ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»رباعیات

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, شیخ بهایی
ای صــاحــب مــسئلــه! تــو بــشــنـو از مــاتــحــقــیـق بــدان کــه لــامــکــان اســت خــدا
خـواهی کـه تـو را کـشـف شـود این معـنیجـــان در تــــن تـــو، بــــگـــو کـــجـــا دارد جـــا
***
از دســـت غـــم تـــو، ای بـــت حـــور لــقـــانـــه پــــای ز ســـر دانـــم و نـــه، ســـر از پــــا
گــفــتــم دل و دیـن بــبــازم، از غــم بــرهـمایـن هـر دو بــبــاخــتــیـم و غــم مـانـد بــه جــا
***
ای عــقــل خــجــل ز جــهـل و نــادانـی مــادرهــم شــده خــلــقــی، ز پـــریــشــانــی مــا
بــت در بــغـل و بــه سـجـده پـیـشـانـی مـاکــافـــر زده خـــنــده بـــر مــســـلــمــانــی مــا
***
دوش از درم آمـــد آن مـــه لـــالـــه نـــقـــابسـیـرش نـه بــدیـدیـم و روان شـد بــه شـتـاب
گـفـتــم کـه : دگـر کـیـت بــخــواهـم دیـدن؟گـفــتــا کـه: بــه وقــت ســحــر، امـا در خــواب
***
ایـــن راه زیـــارت اســــت، قـــدرش دریـــاباز شـــدت ســــرمـــا، رخ از ایـــن راه مـــتــــاب
شـک نـیـسـت کـه بــا عـیـنـک اربــاب نـظـربــرفـش پــر قـو بــاشــد و خــارش، ســنـجــاب
***
شیرین سخنی که از لبـش جـان می ریختکــفــرش ز ســر زلـف پــریـشــان مـی ریـخــت
گــر شــیــخ بــه کــفــر زلــف او پــی بــردیخــاک ســیـهـی بــر ســر ایـمـان مـی ریـخــت
***
دی پــیـر مـغـان، آتــش صـحــبــت افـروخـتایــمــان مــرا دیــد و دلــش بــر مــن ســوخــت
از خـــرقــه کــفــر، رقــعــه واری بـــگــرفــتآورد و بــــر آســـتــــیـــن ایـــمـــانـــم دوخــــت
***
دنــیــا کــه از او دل اســیــران ریـش اســتپــامــال غــمــش، تــوانــگــر و درویــش اســت
نـیشـش، همـه جـانـگـزاتـر از شـربـت مـرگنوشـش، چـو نـکـو نگـه کـنی، هم نیش اسـت
***
مالـی کـه ز تـو کـس نسـتـاند، عـلـم اسـتحـرزی کـه تـو را بـه حـق رسـانـد، عـلـم اسـت
جــز عــلــم طــلــب مـکــن تــو انـدر عــالــمچــیـزی کـه تــو را ز غـم رهـانـد، عــلـم اســت
***
دنــیــا کــه دلــت ز حـــســرت او زار اســـتســرتـــاســر او تـــمــام، مــحـــنــت زار اســت
بـــالــلــه کــه دولــتــش نــیــرزد بـــه جــویتــالــلــه کــه نــام بـــردنــش هــم عــار اســت
***
بـا هر که شدم سخت، بـه مهر آمد سستبــگــذاشــت مـرا و عــهـد نـگـذاشــت درســت
از آب و هــوای دهــر، ســـبـــحـــان الـــلـــههـر تــخــم وفـا کـه کـاشـتــم، دشـمـن رسـت
***
آن دل که تواش دیده بـدی، خون شد و رفتو ز دیـده خــون گـرفــتــه، بــیـرون شــد و رفـت
روزی، بـه هـوای عـشـق، سـیری مـی کـردلـیـلـی صـفـتــی بــدیـد و بــیـرون شــد و رفـت
***
فـرخـنـده شـبـی بــود کـه آن دلـبــر مـسـتآمـــد ز پـــی غـــارت دل، تـــیـــغ بــــه دســـت
غـارت زده ام دیـد و خــجــل گـشــت، دمـیبــا مــن ز پــی رفــع خــجــالــت بــنـشــســت
***
تــا شــمــع قــلــنــدری بــهــائی افــروخــتاز رشــتــه زنــار دو صــد خــرقــه بـــســوخــت
دی پـــیــر مــغــان گــرفــت تـــعــلــیــم از اوو امــروز، دو صــد مـسئلــه مـفــتــی آمـوخــت
***
تـــا مـــنـــزل آدمـــی ســـرای دنــیــاســـتکارش همه جـرم و کار حـق، لطف و عطـاسـت
خـوش بـاش کـه آن سـرا چـنین خـواهد بـودسـالـی کـه نـکـوسـت، از بــهـارش پــیـداسـت
***
حـاجـی بـه طـواف کعبـه اندر تـک و پـوسـتوز سـعـی و طـواف، هرچـه کـردسـت نکوسـت
تـــقـــصـــیــر وی آن اســـت کــه آرد دگــریقـربــان سـازد، بــه جــای خــود، در ره دوسـت
***
در مــیـکــده دوش، زاهــدی دیـدم مــســتتــســبــیـح بــه گــردن و صــراحــی در دســت
گـفـتـم: ز چـه در میکـده جـا کـردی؟ گفـت:از مـیـکـده هـم بـه سـوی حـق راهـی هـسـت
***
هـر تــازه گـلـی کـه زیـب ایـن گـلـزار اســتگـر بــیـنـی، گـل و گـر بــچــیـنـی، خــار اســت
از دور نـظــر کــن و مـرو پــیـش کــه شــمـعهـر چــنــد کــه نـور مــی نـمــایـد، نــار اســت
***
آن کس که بـدم گفت، بـدی سـیرت اوسـتوان کـس کـه مـرا گـفـت نـکـو خـود نـیکـوسـت
حــال مــتــکــلــم از کــلــامــش پــیـداســتاز کــوزه هــمــان بـــرون تــراود کــه در اوســت
***
علم است بـرهنه شاخ و تـحصیل، بـر استتــن، خـانـه عـنـکـبــوت و دل، بــال و پــر اسـت
زهر اسـت دهان علم و دسـتـت شکر استهـر پــشـه کـه او چــشـیـد، او شـیـر نـر اسـت
***
رفــتــم ز درت ز جــور، بــیــش از پــیــشــتاز طـــعـــن رقــیــب گــبـــر کــافـــر کــیــشـــت
پــیــش تــو ســپـــردم ایــن دل غــمــزده امکـی بــاشـدم آنـکـه جــان ســپــارم پــیـشــت
***
پـیوسـتـه دلم ز جـور خـویشان، ریش اسـتوین جـور و جـفـای خـلـق، از حـد بـیـش اسـت
بـــیــگــانــه بـــه بـــیــگــانــه، نــدارد کــاریخویش است که در پی شکست خویش است
***
در مــزرع طــاعــتــم، گــیـاهــی بــنــمــانــددردســـت بـــجـــز نــالـــه و آهــی بـــنــمــانــد
تـــا خـــرمــن عــمــر بـــود، در خــواب بـــدمبــیـدار کــنـون شــدم کــه کــاهـی بــنــمــانــد
***
نــقــد دل خــود بـــهــائی آخـــر ســره کــرددر مـجــلـس عـشـق، عـقـل را مـسـخــره کـرد
اوراق کـــتــــابــــهـــای عـــلـــم رســـمـــیاز هـــم بـــدریـــد و کـــاغـــذ پـــنـــجـــره کـــرد
***
آن حــرف کــه از دلــت غــمـی بــگــشــایـددر صــحــبــت دل شــکــســتــگــان مـی بــایـد
هـر شـیـشـه کـه بـشـکـنـد، نـدارد قـیـمـتجــز شــیــشــه دل کــه قــیــمــتــش افــزایــد
***
عــشــاق بــه غــیـر دوســت، عــاری دارنـداز حـــــــســـــــرت آرزوی او بـــــــیــــــزارنــــــد
و آنـان کـه کـنـنـد طـاعـت از بــهـر بـهـشـتعـــشـــاق نــیــنـــد، بـــهــر خـــود در کـــارنــد
***
رنـدان گــاهـی مــلــک جــهـان مــی بــازنـدگــاهـی بــه نـگـاهـی، دل و جــان مـی بــازنـد
ایـن طـور قـمـار، نـه چـنـد اسـت و نـه چـونهــر طـــور بـــرآیــد، آنــچـــنـــان مـــی بـــازنــد
***
بــا دل گـفــتــم: بــه عــالـم کـون و فــســادتـــا چــنــد خــورم غــم؟ تـــنــم از پـــا افــتـــاد
دل گفت: تو نزدیک به مرگی، چه غم استبـــیــچـــاره کــســـی کــه ایــن دم از مــادر زاد
***
ای در طــلــب عــلــوم، در مـدرســه چــنـد؟تـحـصـیل اصـول و حـکـمـت و فـلـسـفـه چـنـد؟
هـر چــیـز بــجــز ذکـر خـدا وسـوسـه اسـتشـرمـی ز خــدا بــدار، ایـن وســوســه چــنـد؟
***
خــوش آن کــه صــلـای جــام وحــدت در دادخــــاطــــر ز ریـــاضــــی و طــــبــــیـــعـــی آزاد
در مــنــطــقــه فــلــک نــزد دســت خــیــالدر پـــای عـــنــاصـــر، ســـر فـــکـــرت نــنــهــاد
***
دیـدی کـه بــهـائی چــو غـم از ســر وا کـرداز مـــــدرســـــه رفـــــت و دیــــر را مأوا کـــــرد
مــجـــمــوع کــتـــابـــهــای عــلــم درســـیاز هـــم بــــدریـــد و کــــاغــــذ حــــلـــوا کــــرد
***
او را کــه دل از عــشــق مـشــوش بــاشــدهـر قــصــه کــه گـویـد هـمـه دلـکــش بــاشــد
تــو قـصـه عـاشــقـان، هـمـی کـم شــنـویبـشـنـو، بـشـنو کـه قـصـه شـان خـوش بـاشـد
***
تــا نـیـسـت نـگـردی، ره هـسـتــت نـدهـنـدایـن مــرتــبــه بــا هـمــت پــســتــت نــدهـنــد
چــون شــمـع قـرار ســوخــتــن گـر نـدهـیســر رشــتــه روشـنـی بــه دســتــت نـدهـنـد
***
فــردا کــه مــحــقــقــان هـر فــن طــلــبــنـدحــســن عـمـل از شـیـخ و بــرهـمـن طـلـبــنـد
از آنــچــه دروده ای، جـــوی نــســتـــانــنــدوز آنـچــه نـکـشـتــه ای، بــه خــرمـن طـلـبــنـد
***
بــر درگــه دوســت، هــر کــه صــادق بــرودتــــا حـــشـــر ز خـــاطـــرش عـــلـــائق بــــرود
صــد ســالــه نــمــاز عــابـــد صــومــعــه دارقــــربــــان ســــر نــــیــــاز عــــاشــــق بــــرود
***
دل درد و بــلـای عـشــقـش افـزون خــواهـداو دیــده دل هــمــیــشـــه در خـــون خـــواهــد
وین طـرفه که این ز آن «بـحـل » می طـلبـدو آن در پـــی آنــکــه عـــذر او چـــون خـــواهــد
***
دل جـور تـو، ای مـهـر گـسـل، مـی خـواهـدخــود را بــه غــم تــو مــتــصــل مــی خــواهــد
می خـواست دلت که بـی دل و دین بـاشمبــاز آی، چــنــان شــدم کــه دل مــی خــواهـد
***
لــطــف ازلــی، نــیــکــی هــر بــد خــواهــدهــر گــمــره را روی بـــه مــقـــصـــد خـــواهــد
گـر جـرم تـو بـی عـد اسـت، نـومـیـد مـشـولــطــف بـــی حـــد گــنــاه بـــی عــد خــواهــد
***
ای آنــکــه دلــم غــیــر جــفــای تـــو نــدیــدوی از تـــو حـــکــایــت وفــا کــس نــشـــنــیــد
قــربـــان ســرت شــوم، بــگــو از ره لــطــفلـعــلـت، بــه دلـم چــه گـفـت کـز مـن بــرمـیـد
***
کـــاری ز وجـــود نـــاقـــصـــم نــگـــشـــایــدگــویــی کـــه ثـــبـــوتـــم انــتـــفـــا مــی زایــد
شــایـد ز عــدم، مـن بــه وجــودی بــرســمزان رو کـــه ز نـــفـــی نـــفـــی، اثـــبـــات آیـــد
***
آهــنـــگ حـــجـــاز مـــی نــمـــودم مـــن زارکــامـد ســحــری بــه گــوش دل ایـن گــفــتــار
یــارب، بـــه چــه روی جــانــب کــعــبــه رودگـــبــــری کـــه کـــلـــیـــســــا از او دارد عــــار
***
از دام دفــیــنــه، خــوب جـــســتـــیــم آخــربـــر دامــن فــقــر خــود نــشــســتـــیــم آخـــر
مـــردانـــه گـــذشـــتـــیــم، زآداب و رســـومایـن کــنــده ز پــای خــود شــکــســتــیـم آخــر
***
گـفـتـم کـه کـنـم تــحـفـه ات ای لـالـه عـذارجـــان را، چـــو شــوم ز وصــل تـــو بـــرخــوردار
گـفــتــا کـه بــهـائی، ایـن فـضــولـی بــگـذارجـان خـود ز مـن اسـت، غـیر جـان تـحـفـه بـیار
***
از نــــالــــه عــــشــــاق، نــــوایـــی بــــرداروز درد و غـــــم دوســــــت، دوایـــــی بــــــردار
از مــنــزل یــار، تـــا تـــو ای ســســت قــدمیــک گـــام زیــاده نـــیــســـت، پـــایــی بـــردار
***
در بــزم تــو ای شــمــع، مــنـم زار و اســیـردر کــشــتــن مــن، هــیــچ نــداری تــقــصــیــر
بـا غـیر سـخـن کـنـی، کـه از رشـک بـسـوزســویـم نـکــنـی نـگــه، کــه از غــصــه بــمـیـر
***
تـــا بـــتـــوانــی، ز خــلــق، ای یــار عــزیــز!دوری کـــــن و در دامـــــن عـــــزلـــــت آویـــــز!
انــســان مــجــازیــنــد ایــن نــســنــاســانپـــرهــیــز! ز انــســـان مـــجـــازی، پـــرهــیــز!
***
از سـبــحـه مـن، پــیـر مـغـان رفـت ز هـوشوز نـــالـــه مـــن، فـــتـــاد در شـــهــر خـــروش
آن شــیــخ کــه خـــرقــه داد و زنــار خــریــدتــکــبـــیــر ز مــن گــرفــت، در مــیــکــده دوش
***
ای زاهـد خــود نـمــای ســجــاده بــه دوشدیـگــر پــی نــام و نــنــگ، بــیـهــوده مــکــوش
ســتــاری او چــو گــشــت در عــالـم فــاشپــنـهـان چــه خـوری بــاده؟ بــرو فـاش بــنـوش
***
کــردیــم دلــی را کــه نــبــد مــصــبــاحــشدر خـــانـــه عـــزلـــت، از پــــی اصـــلـــاحـــش
و ز «فـر مـن الـخــلـق » بــر آن خــانـه زدیـمقـفـلـی کـه نـســاخــت قـفـلـگـر مـفــتــاحــش
***
از ذوق صـــدای پـــایــت، ای رهــزن هــوشوز بــــهـــر نـــظــــاره تــــو ای مــــایـــه نـــوش
چــون مـنـتــظـران بــه هـر زمـانـی صـد بــارجــان بـــر در چــشــم آیــد و دل بـــر در گــوش
***
از بـس کـه زدم بـه شـیشـه تـقـوی سـنـگوز بــس کـه بــه مـعـصــیـت فـرو بــردم چــنـگ
اهــل اســـلـــام از مـــســـلـــمـــانــی مــنصـــد نــنــگ کـــشـــیــدنــد ز کــفـــار فـــرنــگ
***
یـک چــنــد، مــیــان خــلــق کــردیـم درنــگز ایـشــان بــه وفــا، نـه بــوی دیـدیـم نـه رنــگ
آن بــه کـه ز چـشـم خـلـق پــنـهـان گـردیـمچـــون آب در آبـــگـــیــنــه، آتـــش در ســـنـــگ
***
در چــهــره نــدارم از مــســلــمــانــی رنــگبـــر مـــن دارد شـــرف، ســـگ اهــل فـــرنـــگ
آن روســیــهــم کــه بـــاشــد از بــودن مــندوزخ را نـــــنـــــگ و اهـــــل دوزخ را نـــــنـــــگ
***
در مـدرسـه جـز خـون جـگـر، نیسـت حـلـالآســوده دلــی، در آن مــحــال اســت، مــحــال
ایـن طـرفـه کـه تـحـصـیـل بـدین خـون جـگـردر هـر دو جـهـان، جــمـلـه وبــال اسـت، وبــال
***
عــمــری اســت کــه تــیـر زهــر را آمــاجــمبـــر تـــارک افـــلـــاس و فـــلـــاکـــت، تـــاجـــم
یـک شــمـه ز مـفـلـســی اگـر شــرح دهـمچـنـدان کـه خـدا غـنی اسـت، مـن مـحـتـاجـم
***
غــمــهــای جـــهــان در دل پـــر غــم داریــموز بـــــحــــر الــــم، دیــــده پـــــر نــــم داریــــم
پـــس حـــوصـــلــه تـــمــام عـــالـــم بـــایــدمـــا را کــــه غــــم تــــمـــام عــــالــــم داریـــم
***
افـسـوس کـه عـمـر خـود تــبــاهـی کـردیـمصــــد قـــافــــلـــه گـــنـــاه، راهـــی کـــردیـــم
در دفــتــر مـا نـمـانـد یـک نـکــتــه ســفــیـداز بـــس بــه شــب و روز ســیــاهــی کــردیــم
***
بــی روی تــو، خـونـابــه فـشـانـد چــشـمـمکــاری بـــجـــز از گــریــه، نــدانــد چـــشـــمــم
مــی تــرســم از آنــکــه حــســرت دیــدارتدر دیــده بـــمـــانـــد و نــمـــانـــد چـــشـــمـــم
***
یـکــچــنــد، در ایـن مــدرســه هــا گــردیـدماز اهــل کـــمـــال، نــکـــتـــه هــا پـــرســـیــدم
یـک مـسئلـه ای کـه بـوی عـشـق آیـد از آندر عـــمــر خـــود، از مــدرســـی نــشـــنــیــدم
***
مــا بــا مــی و مــیـنــا، ســر تــقــوی داریـمدنــیــا طـــلــبـــیــم و مــیــل عــقــبـــی داریــم
کـی دنـیی ودیـن بـه یـکـدگـر جـمـع شـونـدایــن اســت کــه نــه دیــن و نــه دنــیــا داریــم
***
در خـــانــه کــعــبـــه، دل بـــه دســت آوردمدل بــــردم و گـــبــــر و بــــت پــــرســـت آوردم
زنـــار ز مـــار ســـر زلـــفـــش بــــســــتــــمدر قـــبــــلـــه اســـلـــام، شـــکـــســـت آوردم
***
هــر چـــنــد کــه رنــد کـــوچـــه و بـــازاریــمای خــواجــه مــپـــنــدار کــه بـــی مــقــداریــم
ســری کــه بــه آصــف ســلــیــمــان دادنــدداریــم، ولــی بـــه هــرکــســی نــســپـــاریــم
***
خــو کـرده بــه خــلـوت، دل غــم فـرســایـمکـــوتـــاه شـــد از صـــحـــبـــت مــردم، پـــایــم
تـا تـنـهـایم، هم نـفـسـم یاد کـسـی اسـتچــون هـم نـفـســم کـســی شـود، تــنـهـایـم
***
گــفــتــیـم: مــگــر کــه اولــیـایـیـم، نــه ایـمیــا صـــوفــی صـــفــه صـــفـــایــیــم، نــه ایــم
آراســتــه ظــاهـریـم و بــاطــن، نــه چــنــانالــقــصــه، چــنـانـکــه مــی نـمــایـیـم، نـه ایـم
***
امـــشـــب بـــوزیـــد بـــاد طـــوفـــان آیــیــنچــنـدانـکـه بــرفــت، گـرد عــصــیـان ز جــبــیـن
از عــالــم لــامــکــان، دو صــد در نـگــشــودبــر ســیـنـه چــرخ، بــس کــه زد گــوی زمــیـن
***
بــرخــیـز ســحــر، نــالــه و آهـی مــی کــناســـتـــغـــفـــاری ز هــر گــنــاهــی مــی کــن
تــا چــنــد، بــه عــیــب دیــگــران درنــگــرییـکــبــار بــه عــیـب خــود نـگــاهـی مــی کــن
***
فــصــاد، بـــه قــصــد آنــکــه بـــردارد خـــونمـی خـواسـت کـه نـشـتـری زنـد بــر مـجـنـون
مجـنون بـگـریسـت، گـفـت: زان می تـرسـمکـــایـــد ز دل خـــود غـــم لـــیــلـــی بـــیـــرون
***
یــارب، تـــو مــرا مــژده وصــلــی بـــرســـانبــرهـانــم از ایـن نـوع و بــه اصــلــی بــرســان
تـــا چـــنــد از ایــن فـــصـــل مــکـــرر دیــدنبــیـرون ز چــهــار فــصــل، فــصــلــی بــرســان
***
ای بـــرده بـــه چــیــن زلــف، تــاب دل مــنوی کـشـتـه بــه سـحـر غـمـزه، خـواب دل مـن
در خـواب، مـده رهـم بــه خــاطـر کـه مـبــادبـــــیــــدار شـــــوی ز اضـــــطـــــراب دل مــــن
***
هــر شــام و ســـحـــر مــلــائک عــلــیــیــنآیـــنـــد بــــه طـــرف حــــرم خــــلـــد بــــریـــن
مـــقـــراض بـــه احـــتـــیــاط زن، ای خـــادمتــرســم بــبــری، شــهــپــر جــبــریــل امــیــن
***
ای عـــاشــــق خــــام، از خــــدا دوری تــــومـا بــا تــو چــه کــوشــیـم؟ کــه مـعــذوری تــو
تـو طـاعـت حـق کـنـی بــه امـیـد بــهـشـترو رو! تـــو نــه عــاشــقــی، کــه مــزدوری تــو
***
رویــت کـــه ز بـــاده لــالــه مــی رویــد از اووز تـــــاب شـــــراب، ژالــــه مــــی رویــــد از او
دسـتـی کـه پــیـالـه ای ز دسـت تـو گـرفـتگـــر خـــاک شـــود، پـــیــالـــه مــی رویــد از او
***
خـــواهــم کــه عــلــیــرغــم دل کــافــر تـــوآیـــیـــنــــه اســــلــــام نــــهــــم، در بــــر تــــو
آنـــگـــه ز تـــجـــلـــی رخـــت، بـــنــمـــایــمنــوری کــه بــه طــور یــافــت پــیــغــمــبـــر تــو
***
زاهــد نــکـــنــد گـــنــه، کـــه قـــهــاری تـــومـــا غـــرق گـــنــاهــیــم، کـــه غـــفـــاری تـــو
او قــــهـــارت خــــوانــــد و مــــا غــــفــــارتآیــــا بـــــه کــــدام نــــام، خــــوش داری تــــو؟
***
هـرچــنـد کـه در حـسـن و مـلـاحـت، فـردیاز تـــــو بـــــنــــمـــــانـــــد، در دل مـــــن دردی
ســویــت نــکــنــم نــگــاه، ای شــمــع اگــرپـــــروانــــه مــــن شـــــوی و گــــردم گــــردی
***
ای هـســت وجــود تــو،ز یـک قـطــره مـنـیمــعــلــوم نـمــی شــود کــه تــو چــنـد مــنـی
تـا چـند مـنی ز خـود کـه: کـو همـچـو منی؟نــیــکــو نــبــود مــنــی، ز یـک قــطــره مــنــی
***
تــا از ره و رســم عــقــل، بــیـرون نــشــوییـک ذره از آنـچــه هـســتــی، افــزون نـشــوی
مـن عــاقــلــم، ار تــو لـیـلـی جــان بــیـنـیدیــوانـــه تـــر از هــزار مـــجـــنـــون نـــشـــوی
***
ای دل، کــه ز مــدرســه بــه دیــر افــتــادیونـــدر صــــف اهـــل زهـــد غـــیـــر افـــتــــادی
الـحـمـد کـه کـار را رسـانـدی تــو بــه جــایصــد شــکـر کـه عــاقــبــت بــه خــیـرافــتــادی
***
ای دل، قــدمــی بـــه راه حـــق نــنــهــادیشـــرمــت بـــادا کــه ســـخـــت دور افــتـــادی
صـد بــار عـروس تــوبــه را بــســتــی عـقـدنـــایـــافـــتــــه کـــام از او، طــــلـــاقـــش دادی
***
ای چــــرخ کــــه بــــا مـــردم نـــادان یـــاریهـر لـحــظـه بــر اهـل فـضــل، غـم مـی بــاری
پـیـوسـتـه ز تـو، بـر دل مـن بــار غـمـیـسـتگــــویـــا کــــه ز اهـــل دانـــشــــم پــــنـــداری
***
زاهـــد، بــــه تـــو تــــقـــوی و ریـــا ارزانـــیمــن دانــم و بـــی دیــنــی و بـــی ایــمـــانــی
تـو بــاش چـنـیـن و طـعـنـه مـی زن بــر مـنمــن کــافـــر و مــن یــهــود و مــن نــصـــرانــیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.