ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مقطعات

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, شیخ بهایی
هـــرچــــه در عــــالـــم بــــود، لـــیـــلـــی بــــودمـــــا نــــمــــی بـــــیــــنــــیــــم در وی، غـــــیــــر وی
حــــیـــرتــــی دارم از آن رنـــدی کــــه گـــفــــتچــــنــــد گــــردم بــــهــــر لــــیــــلــــی گــــرد حــــی
ای بــــــهـــــائی، شـــــاهـــــراه عـــــشـــــق راجــــز بــــه پــــای عـــشــــق، نـــتــــوان کـــرد طــــی
***
یـــکـــی دیـــوانـــه ای را گـــفـــت: بـــشـــمـــاربـــــــرای مــــــن، هــــــمــــــه دیــــــوانــــــگـــــــان را
جــوابـــش داد: کــایــن کــاریــســت مــشــکــلشــــــمـــــارم، خــــــواهـــــی ار فــــــرزانـــــگـــــان را
***
ســــــاز بــــــر خــــــود حــــــرام، آســـــایـــــشکــــه فــــراغــــت طــــریــــق مــــردی نــــیــــســـــت
پــــــا بــــــفـــــرســـــای در ره طـــــلـــــبــــــشپــــا هـــمـــیـــن بــــهـــر هـــرزه گـــردی نـــیـــســـت
***
مــســتــان کــه گــام در حــرم کــبــریـا نــهــنــدیــک جـــام وصـــل را دو جـــهـــان در بـــهـــا دهـــنـــد
سـنـگـی کـه سـجــده گـاه نـمـاز ریـای مـاسـتتــــرســـم کـــه در تـــرازوی اعـــمـــال مـــا نـــهـــنـــد
***
بـــه بـــازار مــحـــشـــر، مــن و شـــرمــســـاریکـــه بـــســـیـــار، بـــســـیــار کـــاســـد قـــمـــاشـــم
بـــهـــائی، بـــهـــائی، یــکـــی مـــوی جـــانـــاندو کــــون ارســــتــــانــــم، بــــهــــائی نــــبــــاشــــم
***
مـی کـشـد غـیرت مـرا، غـیری اگـر آهی کـشـدزانـکـه مـی تــرســم کـه از عــشــق تــو بــاشــد آه او
***
جـــای دگــر نــمــانــد، کـــه ســـوزم ز دیــدنــترخـــســـاره در نــقـــاب ز بـــهــر چـــه مـــی کـــنــی؟
***
گذشـت عمر و تـو در فکر نحـو و صـرف و معـانیبهائی! از تو بدین «نحو»«صرف » عمر، «بدیع » است
***
نـــــقـــــض کـــــرم اســـــت آن کـــــه قـــــدرشدر حـــــــوصـــــــلــــــه امــــــیــــــد گـــــــنــــــجـــــــد
***
مـبــارک بــاد عـیـد، آن دردمـنـد بــی کـســی راکــه نـه کــس را مـبــارکــبــاد گـویـد نـه کــســی او را
***
عید، هرکس را ز یار خویش، چشم عیدی استچـشم ما پـر اشـک حـسـرت، دل پـر از نومیدی اسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.