ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»اشارت به خرابات

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 05:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شبستری, شعر کهن
خـرابـاتـی شـدن از خـود رهـایی اسـتخـودی کفر است ور خود پـارسایی است
نـــشـــانـــی داده انـــدت از خـــرابـــاتکـه «الـتــوحــیـد اســقـاط الـاضــافــات »
خـرابــات از جـهـان بـی مـثـالـی اسـتمــقــام عــاشـــقــان لــاابـــالــی اســـت
خــرابـــات آشــیــان مــرغ جــان اســتخـــرابـــات آســـتـــان لــامــکــان اســـت
خــرابــاتــی خــراب انـدر خــراب اســتکـه در صـحــرای او عـالـم ســراب اســت
خـرابــاتــی اسـت بــی حــد و نـهـایـتنــه آغــازش کــســی دیـده نــه غــایــت
اگـر صـد ســال در وی مـی شــتــابــینــه کـــس را و نــه خـــود را بـــازیــابـــی
گــروهـی انــدر او بــی پــا و بــی ســرهــمـــه نــه مؤمـــن و نــه نــیــز کـــافـــر
شــراب بـــیــخــودی در ســر گــرفــتــهبــه تــرک جــمـلـه خــیـر و شــر گـرفـتــه
شـرابـی خـورده هر یک بـی لـب و کـامفـــراغـــت یــافـــتـــه از نــنـــگ و از نـــام
حــدیـث و مـاجــرای شــطـح و طـامـاتخــــیـــال خــــلــــوت و نـــور کــــرامــــات
بــــه بـــــوی دردیــــی از دســــت دادهز ذوق نــیــســـتـــی مــســت اوفــتـــاده
عـصـا و رکـوه و تــســبــیـح و مـسـواکگــرو کــرده بـــه دردی جــمــلــه را پـــاک
مــیــان آب و گـــل افـــتـــان و خـــیــزانبـــه جـــای اشــک خــون از دیــده ریــزان
گــهـی از ســرخــوشــی در عــالـم نـازشـــده چـــون شـــاطـــران گــردن افـــراز
گــهــی از روســیــاهــی رو بـــه دیــوارگـــهـــی از ســـرخ رویـــی بـــر ســـر دار
گــهـی انـدر ســمـاع از شــوق جــانـانشـده بــی پــا و سـر چــون چــرخ گـردان
بــه هـر نـغـمـه کـه از مـطـرب شـنـیـدهبــــدو وجـــدی از آن عـــالـــم رســـیـــده
سماع جـان نه آخر صوت و حـرف استکـه در هر پـرده ای سـری شـگرف اسـت
ز ســر بــیـرون کــشــیـده دلــق ده تــومــجــرد گــشــتــه از هـر رنــگ و هـر بــو
فــرو شــســـتـــه بـــدان صــاف مــروقهــمــه رنــگ ســـیــاه و ســـبـــز و ازرق
یـکــی پــیـمـانـه خــورده از مـی صــافشـــده زان صــوفــی صـــافــی ز اوصــاف
بــه مـژگـان خــاک مـزبــل پــاک رفــتــهز هــرچ آن دیــده از صــد یــک نــگــفــتــه
گــــرفــــتــــه دامـــن رنـــدان خــــمـــارز شــیـخــی و مــریـدی گــشــتــه بــیـزار
چه شیخی و مریدی این چه قید استچه جای زهد و تقوی این چه شید است
اگـــر روی تـــو بـــاشـــد در کـــه و مــهبـــت و زنـــار و تـــرســـایـــی تـــو را بـــهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.