایـن کـه تـو گـفـتـی کـه ز مـهـری بــریفــــارغــــی از رســــم و ره دلــــبــــری
آن لــب لــعــل تــو هـم انــدر نــهــفــتوصــف تــرا بــا مــن ایـن گــونـه گــفــت
گـفــت و نـگـفـتــه اســت یـقـیـنـا دروغتـــازه رســیــدی تـــو بـــه حــد بـــلــوغ
شــاخ تـــو پـــیــونــد نــخـــورده هــنــوزطــوطــی تـــو قــنــد نــخـــورده هــنــوز
جــمـع نـگـشـتــســت هـنـوز از عـفـافدامــــن پــــیـــراهــــن تــــو روی نــــاف
وصـل تـو بــر شـیـفـتــگـان نـوبــر اسـتنــوبــر هــر مــیـوه گــرامــی تــر اســت
مـن هـم از آن سـوی تـو بــشـتــافـتــمکــاشــهــب تــو تــازه نــفــس یـافــتــم
از تـــو تـــوان لـــذت بــــســـیـــار بــــردبــا تــو تــوان تــخــتــه زد و بــاده خــورد
بــا تــو تــوان خــوب هــم آغــوش شــدخــوب در آغــوش تــو بــی هـوش شــد
مـی گــذرد وقــت، غــنـیـمــت شــمــاربــرخــور از ایـن ســفــره بــی انـتــظــار
چـون سـخـن زهـره بـه ایـن جـا رسـیـدکـار مـنـوچــهـر بــه سـخــتــی کـشـیـد
دیـــد بـــه گـــل رفـــتـــه فـــرو پـــای اوشـــورشــی افــتـــاده بـــر اعــضــای او
دل بــه بـــرش زیــر و زبـــر مــی شــودعـــضـــو دگــر طـــور دگــر مــی شـــود
گـویی جـامـی دو کـشـیـده اسـت مـینــشـــوه شـــده داخـــل شـــریــان وی
یــا مـــگـــر از رخـــنـــه پـــیــراهــنـــشمــورچـــگــان یــافــتـــه ره بـــر تـــنــش
رفــت از ایــن غــصـــه فــرو در خـــیــالکـاین چـه خـیالسـت و چـه تـغـییر حـال
از چــه دلـش در تــپــش افـتــاده اسـتحـوصـلـه در کـشـمـکـش افـتـاده اسـت
گـرســنـه بــودش دل و ســیـرش نـگـاهظـــاهــر او مــعــنــی خـــواه و نــخـــواه
شــرم بــر او راه نــفــس مــی گــرفــترنـگ بــه رخ داده و پــس مــی گــرفــت
رنــــگ پـــــریــــده اگـــــر انـــــدر هــــواقــابـــل حــس بــودی و نــشــو و نــمــا
زان هــمــه الــوان کــه از آن رخ پـــریــدقـوس قــزح مـی شــدی آن جــا پــدیـد
خــواســت نــیــفــتـــاده بـــه دام بـــلــاخــــیـــزد و زان ورطــــه زنـــد ورجــــلـــا
گــفــت دریــغـــا کــه نــکــرده شـــکــارهــیـچ نــیـفــتــاده تــفــنــگــم بــه کــار
گـــور و گـــوزنـــی نـــزده بـــر زمـــیـــنکــبـــک نــیــاویــخـــتـــه بـــر قــاچ زیــن
ســـایــه بـــرفــت و بـــپـــریــد آفــتـــابشــد ســر مـا گـرم چــو ایـن جــوی آب
ســوخـــت ز خــورشــیــد رخ روشــنــمغـــرق عـــرق شـــد ز حـــرارت تـــنـــم
خـــانـــگـــیـــانـــم نـــگـــران مـــنـــنـــدچــشــم بـــه ره مــنــتــظــران مــنــنــد
صـحـبــت عـشـق و هـوس امـروز بــسمــنــتــظــران را بـــه لــب آمــد نــفــس
جــمـعــه دیـگــر لــب ایـن ســنـگ جــوبــــاد مــــیـــان مــــن و تــــو رانــــده وو
زهــره چـــو بـــشـــنــیــد نــوای فــراقطـاقـتـش از غـصـه و غـم گـشـت طـاق
دیــد کــه مــرغ دلــش آســیــمــه ســردر قــفـــس ســـیــنــه زنــد بـــال و پـــر
خــواهـد از آن تــنـگ مــکــان بــرجــهـدبـــال زنــان ســر بـــه بـــیــابـــان نــهــد
روی هــم افــگــنــده دو کــف از اســفبـــاز ســوی ســیــنــه خــود بـــرد کــف
داد بــــــر آرامـــــگـــــه دل فـــــشــــــارتــــا نـــکــــنـــد مــــرغ دل از وی فــــرار
اشـک بـه دور مـژه اش حـلـقـه بــسـتژالـه بــه پــیـرامـن نـرگــس نـشــســت
گــفــت کــه آه ای پـــســر ســنــگ دلای ز دل ســـنـــگ تـــو خـــارا خـــجـــل
مــادر تـــو گــر چــو تــو مــنــاعــه بـــودهــیــچ نــبـــودی تـــو کــنــون در وجــود
ای عــــجــــبــــا آن کـــه ز زن آفـــریـــدچــون ز زن ایــن گــونــه تــوانــد بـــریــد
حــــیـــف بــــود از گــــهـــر پــــاک تــــواین هـمـه خـود خـواهـی و امـسـاک تـو
ایـن چـه دلـسـت ای پـسـر بـی نـظـیـرسـخـت تـر از سـنـگ و سـیـه تـر ز قـیـر
تــا بــه کــی آرم بــه تــو عــجــز و نـیـازوای کــه یـک بــوســه و ایـن قــدر نــاز؟
این همـه هم جـور و سـتـم مـی شـوداز تـو ز یـک بــوسـه چـه کـم مـی شـود
گـر چــه مـرا بــی تــو روا کـام نـیـسـتبــی تــو مـرا لـحـظـه یـی آرام نـیـسـت
گــر تــو مــحــبــت گــنـه انـگــاشــتــیاین همـه حـسـن از چـه نـگـه داشـتـی
کــاش شـــود بـــا تـــو دو روزی نــدیــمنــایــب هــم قــد تــو عــبـــدالــرحــیــم
یـک دو شــبــی بــاش بــه پــهـلــوی اوتـــا کـــه کـــنـــد در تـــو اثـــر خـــوی او
تــا تــو بــیـامـوزی از آن خـوش خــصـالطـــرز نــظـــر بـــازی و غـــنـــچ و دلـــال
بــیـن کـه خـداونـد چــه خـوبــش نـمـودپـــادشـــه مــلـــک قـــلــوبـــش نــمــود
مـکـتـب عـشـق اسـت سـپــرده بــه اواوسـت کـه از جــمـلـه بــتــان بــرده گـو
آنـــچـــه نـــدانـــی تـــو ازو یـــاد گـــیــرمــشــق نــکــوکــاری از اســتــاد گــیــر
خـوب بــبــیـن خـوب رخـان چـون کـنـنـدصـیـد خـواطـر بــه چــه افـسـون کـنـنـد
اهـل نـظــر جــمــلــه دعــایـش کــنـنــدشـیـفـتــگـان جــان بــه فـدایـش کـنـنـد
خــلـق بــسـوزنـد بــه راهـش ســپــنـدتــا نـرســد خــوی خــوشــش را گــزنـد
وه چـه بـسـا سـیـم رخ و سـیـم سـاقبـــهــر وی از شــوی گــرفــتــه طــلــاق
ایـن هـمـه از عـشـق تــحـاشـی مـکـنســفــســطــه و عــذرتــراشــی مـکــن
جـمعه و تـعـطـیل، شـتـابـت ز چـیسـتبــا هـمـه تـعـجـیـل ایـابـت ز چـیـسـت؟
رنـج چــو عـادت شـود آســودگـیـســتقــیــد بــی آلــایـشــی آلــودگــیــســت
گــر تــو نــخــواهـی کــه دمــد آفــتــاببـــاز کــن آن لــعــل لــب و گــو مــتــاب
گــر بـــه رخـــت مــهــر رســـانــد زیــاندامــن پــاچــیــن کــنــمــت ســایــبــان
جــا دهــمــت هــمــچــو روان در تــنــمگــــیـــرمـــت انـــدر دل پــــیـــراهـــنـــم
در شـــکـــن زلـــف نـــهــانـــت کـــنـــممـخـفـی و مـحـفـوظ چــو جــانـت کـنـم
دســتــه یــی از طــره خــود بــر چــنــمبـــــادزنــــی ســـــازم و بـــــادت زنــــم
اشـــک بـــیـــارم بــــه رخـــت آن قـــدرتــــا نـــکــــنــــد در تــــو حــــرارت اثــــر
ســازمــت از چــشــمـه چــشــم زلــالچـــالـــه لـــب چـــاه زنـــخ مـــال مـــال
آن دو کــبــوتــر کــه بــه شــاخ انــدرنـدحــــامـــل تــــخــــت مـــن نـــام آورنـــد
چــون ســفــر و ســیــر کــنــم در هــواتــخــت مــرا حــمــل دهــنــد آن دو تـــا
بــر شـوم از خــاک بــه سـوی سـپــهـرتـــنـــدتــــر از تــــابــــش انـــوار مـــهـــر
گـــویــمــشـــان آمـــده پـــروا کـــنــنــدبـــر ســر تــو ســایــه مــهــیــا کــنــنــد
ایــن کــه گــه از شــاه بــتــرســانــیــمگــه زن مــردم بـــه غـــلــط خـــوانــیــم
هـیـچ نـدانـی تــو کــه مـن کــیـســتــمآمــده ایــن جـــا ز پـــی چـــیــســـتـــم
مـن کـه تـو بــیـنـی بــه تـو دل بــاخـتـمروی تـــرا قــبـــلــه خـــود ســـاخـــتـــم
حـــجـــلــه نــشــیــن فــلــک ســومــمعــاشــق و مــعــشــوق کــن مــردمــم
شـــور بـــه ذرات جـــهــان مـــی دهــمحـسـن بـه این، عشق بـه آن می دهم
چـشـم بـه هـر کـس کـه بـدوزم همـیخــرمـن هـســتــیـش بــسـوزم هـمـی
عـشـق یـکـی بـیـش و یکـی کـم کـنـمبـــیــش و کـــم آن دو مــنــظـــم کــنــم
هـر کــه بــبــیـنـم بــه جــنـون مـی روددارد از انـــــــدازه بـــــــرون مـــــــی رود
عـشـق عـنان جـانب خـون مـی کـشـدکــار مــحــبــت بــه جــنــون مــکــشــد
مـخــتــصــری رحــم بــه حــالـش کـنـمراه نـــمـــایــی بـــه وصـــالـــش کـــنــم
چــاشــنــی خــوان طــبــیــعــت مــنــمزیــن ســبـــب از بـــیــن خــدایــان زنــم
گـر چــه هـمـه عــشــق بــود دیـن مـنبـــاد بـــر او لــعـــنــت و نــفــریــن مــن
داد بــه مـن چــن غــم و زحــمــت زیـادقـسـمـت او جــز غـم و زحــمـت مـبــاد
تـــا بـــود، افـــســـرده و نـــاکـــام بـــادعـشـق خــوش آغـاز و بــد انـجــام بــاد
یــا ز خـــوشــی مــیــرد و یــا از مــلــالهـــیـــچ مــــبــــیـــنـــاد رخ اعــــتــــدال
بــاد چــو اطــفــال هـمـیـشــه عــجــولبـی سبـبـی خوش دل و بـی خود ملول
خـــانــه خـــدایــی کــنــد آن را بـــه روزخـادم مـسـتــی بــه لـقـب خـانـه سـوز
پـهـن کـنـد بــسـتـر خـوابــش بـه شـامخــادمـه یـی بــوالـهـوس آشـفـتــه نـام
بــــاد گـــرفــــتــــار بــــه لـــا و نـــعــــمخــوف و رجـــا چــیــره بـــر او دمــبـــدم
صــبــر و شــکــیــبـــایــی از او دور بــادبـــا گــلــه و دغــدغــه مــحــشــور بــاد
آن کــــه خــــداونــــد خــــدایـــان بــــودخـــالــق مــا و هــمــه گـــیــهــان بـــود
عــشـــق چـــو در قــالــب مــن آفــریــدقــــالــــب مـــن قــــالـــب زن آفــــریـــد
گــر تـــو شــوی بـــا مــن جــاویــد مــعزنـــده جـــاویـــد شـــوی بــــالـــتـــبـــع
نـیـسـت فـنـا چــون بــه مـن انـدر زمـنزنــده جـــاویــد شــوی هــمــچـــو مــن
مــن نــه ز جــنــس بــشــرم نــه پــریدارم از ایـــن هـــر دو گـــهـــر بـــرتـــری
ربــــت نــــوعــــم بــــه زبـــــان عــــربدارو حــــســــنـــم بــــه لـــســــان ادب
اول اســـم تـــو چـــو بــــاشـــد مـــنـــوهــســت مــرا خــوانــدن مــیـنــو نــکــو
مینوی عشـقم من و عشقم فن اسـتوان همه شـیدایی و شـور از من اسـت
گـــر نــبـــدی مـــرتـــع مــن در فـــلـــکســفـره هـســتــی نـشــدی بــا نـمـک
سـر بـه سـر عـشـق نهادن خـطـاسـتآلــهـه عــشــق بــســی نـاقــلــاســت
حـکـم بـه درویـش و بـه سـلـطـان کـنـدهـر چــه کـنـد بــا هـمـه یـکـسـان کـنـد
گـر تــو نـخــنـدی بــه رخــم ایـن سـفـربــر لــب خــود خــنــده نــبــیـنــی دگــر
گــر چــه تــو در حــســن امــیـر مــنـیعـــاقـــبـــت الـــامـــر اســـیــر مـــنـــی
آلــهـه عــشــق بــســی زیـرک اســتپـــیـــر خـــرد در بـــر او کـــودک اســـت
حــسـن شـمـا آدمـیـان کـم بــقـاســتعـشـق بـود بــاقـی و بــاقـی فـنـاسـت
جــمــلــه عــشــاق مــطــیـع مــن انــدمـــظـــهــر افـــکـــار بـــدیــع مـــن انـــد
هـر چــه لـطـیـف اســت در ایـن روزگـاروانــچــه بــود زیـنــت و نــقــش و نـگــار
آنـــچــــه بــــود عـــشـــرت روی زمـــیوانـــچـــه از او کـــیـــف کـــنـــد آدمـــی
شعر خوش و صوت خوش و روی خوشسـاز خـوش و نـاز خـوش و بـوی خـوش
فـــکـــر بـــدیـــع هـــمـــه دانـــشـــوراننــغـــمـــه جـــان پـــرور رامـــش گـــران
جـــمــلــه بـــرون آیــد از ایــن کـــارگــاهکــز اثـــر ســعــی مــن افــتـــد بـــه راه
جـــمـــلـــه ز آثـــار شـــریــف مــن انــدیـکــســره مــصــنـوع ظــریـف مــن انــد
بــــذر مـــحـــبــــت را مـــن داشـــتــــمکـــامـــده و روی زمـــیـــن کـــاشـــتـــم
روی زمــیـن اســت چــو کــانــوای مــنطـــرح کـــنــم بـــر رخـــش انــواع فـــن
روی زمــیــن هــرچــه مــرا بـــنــده انــدشــاعــر و نــقــاش و نــویـســنــده انــد
گـــه رافـــائل گـــه مـــیــکـــلـــانــژ آورمگــــه هـــومـــر گــــه هـــرودت پــــرورم
گـــاه کـــمـــال الـــمـــلـــک آرم پـــدیــدروی صــنــایــع کــنــم از وی ســـفــیــد
گــاه قـــلــم در کـــف دشـــتـــی دهــمبــر قــلــمــش روی بــهــشــتــی دهـم
گــاه بـــه خـــیــل شـــعـــرا لــج کــنــمخــــلـــقــــت فــــرزانـــه ایـــرج کـــنـــم
تــــار دهـــم در کــــف درویـــش خــــانتـــا بــــدهـــد بـــر بــــدن مـــرده جـــان
گـــاه زنــی هــمـــچـــو قـــمـــر پـــرورمدر دهــنـــش تـــنـــگ شـــکـــر پـــرورم
مـــن کـــلـــنــل را کـــلـــنــل کـــرده امپــــنــــجــــه وی رهــــزن دل کــــرده ام
نـام مــجــازیـش عــلــی نـقــی اســتنـام حـقـیقـیـش ابـوالـمـوسـقـی اسـت
دقــــت کــــامــــل شــــده در ســــاز اوبــــــی خـــــبــــــرم لـــــیـــــک ز آواز او
پــــیــــش خــــود آمــــوخــــتــــه آواز رالـــیــک مــن آمــوخـــتـــمــش ســـاز را
مـن شــده ام مــاشــطــه خــط و خــالتــا تــو شـدی هـمـچـو بــدیـع الـجـمـال
مــن بــه رخــت بـــردم از آغــاز دســتتــا شــدم امـروز بــه تــو پــای بــســت
مـن چـو بــه حـسـن تـو نـبــردم حـسـدنـوبــر حــسـن تــو بــه مـن مـی رســد
مــن چـــو تـــرا خـــوب بـــیــاراســـتـــماز پــــی حـــظ دل خـــود خـــواســـتـــم
مـــن گـــل روی تـــو نـــمـــودم پـــدیــدخــار تــو بـــر پــای خــود مــن خــلــیــد
آن کـــه خـــداونـــد بـــود بـــر ســـپـــاهبـــر فـــلـــک پـــنــجـــمـــش آرامــگـــاه
نـــامـــش مــــریـــخ خــــداونـــد عــــزمکــــــــارش پــــــــروردن مــــــــردان رزم
مـعـبــد او سـاخـتـه از سـنـگ وروسـتتــربــیـت مـرد ســلـحــشــور از اوســت
بــیـن خـدایـان بــه هـمـه غـالـب اسـتطـاعـت او بـر هـمـه کـس واجـب اسـت
بــــا هـــمـــه اربــــاب در انـــداخـــتــــهنـــزد مـــن امـــا ســـپــــر انـــداخـــتـــه
خــیـمـه جــنـگــش شــده بــالـیـن مـنمــعــرکــه اش ســیـنـه ســیـمـیـن مـن
مــغــفــر او جـــام شــراب مــن اســـتنــیــزه او ســیــخ کــبـــاب مــن اســـت
بـــر هــمـــه دعـــوی خـــدایــی کـــنــدوز لــب مــن بـــوســـه گــدایــی کــنــد
مــایـل بــی عــاری و مـســتــی شــدهشـخـص بـدان هـیـمـنـه دسـتـی شـده
بــر لــب او خــنــده نــمــی دیــد کــسمشـغـلـه اش خـوردن خـون بـود و بـس
عـــاقـــبــــت الـــامـــر ادب کـــردمـــشمــعــتــدل و صــلــح طــلــب کــردمــش
صــد مــن از او ســیـم و زر انــدوخــتــمتــاش کــمــی عــاشــقــی آمــوخــتــم
حــال غــرور و ســتـــمــش کــم شــدهمـــخـــتـــصـــری مــرد کـــه آدم شـــده
طـــبـــل بـــزرگـــش کـــه اگـــر دم زدیصـــلـــح دول را هـــمـــه بـــر هــم زدی
گــوشـــه یــی افـــتـــاده و وارو شـــدهمــــیـــز غــــذا خــــوردن یــــارو شــــده
خــواهــم اگــر بــیــش لــونــدی کــنــممـفـتــضــحــش چــون بــز قـنـدی کـنـم
مـــســـخــــره عـــالـــم بــــالـــا شـــودحــــاج زکـــی خــــان خـــداهـــا شـــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.