ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»زد نـفــس ســر بــه مـهـر صــبــح مـلــمــع نـقــابخــیـمـه روحــانـیـان کـرد مـعــنـبــر طــنـاب
شــد گــهــر انــدر گــهــر صــفــحــه تــیـغ ســحــرشـد گـره انـدر گـره حــلـقـه درع ســحــاب
صــــبــــح فــــنـــک پــــوش را ابــــر زره در قـــبــــابــرده کــلــاه زرش قــنــدز شــب را ز تــاب
بــال فــرو کــوفــت مـرغ، مـرغ طــرب گــشــت دلبانگ برآورد کوس، کوس سفر کوفت خواب
صـبــح بــرآمـد ز کـوه چــون مـه نـخــشــب ز چــاهمـاه بـرآمد بـه صـبـح چـون دم مـاهی ز آب
نــیــزه کــشــیــد آفــتـــاب حــلــقــه مــه در ربـــودنـیـزه ایـن زر سـرخ حــلـقـه آن سـیـم نـاب
شـب عـربــی وار بــود بــسـتـه نـقـابــی بــنـفـشاز چـه سبـب چـون عرب نیزه کشید آفتـاب
بـــــر کــــتــــف آفــــتـــــاب بـــــاز ردای زر اســــتکــرده چــو اعــرابــیـان بــر در کـعــبــه مآب
حــق تــو خــاقــانـیـا کــعــبــه تــوانــد شــنــاخــتز آخـور سنگین طلب تـوشه یوم الحـسـاب
مـرد بــود کـعــبــه جــوی طــفــل بــود کـعــب بــازچون تـو شدی مرد دین روی ز کعبـه متـاب
کعبه که قطب هدی است معتکف است از سکونخـود نـبـود هیچ قـطـب مـنقـلـب از انقـلـاب
هـســت بــه پــیـرامـنـش طــوف کــنـان آســمــانآری بــر گــرد قــطــب چــرخ زنــد آســیـاب
خـانـه خـدایـش خـداسـت لـاجـرمـش نـام هـسـتشـاه مـربــع نـشـیـن تـازی رومـی خـطـابپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.