ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»نصیحت به فرزند

RSS
تغییر یافته در 2011/08/18 17:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان ایرج میرزا, شعر کهن
از مـــال جـــهــان ز کـــهــنــه و نــودارم پــســری بــه نـام خــســرو
هر چـنـد کـه سـال او چـهـار اسـتپیداست که طفل هوشیار است
در دیــده مــن چـــنــیــن نــمـــایــدبـــر دیــده غـــیــر تـــا چـــه آیــد
هـر چـنـد کـه طـفـل زشـت بـاشـددر چـشـم پـدر بـهـشـت بــاشـد
آری مــثــل اســت کــه قــر نــبــیدر دیـده مــادر اســت حــســنــا
هــان ای پــســر عــزیــز دلــبـــنــدبــشـنـو ز پـدر نـصـیـحـتـی چـنـد
ز ایـن گـفـتــه سـعـادت تــو جـویـمپــس یـاد بــگـیـر هـر چــه گـویـم
می بـاش بـه عمر خـود سـحـرخـیزوز خـواب سـحـرگـهـان بــپـرهـیـز
اندر نفـس سـحـر نشـاطـی اسـتکـان را بــا روح ارتـبــاطـی اسـت
دریـــاب ســـحــــر کـــنـــار جــــو راپــاکـیـزه بــشـوی دســت و رو را
صـــابـــونــت اگـــر بـــود مــیــســـربـر شستن دست و رو چه بـهتـر
بــا هــولــه پــاک خــشــک کــن روپـس شـانه بـزن بـه مـوی و ابـرو
کــن پــاک و تــمـیـز گـوش و گـردنکـایـن کـار ضـرورت اســت کـردن
تــا آن کــه بــه پــهـلـوت نـشــیـنـدچـرک گـل و گـوش تـو نـبــیـنـنـد
در پـاکـی دسـت کـوش کـز دسـتدانـنـد تـرا چـه مـرتـبــت هـسـت
چـــرکــیــن مــگــذار بـــیــخ دنــدانکـان وقـت سـخـن شـود نـمـایان
پــیــراهــن خــویــش کــن گــزیــدههم شـسـتـه و هم اطو کشـیده
کـن کـفـش و کـلـاه بـا بـروس پـاکنـیـکـو بـسـتـر ز جـامـه ات خـاک
در آیــنــه خـــویــش را نــظـــر کــنپـاکـیـزه لـبــاس خـود بـه بـر کـن
از نرم و خـشـن هر آنـچـه پـوشـیبـایـد کـه بـه پـاکـیـش بـکـوشـی
گـر جـامـه گـلـیم یـا کـه دیـبـاسـتچـون پـاک و تـمیز بـود زیبـاسـت
چـون غـیر بـه پـیش خـویش بـینـیانگـشـت مبـر بـه گـوش و بـینی
دنـدان بــر کــس خــلــال مـنـمــاینــاخــن بــر ایـن و آن مــپــیــرای
در بــــزم چــــنـــان دهـــن مـــدرانکـت قـعــر دهـان شــود نـمـایـان
خــمــیـازه کــشــیـد مــی نــبــایـدطـوری که بـه خـلق خـوش نیاید
چـون بـر سر سفره یی نشسـتـیزنــهــار مـــکـــن دراز دســـتـــی
زان کاسه بـخور که پیش دستستبــر کـاسـه دیـگـری مـبـر دسـت
ده قــوت ز بــیـش و کـم شــکـم رادر بــنـد مـبــاش بــیـش و کـم را
بــا مــادر خــویـش مـهـربــان بــاشآمـاده خـدمـتـش بـه جـان بــاش
بــــا چـــشـــم ادب نـــگـــر پـــدر رااز گــفــتـــه او مــپـــیــچ ســـر را
چـون این دو شـونـد از تـو خـرسـندخــرســنـد شــود ز تــو خــداونـد
در کـوچـه چـو می روی بـه مکـتـبمـــعـــقـــول گـــذر کـــن و مؤدب
چــون بـــاادب و تــمــیــز بـــاشــیپـیش هـمـه کـس عـزیز بـاشـی
در مـدرسـه سـاکـت و مـتـیـن شـوبــیـهـوده مـگـوی و یـاوه مـشـنـو
انـدر ســر درس گــوش مـی بــاشبـا هوش سخن نیوش می بـاش
می کوش که هر چـه گوید اسـتـادگـیری هـمـه را بـه چـابـکـی یـاد
کـم گـوی و مـگـوی هـر چــه دانـیلــب دوخـــتـــه دار تـــا تـــوانــی
بــس سـر کـه فـتــاده زبــان اسـتبـا یـک نـقـطـه زبـان زیـان اسـت
آن قـــدر رواســــت گـــفـــتــــن آنکـــایــد ضـــرر از نــهــفـــتـــن ان
نـــادان بـــه ســـر زبـــان نــهــد دلدر قـــلــب بـــود زبـــان عـــاقـــل
انــــدر وســـــط کـــــلــــام مــــردملــب بــاز مـکــن تــو بــر تــکــلـم
زنـهـار مـگـو سـخــن بــجــز راسـتهر چـنـد تـرا در آن ضـررهـاسـت
گــفـــتـــار دروغ را اثـــر نــیــســـتچـیزی ز دروغ زشـت تـر نـیسـت
تــا پــیـشـه تـسـت راسـت گـویـیهــرگــز نــبـــری ســیــاه رویــی
از خـجـلـت شـرمش ار شـود فـاشیـــاد آر و دگـــر دروغ مـــتــــراش
چـون خـوی کـنـد زبـان بـه دشـنـامآن بــه کــه بــریــده بـــاد از کــام
از عــیـب کـســان زبــان فــرو بــنـدعیبـش بـه زبـان خویش مپـسند
زنــهــار مــده بـــدان بـــه خــود راهکــز مــونـس بــد نـعــوذ بــالــلــه
در صـحـبــت سـفـلـه چـون در آیـیبـالـطـبـع بـه سـفـلـگـی گـرایـی
بـــا مـــردم ذی شـــرف در آمـــیـــزتـا طـبـع تـو ذی شـرف شـود نیز
لـبــلـاب ضـعـیـف بـیـن کـه چـنـدیپــیـچــد بــه چــنــار ارجــمــنـدی
در صـــحـــبـــت او بـــلـــنــد گـــرددمــانــنــد وی ارجـــمــنــد گـــردد
در عــهـد شــبــاب چــنـد ســالــیکــســب هـنـری کـن و کـمـالـی
تـــا آن کـــه بـــه روزگـــار پـــیـــریدر ذلــت و مـســکــنـت نـمـیـری
امروز سه سال پیش از این نیستبـی عـلم دگر نمی تـوان زیسـت
گـر صــنـعــت و حــرفــتــی نـدانـیزحــمــت بـــبــری ز زنــدگــانــی
از طــب و طــبــیــعــی و ریــاضــیقلب تـو بـه هر چه هست راضی
یک فـن بـپـسـند و خـاص خـود کنتـحـصیل بـه اخـتـصـاص خـود کن
چــون خــوب کــم از بــد فــزون بــهذی فن بـه جـهان ز ذی فنون بـه
خـوانـم بــه تـو بــیـتـی از نـظـامـیآن مــیــر ســـخـــنــوران نــامــی
پـــالــانــگــری بـــه غـــایــت خـــودبــــهـــتـــر ز کـــلـــاه دوزی بــــد
آن طــفـل کـه قـدر وقـت دانـســتدانـسـتــن قـدر خــود تــوانـسـت
هـرچ آن کـه رود ز دســت انـســانشـایـد کـه بـه دسـت آیـد آسـان
جــز وقـت کـه پــیـش کـس نـپــایـدچـون رفـت ز کـف بـه کـف نـیـاید
گـر گـوهـری از کـفـت بــرون تـافـتدر سـایه وقـت مـی تـوان یـافـت
ور وقــــت رود ز دســـــتـــــت ارزانبــا هــیـچ گــهــر خــریـد نــتــوان
هر شـب کـه روی بـه جـامه خـوابکــن نـیـک تأمــل انـدر ایـن بــاب
کـان روز بــه عــلـم تــو چــه افــزودوز کرده خـود چـه بـرده یی سود
روزی کــه در آن نــکــرده یــی کــارآن روز ز عـمـر خـویـش مـشـمـار
مـن مـی روم و تــو مـانـد خـواهـیوین دفـتـر درس خـوانـد خـواهی
ایـن جــا چــو رســی مـرا دعـا کـنبــا فــاتــحــه روحــم آشــنـا کـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.