ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»تمثیل در اطوار وجود

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 05:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شبستری, شعر کهن
کــنــد گــرمــی دگــر ره عــزم بــالــادر آویـــــــزد بــــــــدو آن آب دریــــــــا
چـو بـا ایشـان شود خـاک و هوا ضمبـــرون آیــد نــبـــات ســبـــز و خـــرم
غـــذای جـــانــور گــردد ز تـــبـــدیــلخـورد انـسـان و یـابــد بــاز تــحـلـیـل
شــود یـک نـطــفـه و گـردد در اطـواروز او انـســان شــود پــیـدا دگــر بــار
چــو نــور نــفــس گــویـا بــر تــن آیـدیـکـی جــسـم لـطـیـف و روشـن آیـد
شـود طـفـل و جـوان و کهل و کمپـیربـیـابــد عـلـم و رای و فـهـم و تـدبـیـر
رســد آنـگـه اجــل از حــضــرت پــاکرود پـاکـی بـه پـاکـی خـاک بـا خـاک
هـم اجــزای عــالـم چــون نـبــاتــنـدکــه یـک قــطــره ز دریـای حــیـاتــنـد
زمـان چـو بــگـذرد بــر وی شـود بــازهـمـه انـجــام ایـشـان هـمـچــو آغـاز
رود هـر یـک از ایـشـان سـوی مـرکـزکـه نـگـذارد طــبــیـعـت خــوی مـرکـز
چو دریایی است وحدت لیک پر خونکــز او خــیـزد هـزاران مـوج مـجــنـون
نـــگـــر تـــا قـــطـــره بـــاران ز دریـــاچـگونه یافـت چـندین شـکل و اسـما
بـــخــار و ابــر و بـــاران و نــم و گــلنــبـــات و جـــانــور انــســان کــامــل
هـمـه یـک قــطــره بــود آخــر در اولکـز او شـد ایـن هـمـه اشـیـا مـمـثـل
جهان از عقل و نفس و چرخ و اجـرامچـو آن یک قطـره دان ز آغـاز و انجـام
اجـل چـون در رسـد در چـرخ و انجـمشـود هسـتـی همه در نیسـتـی گم
چو موجی بـر زند گردد جـهان طمسیقـین گردد «کان لم تـغـن بـالامس »
خـیـال از پـیـش بـرخـیـزد بـه یـک بـارنـــمـــانـــد غـــیــر حـــق در دار دیــار
تـو را قربـی شـود آن لحـظه حـاصـلشوی تـو بـی تویی بـا دوست واصل
وصـال این جـایگـه رفـع خـیـال اسـتچـو غیر از پـیش بـرخیزد وصال است
مگو ممکـن ز حـد خـویش بـگـذشـتنه او واجب شد و نه واجب او گشت
هر آن کـو در مـعـانـی گـشـت فـایقنـگـویـد کــیـن بــود قــلـب حــقــایـق
هزاران نشاه داری خـواجـه در پـیشبــرو آمــد شــد خــود را بــیـنــدیــش
ز بـحـث جـزو و کـل نـشئات انـسـانبــگـویـم یـک بـه یـک پـیـدا و پـنـهـان
بـــخـــاری مــرتـــفـــع گـــردد ز دریــابــه امـر حــق فـرو بــارد بــه صــحــرا
شـــعـــاع آفـــتـــاب از چـــرخ چـــارمبــر او افـتــد شــود تــرکـیـب بــا هـمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.