ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سؤال از ماهیت من

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 05:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شبستری, شعر کهن
چـو بــرخـیـزد تـو را ایـن پــرده از پـیـشنـمـانـد نـیـز حــکـم مـذهـب و کـیـش
هـمـه حـکـم شـریـعـت از مـن تـوسـتکه این بـربـسـتـه جـان و تـن تـوسـت
مــن تـــو چـــون نــمـــانــد در مــیــانــهچـه کـعـبـه چـه کنشـت چـه دیرخـانه
تـعـین نـقـطـه وهـمـی اسـت بـر عـینچـو صافی گشـت غین تـو شـود عین
دو خــطــوه بــیـش نـبــود راه ســالــکاگــر چــه دارد آن چــنـدیـن مــهـالــک
یــک از هــای هــویــت در گــذشــتـــندوم صـحـرای هـسـتــی در نـوشـتــن
در این مشـهد یکی شـد جـمع و افـرادچــو واحــد ســاری انـدر عـیـن اعـداد
تــو آن جــمـعـی کـه عـیـن وحـدت آمـدتــو آن واحــد کـه عــیـن کــثــرت آمـد
کــســی ایـن راه دانــد کــو گــذر کــردز جـز وی سـوی کلی یک سـفـر کـرد
کـه بــاشـم مـن مـرا از مـن خــبــر کـنچـه مـعـنی دارد اندر خـود سـفـر کـن
|جواب
دگر کردی سؤال از من که من چیستمرا از من خـبـر کن تـا که من کیسـت
چــو هـســت مـطــلـق آیـد در اشــارتبــه لـفــظ مـن کـنـنـد از وی عــبــارت
حــقــیـقــت کـز تــعــیـن شــد مـعــیـنتــو او را در عــبــارت گـفــتــه ای مـن
مـــن و تــــو عــــارض ذات وجــــودیـــممـشــبــکـهـای مـشــکــات وجــودیـم
هــمــه یــک نــور دان اشــبـــاح و ارواحگــه از آیـیـنـه پــیـدا گــه ز مــصــبــاح
تــو گــویـی لـفــظ مـن در هـر عــبــارتبــه ســوی روح مـی بــاشـد اشــارت
چــو کــردی پــیــشــوای خــود خــرد رانـمـی دانـی ز جــزو خــویـش خــود را
بـرو ای خـواجـه خـود را نیک بـشـنـاسکــه نـبــود فــربــهـی مــانـنـد آمــاس
مــن تـــو بـــرتـــر از جـــان و تـــن آمــدکــه ایــن هــر دو ز اجــزای مــن آمــد
بـه لفظ من نه انسـان است مخـصوصکه تا گویی بدان جان است مخصوص
یـکـی ره بــرتــر از کـون و مـکــان شــوجـهان بـگذار و خود در خود جهان شو
ز خـــط وهـــمـــیــی هـــای هـــویـــتدو چـشـمی می شـود در وقت رؤیت
نــــمــــانــــد در مــــیـــانـــه رهـــرو راهچـو هـای هو شـود مـلـحـق بـه الـلـه
بـود هسـتـی بـهشـت امکان چـو دوزخمــن و تــو در مــیــان مــانــنــد بـــرزخپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.