ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
مـهـر اسـت یـا زریـن صـدف خـرچــنـگ را یـار آمـدهخــرچــنــگ نــاپـــروا ز تــف، پــروانــه نــار آمــده
بـیـمـار بــوده جـرم خـور سـرطـانـش داده زور و فـرمـعـجــون ســرطـانـی نـگـر داروی بــیـمـار آمـده
آن کـعـبـه مـحـرم نـشـان، وان زمـزم آتـش فـشـاندر کـاخ مه دامـن کـشـان یک مه بـه پـروار آمـده
هـر سـنـگ را گـر سـاحـری کـرده صـبـا مـیـنـاگـریاز خــشــت زر خــاوری مــیــنــاش دیـنــار آمــده
شـمـع روان بـین در هـوا آتـش فـشـان بـین در هوابــر کـرکـسـان بــیـن در هـوا پـرواز دشـوار آمـده
خورشید زرین دهره بـین صحرای آتـش چـهره بـیندر مـغـز افـعـی مـهـره بـین چـون دانـه نـار آمـده
روی ســپــهـر چــنـبــری بــگـرفــت رنـگ اغــبــریبــر آیـنـه اســکـنـدری خــاکـســتــر انـبــار آمـده
هر فرش سـقلاطون که مه صبـاغ او بـوده سـه مهاز آتــش گـردون ســیـه چــون داغ قــصــار آمـده
آفـاق را از جـرم خـور هـم قـرص و هـم آتــش نـگـرهم مطبـخ و هم خـوان زر هم میده سـالار آمده
گـر بـلـبـل بــسـیـار گـو، بــسـت از فـراق گـل گـلـوگلگون صـراحـی بـین در او بـلبـل بـه گفتـار آمده
گر می دهی ممزوج ده، کاین وقت می ممزوج بـهبـر مـی گـلـاب نـاب نـه چـون اشـک احـرار آمـده
کـافـور خـواه و بـیـدتـر، در خـیـش خـانـه بـاده خـوربــا سـاقـی فـرخـنـده فـر زو خـانـه فـرخـار آمـده
ماورد و ریحـان کن طـلب تـوزی و کـتـان کن سـلبوز می گلستان کن دو لب آنجا که این چار آمده
گـــه گـــه کــــن از بــــاغ آرزو آن آفــــتــــاب زرد روپـیـرامـنـش ده مـاه نـو هـر سـال یـک بــار آمـده
چـرخ از سـمـوم گـرمـگـه، زاده و بـا هر چـاشـتـگـهدفــع وبـــا را جـــام شــه یــاقــوت کــردار آمــده
تــریـاق مــا چــهـر مــلــک، پــور مـنـوچــهـر مـلــکبــا طــاعـن مـهـر مـلـک طــاعـون ســزاوار آمـده
خـاقـان اعـظـم چـون پــدر شـاه مـعـظـم چـون پـدرفـخـر دو عـالـم چـون پـدر وز عـالـمش عـار آمده
گــردون دوان در کــار او چــون ســایـه در زنــهـار اوخــورشــیــد در دیــدار او چــون ذره دیـدار آمــده
از بـوس لب های سـران بـر پـای اسـب اخـسـتـاناز نعـل اسـبـش هر زمـان یاقـوت مسـمـار آمـده
عدلش بـدان سامان شده کاقلیم ها یکسان شدهسنقر به هندستان شده، طوطی به بـلغار آمده
رایش چـو دسـت موسـوی در ملـک بـرهانی قـویدادش چــو بــاد عـیـسـوی تــعـویـذ انـصـار آمـده
شمشیر او قصار کین شستـه بـه خـون روی زمینپـــیــکــان او خــیــاط دیــن دل دوز کــفــار آمــده
سـام نـریمـان چـاکـرش، رسـتـم نقـیب لـشـکـرشهـوشـنـگ هـارون درش، جـم حـاجـب بـار آمـده
مـردان عــلـوی هـفــت تــن، درگــاه او را نـوبــه زنخصمان سفلی چـار زن، پـیشش پـرستـار آمده
بــاتـیـغ گـردون پـیـکـرش گـردون شـده خـاک درشوز رای گــیـتــی داورش گــیـتــی نـمـودار آمــده
بـا دولت شاه اخـسـتـان، منسوخ دان هر داستـانکـز خـسـروان بــاسـتـان در صـحـف اخـبـار آمـده
تیرش که دستـان ساخته، زو رجم شیطان ساختهعـقـرب ز پـیکـان سـاخـتـه تـنین ز سـوفـار آمـده
او نور و بدخواهانش خاک از ظلمت خاکی چه باکآن را کــه حــصــن جــان پــاک از نـور انـوار آمـده
بــر تــیـر او پــرپــری صــرصــر صــفـت در صــفـدریتــیـرش چــو تــیـغ حـیـدری از خـلـد ابــرار آمـده
اشـرار مـشـتـی بـازپـس، رانـده بـه کـین او نـفـسپـیکـانش چـون پـر مگس در چـشـم اشـرار آمده
نــاکــرده مــکــر مــکــیــان جــان مــحــمــد را زیـانچـون عـنـکـبــوتــی در مـیـان پــروانـه غـار آمـده
ای خـانه دار ملک و دین تـیغـت حـصـار ملک و دینبــهـر عــیـار مـلـک و دیـن رای تــو مـعـیـار آمـده
پـیشـت صـف بـهرامـیان بـسـتـه غـلـامـی را مـیاندر خــانـه اســلـامـیـان عــدل تــو مـعــمـار آمـده
ای چـنبـر کوسـت فـلک، کرده زمین بـوسـت فـلکوز خصم منحوست فلک، چـون بـخت بـیزار آمده
نـیـکـان مـلـت را بـه دین، یـاد تـو تـسـبـیـح مـهـینپـیکـان نصـرت را بـه کـین عـزم تـو هنـجـار آمـده
بــادت ز غــایــات هــنــر بــر عــرش رایــات خــطــردر شــانــت آیـات ظــفــر، از فــضــل دادار آمــده
تــابــع فـلـک فـرمـانـت را، دربــان مـلـک ایـوانـت راسـرهـای بـدخـواهانـت را هم رمـح تـو دار آمـده
لـــاف از درت اســـلــام را فـــال از بـــرت اجـــرام راتـــا ابـــلـــق ایــام را از چـــرخ مــضـــمــار آمــده
از مــدح تــو اشــعــار مــن رونـق فــزا در کــار مــندولـت هـمـیـشـه یـار مـن بـا بـخـت بـیـدار آمـده
مـن جــان ســپــار مـدح تــو صـورت نـگـار مـدح تــوبـــا آب کــار مــدح تــو الــفــاظــم ابــکــار آمــده
امــروز احــرار زمــن خــوانــنــدم اســتــاد ســخــنصـد عـنصـری در پـیش من شـاگرد اشـعـار آمدهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.