ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»تمثیل در بیان نکاح معنوی جسم با جان یا صورت با معنی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 05:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شبستری, شعر کهن
اگـرچـه خـور بــه چـرخ چــارمـیـن اسـتشــعـاعـش نـور و تــدبــیـر زمـیـن اســت
طـبـیعـت های عـنـصـر نـزد خـور نیسـتکواکب گرم و سرد و خـشک و تـر نیست
عـناصـر جـمله از وی گرم و سـرد اسـتسـپـید و سـرخ و سـبـز و آل و زرد اسـت
بــود حــکـمـش روان چــون شــاه عـادلکــه نـه خــارج تــوان گـفــتــن نـه داخــل
چــو از تـــعــدیــل شــد ارکــان مــوافــقز حـسـنـش نفـس گـویا گـشـت عـاشـق
نـــکـــاح مـــعـــنـــوی افـــتـــاد در دیـــنجــهــان را نــفــس کــلــی داد کــابــیــن
از ایـشــان مـی پــدیـد آمــد فــصــاحــتعــلـوم و نـطــق و اخــلـاق و صــبــاحــت
مــلــاحــت از جـــهــان بـــی مــثـــالــیدرآمـــد هـــمـــچــــو رنـــد لــــاابــــالـــی
بــه شــهـرســتــان نـیـکــویـی عــلـم زدهــمــه تــرتــیــب عــالــم را بـــه هــم زد
گهی بر رخش حسن او شهسوار استگــهــی بـــا نــطــق تــیــغ آبـــدار اســت
چـو در شخـص است خـوانندش ملاحـتچــو در لـفـظ اســت گـویـنـدش بــلـاغـت
ولـــی و شـــاه و درویــش و تـــوانـــگـــرهــمــه در تـــحــت حــکــم او مــســخــر
درون حــســن روی نـیـکـوان چــیـســتنه آن حسن است تنها گویی آن چیست
جــز از حــق مــی نــیــایــد دلــربـــایــیکـه شـرکـت نـیـسـت کـس را در خـدایی
کـــجـــا شـــهـــوت دل مـــردم ربــــایـــدکــه حــق گـه گـه ز بــاطــل مـی نـمـایـد
مؤثــر حــق شــنـاس انـدر هـمــه جــایز حــد خــویـشــتــن بــیـرون مــنــه پــای
حـق انـدر کـسـوت حـق بـین و حـق دانحــق انــدر بــاطــل آمــد کــار شــیـطــانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.