ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تهنیت عید و مدح خاقان کبیر ابوالمظفر اخستان بن منوچهر بن فریدون

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:14 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
چــون صــبـــح دم عــیــد کــنــد نــافــه گــشــائیبـگـشـای سـر خـم کـه کـنـد صـبــح نـمـائی
آن جــام صــدف ده کــه بــخــنــدد چــو رخ صــبــحچـون صـبــح نـمـود آن صـدف غـالـیـه سـائی
در خــمـکـده زن نـقـب کـه در طـاق فـلـک صــبــحهــم نــقـــب زد و مـــرغ بـــر آن داد گـــوائی
چون گشت صبا خوش نفس از مشک و می صبحخوش کن نفس از مشک و می انگار صبائی
مـرغ از گـلـو الـحــان ســتــا ســاخــت دم صــبــحبــرسـاز سـتــا چـاک زد ایـن سـبــز دوتــائی
شـو خـوانچـه کـن از زهره دلـان پـیش کـه گـیتـیرسـتــی خــورد از خـوانـچــه زریـن سـمـائی
چـون خـوانچـه کـنی تـا ز سـر گـرسـنه چـشـمـیاز خــوانــچــه گــردون نــکــنـی زلــه گــدائی
چـون خـوانچـه گـردون کـه نوالـت همه زهر اسـتنـانـت ز چـه شـیـریـن و تـو چـون تـلـخ ابـائی
چــون پــوســت فــکــنـد و ز دهـان مــهـره بــرآوردایـن افـعـی پــیـچــان کـه کـنـد عـمـر گـزائی
می نوش کن و جـرعه بـر این دخـمه فشان ز آنکدل مــرده در ایــن دخــمــه پــیــروزه وطــائی
بـــازیــچــه شــمــر گــردش ایــن گــنــبــد بــازیــچگـر طـفـل نـه ای سـغـبـه بــازیـچـه چـرائی؟
جــام اسـت چــو اشـک خـوش داود و هـمـه بــزممـرغــان ســلــیـمـان و پــری روی ســبــائی
چــون روی پــری بــیـنـی و آن ســلــســلــه زلــفتــعـویـذ خـرد گـم کـنـی و سـلـسـلـه خـائی
بـشـکـسـت نفـس در گـلـوی بـلـبـله، بـس گـفـتای عقل چـه درد سری ، ای می چـه دوائی
آن لــــعــــل لــــعــــاب ازدهـــن گــــاو فــــرو ریـــزتـــا مــرغ صـــراحـــی کــنــدت نــغــز نــوائی
مـجـلـس همـه دریا و قـدح ها همه مـاهی اسـتدریـاکــش از آن مــاهـی اگــر مـرد صــفــائی
از پــــیــــکــــر گــــاو آیــــد در کــــالــــبــــد مــــرغجــان پــریـان، کــز تــن خــم یـافــت رهــائی
از گـــاو بـــه مـــرغ آمـــد و از مــرغ بـــه مـــاهــیوز مـاهـی سـیـمـیـن سـوی دلـهـای هـوائی
مــاه نــو مــا حــلــقــه ابــریـشــم چــنــگ اســتدر گـوش نه آن حـلـقـه چـو در حـلـقـه مـائی
مـی کـش، مـکـش آسـیـب زمـیـن و سـتــم چـرخبـی چـرخ و زمـیـن رقـص کـن انـگـار هـبــائی
ایــن هــفــت ده خــاکــی و نــه شــهــر فــلــک راقـحـط اسـت و تـو بـر آخـور سـنگـیش نپـائی
نــزل وعــلــف نـیـســت نــه در شــهـر و نـه در دهاینـجـا چـه امـیـری کـنـی، آنـجـا چـه گـدائی
چــون اســب تــو را سـخــره گـرفـتــنـد یـکـی دانخـشک آخور و تـز سبـزه چـه در بـند چـرائی
در کـاســه ســر دیـگ هـوس پــخــتــن تــو چــنـدهــیــن بـــاده خـــام آر و مــکــن خــام درائی
بـــحــران هــوس جـــام چــو بـــهــری بـــرد از تـــوزانـک از ســر سـرســام هـوا بــر سـر پــائی
گــر مــحــرم عــیـدنــد هـمــه کــعــبــه ســتــایـانتـو محـرم می بـاش و مکـن کـعـبـه سـتـائی
احـــرام کـــه گــیــری چـــو قـــدح گــیــر کـــه داردعــریــانــی بـــیــرون و درون لــعــل قــبـــائی
کــعــبــه چــکــنــی بــا حــجــر الــاســود و زمــزمهــا عــارض و زلــف و لــب تــرکــان ســرائی
هـم خــدمـت ایـن حــلـقـه بــگـوشـان خــتــن بــهاز طــاعــت آن کــعــبــه نــشــیــنــان ریــائی
یـا مـیـکــده، یـا کــعــبــه و یـا عــشــرت و یـا زهـدایـنـجــا نــتــوان کــرد بــه یـک دل دو هـوائی
کـــو خـــیــک بـــرانــدوده بـــه قـــیــر و ز درونــشتـن عودی و مشـکی شـده دل ناری و مائی
بــر زال ســیـه مـوی مـشــاطــه شــده چــنـگــیبــر طـفـل حــبــش روی مـعـلـم شـده نـائی
بــربــط نــگــر آبــســتــن و نــالــنــده چــو مــریــمزایــنــده روحــی کــه کــنــد مــعــجــزه زائی
بـر کـاس ربـاب آخـور خـشـک خـر عـیسـی اسـتکــز چــار زبــان مـی کـنـد انـجــیـل ســرائی
چـنـگ اسـت بــه دیـبــا تـنـش آراسـتـه تــا سـاقوزسـاق بـه زیـر اسـت پـلـاس، اینـت مـرائی
نـای اســت یـکــی مــار کــه ده مــاهـی خــردشپــیـرامــن نـه چــشــم کــنـد مــار فــســائی
دف حـلـقـه تـن و حـلـقـه بـگـوش اسـت همه تـندر حــلــقــه ســگ تــازی و آهـوی خــتــائی
خــاقــانـی و بــحــر ســخــن و حــضــرت خــاقــانلـفـظــش صــدف و ایـن غــزلـش در بــهـائیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.