ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
نــــوروز بـــــرقـــــع از رخ زیــــبـــــا بـــــرافـــــکــــنــــدبـر گـسـتـوان بـه دلـدل شـهبـا بـرافـکـند
ســـلــطـــان یــک ســـواره گـــردون بـــه جـــنــگ دیبــر چـرمـه تـنـگ بـنـدد و هـرا بــرافـکـنـد
بـــابــیــســت و یــک و شــاق ز ســقــلــاب تــرک واربـر راه دی کـمـین بـه مـفـاجـا بـرافـکـنـد
از دلــو یــوســـفــی بـــجـــهــد آفـــتـــاب و چـــشـــمبـر حـوت یونسـی بـه تـمـاشـا بـرافـکـند
مـــاهــی نــهــنـــگ وار بـــه حـــلـــقـــش فـــرو بـــردچـون یونسش دوبـاره بـه صحـرا بـرافکند
چــشـمـه بــه مـاهـی آیـد و چــون پــشــت مـاهـیـانزیـور بــه روی مـرکــز غــبــرا بــرافــکــنـد
آن آتـــشـــیــن صـــلـــیــب در آن خـــانــه مـــســـیــحبـر خـاک مـرده بــاد مـسـیـحـا بـرافـکـنـد
آن مـــطـــبـــخـــی بـــاغ نـــهـــد چـــشـــم بـــر بـــرههمچون بـره که چشم به مرغی برافکند
از پـــــشــــت کــــوه چــــادر احــــرام بـــــرکــــشــــدبــر کـتــف ابــر، جـادر تــرسـا بــرافـکـنـد
چـــون بـــاد زنــد نــیــجـــی کــهــســـار بـــرکـــشـــدبـرخـاک و خـاره سـندس و خـارا بـرافکند
مــــغـــــز هــــوا ز فــــضـــــلــــه دی در زکــــام بـــــودابــرش طـلـی بـه وجـه مـداوا بــرافـکـنـد
گــــر شـــــب گـــــذار داد بـــــه بـــــزغـــــالــــه روز راتـا هر چـه داشـت قاعـده عـذرا بـرافـکند
شـــب را ز گـــوســـفـــنـــد نـــهــد دنـــبـــه افـــتـــابتــا کـاهـش دقـش بــه مـدارا بــرافـکـنـد
در پــــرده خــــمــــاهـــنـــی ابــــر ســــکــــاهـــنـــیرنـگ خــضــاب بــر ســر دنـیـا بــرافـکـنـد
قــوس قــزح بـــه کــاغــذ شـــامــی بـــه شـــام گــاهاز هفت رنگ بـین که چـه طـغـرا بـرافکند
روز از بــــرای ثــــقـــل کـــشــــی مـــوکـــب بــــهـــارپـالـان بـه تـوسـن اسـتـر گـرما بـرافـکـند
روز از کــمــیـن خــود چــو ســکــنـدر کــشــد کــمــانبــر خـیـل شـب هـزیـمـت دارا بـرافـکـنـد
روز ارنـه عــکــس تــیـغ مـلــک بــوالــمــظــفــر اســتپـس چـون کمین بـه لشکر اعدا بـرافکند
روز ارنــه تـــیــغ خـــســـرو مــازنــدران شــده اســـتچـون بـشـکـنـد نهال سـتـم یا بـرافـکـنـد
اعــظــم ســپــهــبــد آنــکــه کــشــد تــیـغ زهــر فــامزهـره ز شـیر شـرزه بـه هیجـا بـرافـکـنـد
کـــیــخـــســـرو هــدی کـــه غـــلــامــانــش را خـــراجطـمغـاج خـان بـه تـبـت و یغـما بـرافـکـند
حـــمــل خـــزانــه اش بـــه ســـمـــرقـــنــد بـــرنــهــدنـزل سـتـانـه اش بــه بــخـارا بــرافـکـنـد
تـــا بــــس نـــه دیـــر والـــی شـــام و شـــه یـــمـــنبـاجش بـه مصر و ساو بـه صنعا بـرافکند
مــلـــک عـــجـــم بـــه کـــوشـــش دولـــت بـــپـــروردنـام عـرب بـه بـخـشـش نعـمـا بـرافـکـند
چــون ز آب خــضــر جــام ســکــنـدر کــشــد بــه بــزمگـنـج سـکـنـدر از پــی یـقـمـا بــرافـکـنـد
بـــدر ســـمــاک نــیــزه کــه بـــر قـــلــب مــمــلــکــتاکـســیـرهـا ز ســعــد مـوفــا بــرافـکـنـد
ز آن رمـــــح مـــــارســــــان ز دم کـــــژدم فــــــلـــــکبــیـرون کـنـد گـروه بــه زبــانـا بــرافـکـنـد
پـــشــت کــمــان و تـــیــر چـــلــیــپـــا کــنــد بـــه رزمتـا اسـم روم و رسـم چـلـیـپـا بــرافـکـنـد
شــمــشــیــر نــصــرت الــدیــن چــون پــر جــبــرئیــلخـسـف سـبـا بـه کـشـور اعـدا بـرافـکند
بـــخـــت کـــیــالــواشـــیــر از نــه فـــلــک گـــذشـــتسـایه بـه هشـت جـنـت مـاوا بـرافـکـنـد
نـــه حــــرف نـــام اوســــت بــــه ده نـــوع حــــرز روحتـا نقـش آن، بـه عـرض معـلی بـرافـکـند
ز اشـــکـــال تـــیـــغ او قـــلـــم تـــیـــز هـــنـــدســـیبــر ســطـح مـاه خــط مـعـمـا بــرافـکـنـد
تـــرتـــیــب قـــوقـــه کـــلـــه بـــنــدگـــانــش راســـترنـگـی کــه افــتــاب بــخــارا بــرافــکــنـد
هــر شـــب بـــرای طــرف کــمــرهــای خـــادمــانــشدریــای چـــرخ لؤلؤ لـــالــا بـــرافـــکـــنــد
هـــر ســـال مـــه ســـیــاه شـــود بـــر امـــیــد آنـــکروزیـش نــام خــادم و لــالــا بــرافــکــنـد
آقـســنـقـری اســت روز و قـراسـنـقـری اســت شـببــر هـر دو نـام بــنـده و مـولـا بــرافـکـنـد
آبــــای عــــلـــویـــنـــد کــــمـــر دار و ایـــن خــــلــــفراضـی بـدان کـه سـایه بـه آبـا بـرافـکـند
مــشــفــق پــدر، مــریـد پــســر بــه بــود کــه نــخــلبـر تـن کـمر بـه خـدمـت خـرمـا بـرافـکـند
گـــر بــــهـــر عــــزم کـــیـــان بــــر عــــراق و پــــارسظــل هـمــای رایـت عــلــیـا بــرافــکــنـد
در گـــوش گــوشـــوار ســـمــعـــنــا کـــشـــد عـــراقبــر دوش طـیـلـسـان اطـعـنـا بــرافـکـنـد
فــتــح آن چــنــان کــنــد یــد بــیــضــای عــســکــرشکاسـیب آن بـه عـسـکر و بـیضـا بـرافکند
ور بـــر فـــلـــک ســـوار بـــرآیــد جـــو مــصـــطـــفـــیزیـن بــر بــراق رفــعــت والـا بــرافــکــنـد
مــهــمــاز او بـــه پـــهــلــوی ســـرطـــان کــنــد گــذارگـر هـمـتـش لـگـام بــه جـوزا بــرافـکـنـد
آنــکــه از جـــنــاب شـــاه بـــه جـــنــت بـــرد نــشــانرشـک گـران بـه جـنـت مـاوی بـرافـکـنـد
شـــیــر فـــلـــک بـــه گـــاو زمــیــن رخـــت بـــرنــهــدگـر بــر فـلـک نـظـر بـه مـعـادا بــرافـکـنـد
گـــر نــه بـــقـــای شـــاه حـــمـــایــت کـــنــد، فـــنـــابـــیــخ نـــژاد آدم و حـــوا بـــرافـــکـــنـــد
در مــجــمــعــی کــه شــاه و دگــر خــســروان بــونـداو کـل بـود کـه سـهم بـر اجـزا بـرافـکـند
آری کـــه افـــتــــاب مـــجــــرد بــــه یـــک شــــعــــاعبــیـخ کــواکــب شــب یـلـدا بــرافــکــنـد
روح الــقـــدس بـــشـــیــبـــد اگــر بـــکــر هــمــتـــشپــرده در ایـن سـراچـه اشـیـا بــرافـکـنـد
نـشــگــفــت اگــر ز هـوش شــود مـوســی آن زمــانکـایـزد بــه طـور نـور تــجـلـی بــرافـکـنـد
نـــظـــارگـــان مـــصــــر بــــبــــرنـــد دســــت از آنـــکیـوســف نـقـاب طــلـعـت غـرا بــرافـکـنـد
از خــلــق یــوســفــیــش بــه پــیــرانــه ســر جــهــانپــیــرایـه جــمــال زلــیــخــا بــرافــکــنــد
صـــخـــره بـــرآورد ســـر رفــعــت چـــو مــصـــطــفــیشـکـل قـدم بـه صـخـره صـمـا بـرافـکـنـد
بس دوزخی است خصمش از آن سرخ رو شده استکآتــش بــه زر نـاســره گـونـا بــرافــکـنـد
چـــه خـــصـــم بـــر نــواحـــی مــلــکــش کــنــد گــذرچـه خوک دم بـه مسجـد اقصی بـرافکند
از تـــاخـــتـــن عـــدو بـــه دیــارش چـــه بـــد کـــنــد؟یا بـولهب چـه وهن بـه طـاها بـرافـکـند؟
نـــقـــصـــی بــــه کـــاســـه زر پـــرویـــز کـــی رســـدز آن خرمگس که سایه به سکبا برافکند
گــردون بـــه خـــصـــم او چـــه کـــلــاه مــهــی دهــدکـس دیـو را چــه زیـور حــورا بــرافــکـنـد
مــدبـــر بـــزاد خــصــمــش و گــویــد کــه مــقــبـــلــمبـر خـود چـنین لـقـب بـچـه یارا بـرافـکـند
نه دمنه چـون اسـد نه در منه نام چـو سـنبـلـه اسـتهـر چــنـد نـام بــیـهـده کـانـا بــرافــکـنـد
دسـتـش بــه نـیـزه ای کـه عـلـی الـروس اژدهـاسـتاقــلــیـم روس را بــه تــعــدا بــرافــکــنـد
از نــــام شــــاه و نــــام بــــدانــــدیــــش او فــــلــــکبــر لـوح بــخــت خــط مـعـمـا بــرافـکـنـد
ز آن نــام فـــر بـــدیــن ســـر مـــســـعـــود بـــر نــهــدزان نــام اخ بـــدان دل دروا بـــرافــکــنــد
هــر شــیــر خــواره را نــرســانــد بـــه هــفــت خــواننـام ســفــنـدیـار کــه مــامـا بــرافــکــنـد
شــاهــا طــراز خــطــبـــه دولــت بـــه نــام تـــوســتنـام آن بــود کـه دولـت بــرنـا بــرافــکـنـد
اســـم بـــلـــنــد هــم بـــه بـــلـــنــد اخـــتـــری دهــدچــون روزگـار قـرعــه اســمـا بــرافــکـنـد
دسـت تــو شـمـس و خــطـی تــو خــط اسـتــواسـتکـاقـلـیـم شـرک را بــه تــعـزا بــرافـکـنـد
آری بــــه نـــای جــــادوی فـــرعــــونـــی از جــــهـــانثــعـبــان اســود و یـد بــیـضــا بــرافـکـنـد
گــفـــتـــم کــه افــتـــاب کــفــی، ســـهــوم اوفــتـــادسـهـم تـو سـهـو بــر دل دانـا بــرافـکـنـد
خــود آفــتــاب پــیـش ســخــای تــو ســائلــی اســتکـش لـرز شـرم وقـت تـقـاضـا بـرافـکـنـد
دارم نـــــیـــــاز جـــــنـــــت بــــــزم تــــــو لـــــاجـــــرمعـم دوزخـی بــر ایـن دل دروا بــرافـکـنـد
زی چــــشـــمـــه حــــیـــات رســـم خـــضـــروار اگـــرچـشـمم نظر بـه مجـلس اعلی بـرافکند
حـــربـــا مــنــم تـــو قــرصــه شـــمــســـی، روا بـــودگر قـرص شـمس نور بـه حـربـا بـرافـکـند
زرد اســــــت روی آزم و خــــــوش ذوق خــــــاطـــــرمچـون زعـفـران که رنگ بـه حـلوا بـرافکند
آزاده بــــنـــدگـــیـــت رهـــا چـــون کـــنـــد چـــو دیـــوکـو خـرمـن بـهشـت بـه نـکـبـا بـرافـکـنـد
کــس خــدمــتــت گــذارد یــا خــود بــه قــحــط ســالاز حــلـق کـس نـوالـه حــلـوا بــرافــکـنـد
مـلـک عـجــم چــو طـعـمـه تــرکـان اعـجــمـی اســتعـاقـل کـجــا بــســاط تــمـنـا بــرافـکـنـد
تــن گـر چــه ســو و اکــمـک از ایـشــان طــلـب کــنـدکی مهر شـه بـه آتـسـز و بـغـرا بـرافکند
زال ار چـــــه مـــــوی چـــــون پـــــر زاع آرزو کـــــنــــدبــر زاغ کـی مـحــبــت عـنـقـا بــرافـکـنـد
یــعـــقـــوب هــم بـــه دیــده مــعـــنــی بـــود ضـــریــرگـر مـهـر یـوسـفـی بـه یـهـودا بـرافـکـنـد
بــــهـــرام نـــنـــگـــرد بــــه بــــراهـــام چـــون نـــظـــربـر خـان و خـوان لـنـبـک سـقـا بـرافـکـند
آن کـــش غـــرض ز بــــادیـــه بـــیـــت الـــحـــرم بـــودکی چـشـم دل بـه حـله و احـیا بـرافکند
آن کــس کــه یــافــت طــوبــی و طــرف ریـاض خــلــدطـرفه بـود که چـشـم بـه طـرفـا بـرافکند
ایـن شــعــر هـر کــه بــشــنــود از شــاعــران عــصــرزهـره ز رشـک صـاحـب انـشـا بـرافـکـنـد
کــو عــنــصــری کــه بـــشـــنــود ایــن شـــعــر آب دارتــا خــاک بــر دهـان مـجــارا بــرافــکــنـد
چــنــدان بـــمــان کــه مــاه نــو آیــد عــیــان ز شــرقوز سـوی غـرب صـبــح تـلـالـا بــرافـکـنـد
بـــــادت ســــعــــادت ابــــد و بـــــا تــــو بـــــخــــت رامهری که جـان سـعد بـه اسـما بـرافکند
بــــخــــت تــــو خــــواب دیـــده بــــیـــدار تــــا ز امـــنبـر چـشـم فـتـنه خـواب مـهنـا بـرافـکـنـد
تــــو شـــاد خـــوار عـــافـــیـــتــــی تــــا وبــــای غـــمطـاعـون بـه طـاعـن حـسـد آوا بـرافـکـند
عـــدل تـــو آن طـــراز کـــه بـــر آســـتـــیـــن مـــلـــکهــر روز نــو طــراز مــثــنــا بــر افــکــنــد
خــصـمـان اســیـر قـهـر تــو تــا هـم بــه دســت قـهـربــنـیـادشـان خـدای تــعـالـی بــرافـکـنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.