ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در نعت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
طـــفـــلــی هــنــوز بـــســـتـــه گــهــواره فـــنــامـرد آن زمـان شــوی کـه شـوی از هـمـه جــدا
جـــهــدی بـــکـــن کــه زلــزلــه صـــور در رســـدشــــاه دل تـــــو کــــرده بـــــود کــــاخ را رهــــا
جـان از درون بـه فـاقـه و طـبـع از بــرون بـه بـرگدیو از خـورش بـه هـیـضـه و جـمـشـیـد نـاشـتـا
آن بــه کــه پــیـش هـودج جــانــان کــنـی نــثــارآن جــان کـه وقـت صـدمـه هـجــران شــود فـنـا
رخـــش تـــو را بـــر آخـــور ســـنــگــیــن روزگـــاربـــرگ گــیــا نــه و خــر تـــو عــنــبـــریــن چـــرا
بــــر پـــرده عـــدم زن زخـــمـــه ز بــــهـــر آنـــکبــرداشــتــه اســت بــهـر فـرو داشــت ایـن نـوا
در رکـعــت نـخــســت گـرت غــفــلـتــی بــرفــتایـنـجــا ســجــود ســهـو کـن و در عــدم قــضــا
گــــر حــــلــــه حــــیـــات مـــطــــرز نـــگــــرددتانــدیــک درنــمــانــدت ایــن کــســـوت از بـــهــا
از پــیـل کـم نـه ای کـه چــو مـرگـش فــرا رســددر حــال اســتــخــوانــش بــیــرزد بـــدان بـــهــا
از اســتــخــوان پــیـل نـدیـدی کـه چــرب دسـتهــم پــیـل ســازد از پــی شــطــرنــج پــادشــا
امـروز ســکــه ســاز کـه دل دار ضــرب تــوســتچـــون دل روانــه شـــد نــشـــود نــقــد تـــو روا
اکـنون طـلـب دوا کـه مـسـیح تـو بـر زمی اسـتکـانـگـه کـه رفــت ســوی فـلـک فـوت شــد دوا
بـــیــمــار بـــه ســـواد دل انــدر نــیــاز عــشـــقمــجــروح بــه قــبــای گــل از جــنــبــش صــبــا
عشق آتـشی اسـت کاتـش دوزخ غذای اوسـتپــــس عـــشـــق روزه دار و تــــو در دوزخ هـــوا
در ایـرمــان ســرای جــهـان نــیـســت جــای دلدیـر از کــجــا و خــلــعــت بــیـت الـلـه از کــجــا
بــنـگــر چــه نــاخــلــف پــســری کــز وجــود تــودار الــخـــلــافـــه پـــدر اســـت ایــرمــان ســـرا
در جـسـتـجـوی حـق شـو و شـبـگـیر کـن از آنکنـاجــسـتــه خــاک ره بــه کـف آیـد نـه کـیـمـیـا
بــالــا بــرآر نــفــس چــلــیــپــا پــرســت از آنــکعیسـی تـوسـت نفس و صلیب اسـت شکل لا
گـــر در ســـمـــوم بـــادیـــه لـــا تـــبـــه شـــویآرد نــســـیــم کــعــبـــه الــا الــلــهــت شـــفــا
لـــا را ز لـــات بــــاز نـــدانـــی بـــه کـــوی دیـــنگـــر بــــی چــــراغ عـــقـــل روی راه انـــبــــیـــا
اول ز پـــیــشـــگـــاه قـــدم عـــقـــل زاد و بـــسآری کـــه از یــکـــی یــکـــی آیـــد بـــه ابـــتـــدا
عـــقـــل جـــهـــان طـــلـــب در آلـــودگـــی زنـــدعـــقـــل خـــدا پـــرســـت زنــد درگـــه صـــفـــا
کـــتـــف مــحـــمــد از در مــهــر نــبـــوت اســـتبـــر کــتـــف بـــیــور اســب بـــود جـــای اژدهــا
بـا عـقـل پـای کـوب کـه پـیری اسـت ژنده پـوشبر فقر دست کش که عروسی است خوش لقا
جــان را بــه فــقــر بــاز خــر از حــادثــات از آنــکخـوش نـیـسـت ایـن غـریـب نـوآئیـن در ایـن نـوا
انــدر جـــزیــره ای و مــحـــیــط اســت گــرد تـــوزیـن سـوت مـوج مـحـنـت و زان سـو شـط بــلـا
از رمـز درگـذر کـه زمـیـن چـون جـزیـره ای اسـتگـردون بــه گـرد او چــو مـحــیـط اســت در هـوا
از گــشــت روزگــار ســلــامــت مــجــوی از آنـکهــرگــز ســـراب پـــر نــکــنــد قــربـــه ســـقـــا
در قــمــره زمــانــه فــتـــادی بـــه دســت خــونوامـال کـعـبـتـین کـه حـریـفـی اسـت بـس دغـا
فــرســوده دان مـزاج جــهـان را بــه نـاخــوشــیآلــوده دان دهــان مــشـــعـــبـــد بـــه گــنــدنــا
ایـنــجــا مــســاز عــیـش کــه بــس بــیـنـوا بــوددر قـــحـــط ســـال کـــنـــعـــان دکـــان نـــانـــوا
زیـن غــرقــگــان رو کــه نـهـنــگ اســت بــرگــذرزیـن ســبــزه زار خــیـز کـه زهـر اســت در گـیـا
گـیـتــی ســیـاه خــانـه شــد از ظــلـمـت وجــودگــردون کــبـــود جـــامــه شـــد از مــاتـــم وفــا
از خــشـک ســال حــادثــه در مـصـطـفـی گـریـزکـایـنـک بـه فـتـح بـاب ضـمـان کـرد مـصـطـفـی
ورد تـو ایـن بــس اسـت کـه ای غـیـث، الـغـیـاثکـز فـیـض او بــه ســنـگ فــســرده رســد نـمـا
بـــودنــد تـــا نــبـــود نــزولـــش در ایــن ســـرایایــن چـــار مـــادر و ســـه مـــوالـــیــد بـــیــنــوا
شاهنشهی است احمد مرسل که ساخت حقتــــاج ازل کــــلــــاهــــش و درع ابــــد قــــبـــــا
آن قــــابــــل امــــانــــت در قــــالــــب بــــشــــروان عــــــامــــــل ارادت در عــــــالــــــم جــــــزا
چــــون نـــوبــــت نــــبــــوت او در عــــرب زدنــــداز جــــودی و احــــد صـــلـــوات آمـــدش صــــدا
بــر خــوان ایـن جــهـان زده انـگـشــت بــر نـمـکنـاخـورده دسـت شـسـتـه ازیـن بـی نـمـک ابــا
آزاد کــــــــرده در او بــــــــود عــــــــقــــــــل و اوچـون عـقـل هـم شـهنـشـه و هم پـاسـبـان مـا
او رحــــمـــت خـــداســـت جــــهـــان خـــدای رااز رحــــمـــت خـــدای شـــوی خـــاصـــه خـــدا
ای هــســت هــا ز هـســتــی ذات تــو عــاریـتخــاقــانــی از عــطــای تــو هـســت آیـت ثــنــا
مـرغـی چـنـیـن کـه دانـه و آبـش ثـنـای تـوسـتمـپــســنـد کـز نـشــیـمـن عـالـم کـشــد جــفـا
از عــالــم دو رنــگ فــراغــت دهــش چـــنــانــکدیـــگـــر نـــدارد ایـــن زن رعـــنـــاش در عـــنـــاپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.