ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سؤال از معنی حقیقی شراب و شاهد و خرابات و امثال آن

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 05:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شبستری, شعر کهن
شراب و شمع و شاهد را چه معنی استخـرابـاتـی شـدن آخـر چـه دعـوی اسـت
|جواب
شراب و شمع و شـاهد عین معنی اسـتکـه در هـر صـورتـی او را تــجـلـی اسـت
شــراب و شــمــع ســکــر و نــور عــرفــانبـبـین شـاهد کـه از کـس نیسـت پـنهان
شــراب ایـنـجــا زجــاجــه شـمـع مـصـبــاحبـــــود شـــــاهـــــد فـــــروغ نـــــور ارواح
ز شــاهــد بـــر دل مــوســـی شــرر شــدشـرابـش آتـش و شـمعـش شـجـر شـد
شـراب و شـمـع جــام و نـور اسـری اسـتولـی شـاهـد هـمـان آیات کـبـری اسـت
شـــراب بـــیــخـــودی در کـــش زمـــانـــیمــگــر از دســت خــود یــابـــی امــانــی
بـــخــور مــی تــا ز خــویــشــت وارهــانــدوجــــود قـــطــــره بــــا دریـــا رســــانـــد
شـرابـی خـور کـه جـامـش روی یـار اسـتپـیالـه چـشـم مـسـت بـاده خـوار اسـت
شــرابــی را طــلــب بــی ســاغــر و جــامشــراب بـــاده خـــوار و ســاقــی آشــام
شـــرابـــی خـــور ز جـــام وجـــه بـــاقـــی«سـقـاهـم ربــهـم » او راسـت ســاقـی
طــهـور آن مـی بــود کــز لــوث هـســتــیتــو را پــاکــی دهـد در وقــت مـســتــی
بـــخـــور مــی وارهــان خـــود را ز ســردیکـه بـد مسـتـی بـه اسـت از نیک مردی
کــســـی کــو افـــتـــد از درگــاه حـــق دورحــجــاب ظــلــمــت او را بــهــتــر از نــور
کـــه آدم را ز ظـــلــمــت صـــد مــدد شـــدز نــور ابـــلــیــس مــلــعــون ابـــد شـــد
اگـــــر آیـــــیـــــنـــــه دل را زدوده اســـــتچـو خود را بـیند اندر وی چـه سود است
ز رویــش پــرتــوی چــون بـــر مــی افــتــادبــسـی شـکـل حـبــابــی بــر وی افـتـاد
جــهـان جــان در او شـکـل حــبــاب اســتحــبـــابــش اولــیــائی را قــبــاب اســت
شــده زو عــقــل کـل حــیـران و مـدهـوشفــتــاده نـفــس کـل را حــلـقـه در گـوش
هـمـه عـالـم چــو یـک خــمـخــانـه اوسـتدل هـــر ذره ای پــــیـــمـــانـــه اوســـت
خـرد مسـت و ملایک مست و جـان مستهوا مست و زمین مست آسمان مست
فــلـک ســرگــشــتــه از وی در تــکــاپــویهـــوا در دل بـــه امـــیــد یــکـــی بـــوی
مــلـــایــک خـــورده صـــاف از کـــوزه پـــاکبــه جـرعـه ریـخـتـه دردی بــر ایـن خـاک
عـناصـر گشـتـه زان یک جـرعه سـر خـوشفــــتــــاده گــــه در آب و گـــه در آتــــش
ز بــوی جــرعــه ای کــه افــتــاد بــر خــاکبـــرآمــد آدمــی تـــا شـــد بـــر افـــلــاک
ز عــکــس او تــن پـــژمــرده جــان یــافــتز تــابــش جــان افــســرده روان یــافــت
جــهـانـی خــلـق از او ســرگــشــتــه دائمز خــان و مــان خــود بـــرگــشــتــه دائم
یـــکــــی از بــــوی دردش نــــاقــــل آمــــدیــکــی از نــیــم جـــرعــه عـــاقــل آمــد
یــکـــی از جـــرعـــه ای گــردیــده صـــادقیـکـی از یـک صـراحـی گـشـتـه عـاشـق
یــکــی دیــگــر فـــرو بـــرده بـــه یــک بـــارمـی و مـیـخــانـه و ســاقــی و مـیـخــوار
کــشــیـده جــمــلــه و مــانــده دهــن بــاززهــــی دریــــا دل رنـــــد ســـــرافـــــراز
در آشــامــیـده هــســتــی را بــه یـک بــارفـــراغـــت یــافـــتـــه ز اقـــرار و انـــکـــار
شــده فــارغ ز زهــد خـــشــک و طــامــاتگـــرفـــتــــه دامـــن پــــیـــر خــــرابــــاتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.