ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»تمثیل در بیان ماهیت صورت و معنی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 05:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شبستری, شعر کهن
شــنـیـدم مـن کـه انـدر مـاه نـیـســانصـــدف بــــالـــا رود از قـــعـــر عـــمـــان
ز شــیــب قــعــر بـــحــر آیــد بــرافــرازبــه روی بــحــر بــنــشــیـنــد دهـن بــاز
بــــخـــاری مـــرتـــفـــع گـــردد ز دریـــافـــرو بـــارد بـــه امــر حـــق تـــعـــالـــی
چــکـد انـدر دهـانـش قـطـره ای چــنـدشــود بــســتــه دهـان او بــه صـد بــنـد
رود بــــا قـــعـــر دریـــا بــــا دلـــی پـــرشــــود آن قـــطـــره بــــاران یـــکـــی در
بــــه قـــعــــر انـــدر رود غـــواص دریـــااز آن آرد بـــــــــرون لؤلؤی لـــــــــالــــــــا
تـن تـو ساحل و هستـی چـو دریاستبـخـارش فـیض و بـاران عـلم اسـماسـت
خــرد غـواص آن بــحــر عـظـیـم اسـتکـه او را صــد جــواهـر در گـلـیـم اســت
دل آمــد عــلــم را مــانـنــد یـک ظــرفصـدف بـا علم دل صـوت اسـت بـا حـرف
نـفــس گــردد روان چــون بــرق لــامـعرســد زو حــرفــهــا بـــا گــوش ســامــع
صـدف بــشـکـن بــرون کـن در شـهـواربــیـفــکــن پــوســت مــغــز نــغــز بــردار
لـغـت بــا اشـتــقـاق و نـحـو بــا صـرفهــمــی گــردد هـمــه پــیـرامــن حــرف
هر آن کو جـمله عـمر خـود در این کـردبــه هــرزه صــرف عــمــر نــازنــیـن کــرد
ز جـوزش قشـر سـبـز افـتـاد در دسـتنیابـد مـغـز هر کـو پـوسـت نـشـکـسـت
بـلی بـی پوست ناپـخته است هر مغزز عــلــم ظــاهـر آمــد عــلــم دیـن نـغــز
ز مــن جــان بـــرادر پـــنــد بـــنــیــوشبــه جـان و دل بــرو در عـلـم دیـن کـوش
کـه عـالـم در دو عـالـم سـروری یافـتاگـر کــهـتــر بــد از وی مـهـتــری یـافــت
عــمــل کــان از ســر احـــوال بـــاشــدبــســی بــهـتــر ز عــلــم قــال بــاشــد
ولـــی کـــاری کـــه از آب و گـــل آیـــدنه چـون عـلـم اسـت کـان کـار از دل آید
میان جسم و جان بنگر چه فرق استکه این را غرب گیری آن چو شرق است
از ایــنــجــا بــاز دان احــوال و اعــمــالبــه نـســبــت بــا عــلـوم قــال بــا حــال
نـه عـلـم اسـت آنـکـه دارد مـیل دنییکــه صــورت دارد امـا نـیـســت مـعــنـی
نــگــردد عــلــم هــرگــز جــمــع بـــا آزمـلـک خــواهـی سـگ از خـود دور انـداز
عـلـوم دیـن ز اخـلـاق فـرشـتــه اسـتنبـاشد در دلی کو سگ سـرشت اسـت
حـدیث مـصـطـفـی آخـر هـمـین اسـتنـکـو بــشـنـو کـه الـبــتـه چـنـیـن اسـت
درون خــانـه ای چــون هـسـت صـورتفـــرشـــتـــه نـــایــد انـــدر وی ضـــرورت
بـــــرو بـــــزدای روی تـــــخــــتــــه دلکــه تــا ســازد مـلـک پــیـش تــو مـنـزل
از او تـــحــصــیــل کــن عــلــم وراثـــتز بـــهـــر آخـــرت مـــی کـــن حـــراثـــت
کـتــاب حـق بــخـوان از نـفـس و آفـاقمـزیـن شــو بــه اصــل جــمـلـه اخــلـاقپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.