ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»قاعده تفکر در آفاق

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 05:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شبستری, شعر کهن
مـشــو مـحــبــوس ارکـان و طــبــایـعبـــرون آی و نــظـــر کــن در صـــنــایــع
تــفـکـر کـن تــو در خــلـق ســمـاواتکــه تــا مـمـدوح حــق گــردی در آیـات
بـبـین یک ره که تـا خـود عرش اعظمچــگـونـه شــد مـحــیـط هـر دو عــالـم
چــرا کـردنـد نـامـش عــرش رحــمـانچـه نـسـبـت دارد او بــا قـلـب انـسـان
چـرا در جـنـبـشـنـد این هـر دو مـادامکــه یـک لـحــظــه نـمـی گــیـرنـد آرام
مـگـر دل مـرکـز عـرش بـسـیط اسـتکه آن چون نقطه وین دور محیط است
بــرآیـد در شــبــانـروزی کـم و بــیـشســراپــای تــو عـرش ای مـرد درویـش
از او در جـــنــبـــش اجـــســام مــدورچــرا گــشــتــنـد یـک ره نـیـک بــنـگــر
ز مشـرق تـا بـه مغـرب همچـو دولابهـمـی گـردنـد دائم بـی خـور و خـواب
بـه هر روز و شـبـی این چـرخ اعـظـمکـــنــد دور تـــمــامــی گـــرد عـــالـــم
وز او افـلـاک دیـگـر هـم بــدیـن سـانبـه چـرخ انـدر هـمـی بــاشـنـد گـردان
ولـی بــرعــکــس دور چــرخ اطــلـسهـمـی گـردنـد ایـن هـشــت مـقــوس
مـعـدل کـرسـی ذات الـبــروج اســتکـه آن را نـه تــفـاوت نـه فـروج اســت
حـمـل بــا ثـور و بــا جـوزا و خـرچـنـگبـر او بـر همـچـو شـیر و خـوشـه آونگ
دگـر میزان عـقـرب پـس کـمان اسـتز جدی و دلو و حوت آنجـا نشان است
ثـوابـت یک هـزار و بـیـسـت و چـارنـدکـه بــر کـرسـی مـقـام خـویـش دارنـد
بـه هفتـم چـرخ کیوان پـاسبـان استشـشـم بـرجـیس را جـا و مکان اسـت
بــود پــنـجــم فــلــک مـریـخ را جــایبــــه چــــارم آفـــتــــاب عــــالـــم آرای
ســـیــم زهــره دوم جـــای عــطـــاردقــمــر بـــر چــرخ دنــیــا گــشــت وارد
زحـل را جـدی و دلـو و مـشـتـری بــازبــه قـوس و حـوت کـرد انـجــام و آغـاز
حـمـل بــا عـقـرب آمـد جــای بــهـراماســد خــورشــیــد را شــد جــای آرام
چـو زهره ثـور و میزان ساخـت گوشهعــطــارد رفــت در جـــوزا و خـــوشـــه
قـمر خـرچـنگ را همـجـنس خـود دیدذنب چـون راس شـد یک عـقده بـگزید
قـمـر را بـیسـت و هشـت آمـد منازلشــود بـــا آفــتـــاب آنــگــه مــقــابـــل
پس از وی همچو عرجون قدیم استز تــقـدیـر عــزیـزی کـو عــلـیـم اســت
اگــر در فـــکــر گــردی مــرد کـــامــلهـر آیـیـنـه کـه گـویی نـیـسـت بـاطـل
کـلام حـق همی ناطـق بـدین اسـتکه بـاطـل دیدن از ضـعـف یقـین اسـت
وجــود پــشـه دارد حـکـمـت ای خـامنــبـــاشــد در وجــود تـــیــر و بـــهــرام
ولـی چـون بـنـگـری در اصـل ایـن کـارفــلــک را بــیـنـی انـدر حــکــم جــبــار
منجـم چـون ز ایمان بـی نصیب استاثـر گـویـد کـه از شـکـل غـریـب اسـت
نـمـی بـیـنـد مـگـر کـین چـرخ اخـضـربـه حـکـم و امر حـق گـشـتـه مسـخـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.