ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:01 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
فرامرز چـون سوک رسـتـم بـداشتسپه را همه سوی هامون گذاشت
در خـــانـــه پـــیــلـــتـــن بـــاز کـــردســپــه را ز گــنــج پــدر ســاز کــرد
ســحــرگـه خــروش آمـد از کــرنـایهم از کـوس و رویین و هنـدی درای
سـپـاهـی ز زابـل بـه کـابـل کـشـیدکه خـورشید گشت از جـهان ناپـدید
چــو آگـاه شـد شـاه کـابــلـســتــانازان نـــامـــداران زابــــلـــســـتــــان
ســـپـــاه پـــراگــنــده را گــرد کـــردزمــیـن آهــنــیـن شــد هـوا لــاژورد
پــذیــره فــرامــرز شــد بـــا ســپــاهبـشـد روشـنایی ز خـورشـید و مـاه
سـپـه را چـو روی انـدر آمـد بـه رویجـهـان شـد پــرآواز پــرخـاشـجــوی
ز انــبـــوه پــیــلــان و گــرد ســپـــاهبـه بـیشـه درون شـیـر گـم گـرد راه
بــرآمـد یـکــی بــاد و گـردی کــبــودزمـیـن ز آسـمـان هـیـچ پـیـدا نـبــود
بـــیــامــد فــرامــرز پــیــش ســپــاهدو دیـده نــبــرداشــت از روی شــاه
چـو بـرخـاسـت آواز کوس از دو رویبــی آرام شــد مـردم جــنـگــجــوی
فــرامــرز بـــا خـــوارمــایــه ســپـــاهبــزد خـویـشـتـن را بــر آن قـلـبــگـاه
ز گـــرد ســـواران هـــوا تــــار شـــدســپــهــدار کــابــل گــرفــتــار شــد
پــراگــنــده شــد آن ســپــاه بــزرگدلــیــران زابـــل بـــه کـــردار گـــرگ
ز هر سـو بـریشان کمین سـاخـتـندپــس لـشـکـرانـدر هـمـی تـاخـتـنـد
بــکـشـتــنـد چـنـدان ز گـردان هـنـدهـم از بــر مـنـش نـامــداران ســنـد
کـه گـل شـد هـمـی خـاک آوردگـاهپـراگنده شـد هند و سـندی سـپـاه
دل از مــرز وز خــانـه بــرداشــتــنــدزن و کــودک خــرد بـــگــذاشــتــنــد
تــن مــهـتــر کــابــلــی پــر ز خــونفـگـنـده بــه صـنـدوق پــیـل انـدرون
بــیـاورد لـشــکـر بــه نـخــچــیـرگـاهبـه جـایـی کـجـا کـنـده بــودنـد چـاه
همی بـرد بـدخـواه را بـستـه دستز خـویشـان او نیز چـل بـت پـرسـت
ز پـشـت سـپـهـبـد زهی بـرکـشـیدچـنان کـاسـتـخـوان و پـی آمد پـدید
ز چــاه انـدر آویـخـتــنـش سـرنـگـونتـنـش پـر ز خـاک و دهن پـر ز خـون
چـهـل خـویـش او را بــر آتـش نـهـادازان جــایـگـه رفـت ســوی شــغــاد
بــه کـردار کـوه آتـشـی بــرفـروخـتشـغـاد و چـنار و زمین را بـسـوخـت
چـو لشکر سوی زابـلسـتـان کشیدهمه خـاک را سوی دسـتـان کشید
چــو روز جــفـاپــیـشــه کـوتــاه کـردبـه کـابـل یکـی مـهـتـری شـاه کـرد
ازان دودمـان کـس بـه کـابـل نمـانـدکـه مـنـشــور تــیـغ ورا بــرنـخــوانـد
ز کــابـــل بــیــامــد پــر از داغ و دودشــده روز روشــن بـــروبـــر کــبــود
خـروشان همه زابـلسـتـان و بـستیکـی را نـبـد جـامـه بـر تـن درسـت
بـــه پــیــش فــرامــرز بـــاز آمــدنــددریـــده بـــر و بــــا گـــداز آمـــدنـــد
به یک سال در سیستان سوک بودهمـه جـامه هاشـان سـیاه و کـبـودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.