ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـــخـــنــدیــد قــیــدافــه از کــار اویازان مــردی و تــنــد گــفــتـــار اوی
بـدو گـفـت کـای خـسـرو شـیـرفـشبـه مردی مگردان سر خویش کش
نـه از فـر تـو کـشـتـه شـد فـور هنـدنــه دارای داراب و گــردان ســـنــد
کــه بــرگــشــت روز بــزرگــان دهــرز اخــتــر تــرا بــیـشـتــر بــود بــهـر
بـه مردی تـو گستـاخ گشتـی چـنینکـه مـهتـر شـدی بـر زمـان و زمین
هـمــه نـیـکــویـهـا ز یـزدان شــنـاسو زو دار تـا زنـده بــاشـی سـپـاس
تو گویی به دانش که گیتی مراستنبینم همی گفت و گوی تو راست
کــــجــــا آورد دانــــش تــــو بــــهــــاچــو آیــی چـــنــیــن در دم اژدهــا
بـــدوزی بـــه روز جـــوانــی کـــفـــنفرستـاده یی سـازی از خـویشتـن
مـرا نـیـســت آیـیـن خــون ریـخــتــننـه بــر خـیـره بــا مـهـتــر آویـخـتـن
چــو شـاهـی بــه کـاری تــوانـا بــودبـــبــخــشــایــد از داد و دانــا بــود
چــنـان دان کـه ریـزنـده خــون شــاهجـز آتـش نـبـیـنـد بــه فـرجـام گـاه
تـو ایـمـن بــبــاش و بـه شـادی بــروچـو رفـتــی یـکـی کـار بــرسـاز نـو
کـزیـن پـس نـیـابـی بـه پـیـغـمـبــریتــرا خــاک دانـد کــه اســکــنـدری
نـدانـم کــســی را ز گــردنـکــشــانکـه از چــهـر او مـن نـدارم نـشــان
نـگـاریـده هـم زیـن نـشـان بـر حـریـرنــهــاده بــه نــزد یـکــی یــادگــیــر
بــرو رانـد هـم حـکـم اخـتــرشـنـاسکـزو ایـمـنـی بــاشــد انـدر هـراس
چـو بـخـشـنده شـد خـسـرو رای زنزمـانـه بــگــویـد بــه مـرد و بــه زن
تــو تــا ایـدری بــیـطـقـون خـوانـمـتبـرین هم نـشـان دور بـنـشـانـمـت
بـــدان تـــا نــدانــد کــســی راز تـــوهــمــان نــشــنــود نــام و آواز تــو
فـرسـتــمـت بــر نـیـکـوی بــاز جــایتـو بــایـد کـه بـاشـی خـداونـد رای
بـه پـیمـان کـه هرگـز بـه فـرزنـد مـنبـه شهر من و خـویش و پـیوند من
نـبـاشـی بـدانـدایـش گـر بـدسـگـالبـه کـشـور نخـوانی مرا جـز همـال
سـکندر شنید این سـخـن شاد شدز تــیــمــار وز کــشــتــن آزاد شــد
بـــه دادار دارنــده ســوگــنــد خــوردبــدیـن مــســیــحــا و گــرد نــبــرد
کـه بــا بــوم و بــارسـت و فـرزنـد تـوبــزرگـان کـه بــاشــنـد پــیـونـد تــو
نـسـازم جــز از خــوبــی و راسـتــینـه انـدیـشـم از کـژی و کـاسـتــی
چـو سوگند شد خـورده قیدافه گفتکـه این پـنـد بـر تـو نـشـاید نهفـت
چـنـان دان کـه طـینـوش فـرزنـد مـنکـم انـدیـشـد از دانـش و پـنـد مـن
یــکــی بـــادســارســت دامــاد فــورنــبــایـد کــه دانــد ز نــزدیـک و دور
کـه تـو بــا سـکـنـدر ز یـک پـوسـتـیگـر ایـدونـک بـا او بـه دل دوسـتـی
کــــه او از پــــی فــــور کـــیـــن آوردبـه جـنـگ آسـمـان بــر زمـیـن آورد
کـنـون شـاد و ایـمـن بـه ایوان خـرامز تــیـمـار گـیـتــی مـبــر هـیـچ نـامپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.