ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سؤال از ماهیت قرب و بعد و امکان وصال با حق

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 05:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شبستری, شعر کهن
وصـال مـمـکـن و واجــب بــه هـم چــیـسـتحـدیـث قـرب و بــعـد و بــیـش و کـم چـیـسـت
|جواب
ز مــن بــشــنــو حــدیـث بــی کــم و بــیـشز نــزدیــکـــی تـــو دور افـــتـــادی از خـــویــش
چــو هــســتــی را ظــهــوری در عــدم شــداز آنــجــا قــرب و بـــعــد و بــیــش و کــم شــد
قــریــب آن هــســت کــو را رش نــور اســتبــعـیـد آن نـیـســتــی کـز هـســت دور اســت
اگــــر نــــوری ز خـــــود در تـــــو رســــانــــدتــــو را از هــــســــتــــی خــــود وا رهــــانــــد
چــه حــاصــل مــر تــو را زیــن بـــود نــابـــودکـــز او گـــاهـــیـــت خـــوف و گـــه رجـــا بـــود
نــتـــرســـد زو کــســـی کــو را شــنــاســـدکــه طــفــل از ســایــه خـــود مــی هــراســد
نــــمــــانــــد خــــوف اگــــر گــــردی روانــــهنــــخــــواهــــد اســــب تـــــازی تــــازیــــانــــه
تــــو را از آتــــش دوزخ چــــه بــــاک اســــتگــر از هـســتــی تــن وجــان تــو پــاک اســت
از آتـــــــش زر خــــــالــــــص بـــــــرفــــــروزدچـــو غــشــی نــبـــود انــدر وی چـــه ســـوزد
تــو را غــیـر تــو چــیـزی نـیـســت در پــیـشولـــیـــکـــن از وجــــود خــــود بــــیـــنـــدیـــش
اگـــر در خـــویــشـــتـــن گـــردی گــرفـــتـــارحـــجـــاب تـــو شـــود عـــالـــم بـــه یــک بـــار
تـــویــی در دور هــســتـــی جـــزو ســـافــلتـــویـــی بــــا نـــقـــطـــه وحـــدت مـــقـــابـــل
تــعــیـن هـای عــالـم بــر تــو طــاری اســتاز آن گـویی چـوشـیطـان همـچـو مـن کـیسـت
از آن گــویــی مــرا خـــود اخـــتـــیــار اســتتـــن مــن مــرکـــب و جـــانــم ســـوار اســـت
زمـــام تـــن بـــه دســـت جـــان نـــهـــادنـــدهــمــه تـــکـــلـــیــف بـــر مـــن زان نــهــادنــد
نــدانــی کــیـن ره آتــش پــرســتــی اســتهـمـه ایـن آفـت و شـومـی ز هـسـتـی اسـت
کـــدامـــیــن اخـــتـــیـــار ای مـــرد عـــاقـــلکـــســــی را کـــو بــــود بــــالـــذات بــــاطـــل
چــو بــود تــوسـت یـک سـر هـمـچــو نـابــودنــگـــویــی کـــه اخـــتـــیــارت از کـــجـــا بـــود
کــســـی کــو را وجـــود از خـــود نــبـــاشــدبـــه ذات خـــویــش نــیــک و بـــد نـــبـــاشـــد
کـــه را دیــدی تـــو انــدر جـــمــلــه عـــالـــمکــه یــک دم شــادمــانــی یــافــت بـــی غــم
کــه را شــد حــاصــل آخــر جــمــلــه امــیــدکــه مــانــد انــدر کــمــالــی تـــا بـــه جــاویــد
مــــراتـــــب بـــــاقــــی و اهــــل مــــراتــــببــــه زیــــر امــــر حــــق والــــلــــه غــــالــــب
مؤثـــر حـــق شــنــاس انــدر هــمــه جـــایز حـــد خـــویــشـــتـــن بـــیــرون مــنــه پـــای
ز حـال خـویـشـتـن پـرس ایـن قـدر چـیـسـتوز آنــجـــا بـــاز دان کــاهــل قـــدر کــیــســـت
هر آن کـس را کـه مـذهـب غـیر جـبـر اسـتنــبـــی فـــرمــود کــو مــانــنــد گــبـــر اســـت
چــنـان کــان گــبــر یـزدان و اهـرمـن گــفــتمـــر آن نـــادان احــــمـــق او و مـــن گـــفــــت
بــه مـا افـعـال را نـســبــت مـجــازی اســتنـسـب خـود در حـقـیـقـت لـهـو و بــازی اسـت
نـــبـــودی تـــو کـــه فـــعـــلـــت آفـــریــدنـــدتــــو را از بــــهــــر کــــاری بـــــرگــــزیــــدنــــد
بـــه قــدرت بــی ســبـــب دانــای بـــر حــقبــه عــلـم خــویـش حــکـمـی کــرده مـطــلـق
مــقــدر گــشــتــه پـــیــش از جــان و از تــنبـــــرای هــــر یــــکــــی کــــاری مــــعــــیــــن
یـکــی هـفــتــصــد هـزاران ســالـه طــاعــتبـــه جـــای آورد و کـــردش طـــوق لـــعـــنـــت
دگـــر از مـــعـــصـــیــت نـــور و صـــفـــا دیــدچـــو تـــوبـــه کــرد نــور «اصـــطـــفــی » دیــد
عـــجـــب تـــر آنــکــه ایــن از تـــرک مــامــورشــد از الــطــاف حـــق مــرحـــوم و مــغــفــور
مـر آن دیـگــر ز مـنـهـی گــشــتــه مـلــعــونزهــی فــعــل تــو بـــی چــنــد و چــه و چــون
جـــنــاب کـــبـــریــایــی لـــاابـــالــی اســـتمـــنـــزه از قـــیـــاســـات خـــیـــالـــی اســـت
چــــه بــــود انــــدر ازل ای مــــرد نــــااهـــلکــه ایـن یـک شــد مــحــمــد و آن ابــوجــهــل
کــســی کــو بــا خــدا چــون و چــرا گــفــتچــو مـشــرک حــضــرتــش را نـاســزا گــفــت
ورا زیـــبــــد کـــه پـــرســـد از چـــه و چـــوننـــبــــاشــــد اعـــتــــراض از بــــنـــده مـــوزون
خــداونــدی هــمــه در کــبـــریــایــی اســتنــه عـــلــت لــایــق فــعــل خـــدایــی اســـت
ســـزاوار خـــدایــی لــطــف و قــهــر اســـتولــیـکــن بــنــدگــی در جــبــر و فــقــر اســت
کــــرامــــت آدمــــی را اضــــطــــرار اســــتنــه زان کــو را نــصــیــبــی ز اخــتــیــار اســت
نــبـــوده هــیــچ چـــیــزش هــرگـــز از خـــودپـــس آنـــگـــه پـــرســـدش از نــیــک و از بـــد
نـــدارد اخـــتـــیـــار و گـــشـــتــــه مـــامـــورزهـی مـســکـیـن کـه شـد مـخــتــار مـجــبــور
نه ظلم است این که عین علم و عدل استنه جور است این که محض لطف و فضل است
بــه شــرعـت زان ســبــب تــکـلـیـف کـردنـدکــــه از ذات خــــودت تــــعــــریـــف کــــردنــــد
چــو از تــکــلــیــف حــق عــاجــز شــوی تــوبـــه یـــک بــــار از مـــیـــان بـــیـــرون روی تـــو
بـــه کــلــیــت رهــایــی یــابــی از خــویــشغـــنــی گـــردی بـــه حـــق ای مــرد درویــش
بـــــرو جـــــان پـــــدر تـــــن در قـــــضـــــا دهبـــــه تـــــقـــــدیــــرات یــــزدانــــی رضـــــا دهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.