ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در حماسه و مدح خود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
شـاعـر مـفـلـق مـنـم، خـوان مـعـانـی مـراسـتریــزه خـــور خـــوان مــن عــنــصـــری و رودکــی
زنـده چــو نـفــس حــکــیـم نـام مـن از تــازگــیگـشـتــه چــو مـال کـریـم حـرص مـن از انـدکـی
قــالــت مـن نـیـم روز، حــالــت مـن نـیـم شــبتـــیــغ کـــشـــد هــنــدوی تـــیــر زنــد نــاوکــی
در بــر ایـن پــیـرزن هـیـچ جــوان مــرد نـیـســتخــلــق هـمـه کــودکــنـد مـن نـکــنـم کــودکــی
بــلـبــل خـردم کـه خـورد بــس کـنـدم کـرمـکـیکـــرم قـــزم در هــنــر زان نــکـــنــم کـــرمــکــی
بـوم چـنان سـربـزرگ از همه مرغـان کـم اسـتوز همه بـاز اسـت بـیش بـا همه سـر کـوچـکـی
تـــا کـــی گــوئی چـــو گـــل دارم یــاقـــوت و زرمـن چـو صـبــا بــگـذرم تــا تـو چـو گـل بــتـرکـی
عـذر نهم گرنه ای خـوش سـخـن و راسـت بـینحـنـظـل و آنگـه خـوشـی؟ احـوال و آنگـه یکـی؟
بـخت کیان مانک است سعد فلک مانکی استمــن ز پــی فــال ســعــد مــانــکــیـم مــانـکــی
ایــنــت عــلــی رایــتــی قــاتــل هــر خــارجــیویــنــت قــبـــاد آیــتـــی قـــامــع هــر مــزدکــی
جـعـفـر صـادق بـه قـول جـعـفـر بـرمـک بـه جـودبـــا هــنــر هــاشـــمــی بـــا کـــرم بـــرمــکـــی
***
دی شـبـانگـه بـه غـلـط تـا بـه لـب دجـله شـدمبـــاجـــگــه دیــدم و نــظـــاره بـــتـــان حـــرمــی
بــر لــب دجــلـه ز بــس نـوش لـب نـوش لـبــانغنچـه غنچـه شده چـون پـشـت فلک روی زمی
نـــازنـــیــنـــان عـــرب دیــدم و رنـــدان عـــجـــمتــشـنـه دل ز آرزو و غـرقـه تـن از مـحـتــشـمـی
پــیـری از دور بــیـامــد عــجــمــی زاد و غــریـبچــشــم پــوشــیـده و نـالـان ز بــرهـنـه قـدمـی
دهنـش خـشـک و شـکـفـتـه رخـش از ابـر مـژهجــگـرش گـرم و فـســرده تــنـش از سـرد دمـی
تــشــنـگـی بــایـه بــرده بــه لـب دجــلـه فـتــادسست تن مانده و از سست تنی سخت غمی
آب بــرداشــتــن از دجــلــه مــگــر زور نـداشــتکـه نـوان بــود ز لـرزان تــنـی و پــشــت خــمـی
شــربــتــی آب طـلـب کـرد ز مـلـاحــی و گـفـتهــات یــا شـــیــخ ذهــیــبـــا حـــرمــی الــرقــم
پـیـر گـفـت ای فـتـی آن زر کـه نـدارم چـه دهـمگـفـت: اخــســا قـطـع الـلـه یـمـیـن الـعـجــمـی
آبـی از دجـلـه چـوبـیـنـم کـه بـه پـیـری نـدهـنـدمـن ز بــغــداد چــه گـویـم صــفــت بــی کـرمـی
بـــی درم لـــاف ز بـــغـــداد مـــزن خـــاقـــانـــیگــر چــه امـروز بــه مـیـزان ســخــن یـک درمـی
***
خـــاقـــانــیــا فـــرو خـــوان اســـرار آفـــریــنــشاز نــقــش هــر جــمــادی کــورا روان نــبــیــنــی
از خــوار داشــت مــنـگــر در ذات هـیـچ چــیـزیکآنـجــا دلـی اســت گـویـا کــورا زبــان نـبــیـنـی
در هر دلی است دردی در هر گلی است وردیزنــهــار تــا بــه خــواری در ایــن و آن نــبــیــنــیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.