ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»اشارت به زنار

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 05:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شبستری, شعر کهن
نــظــر کــردم بـــدیــدم اصــل هــر کــارنــشـــان خـــدمـــت آمـــد عـــقـــد زنــار
نــــبــــاشــــد اهــــل دانــــش را مؤولز هـــر چـــیـــزی مـــگـــر بـــر وضـــع اول
مـیـان در بــنـد چـون مـردان بــه مـردیدرآ در زمــــره «اوفــــوا بـــــعــــهــــدی »
بــه رخــش عــلـم و چــوگـان عــبــادتاگــر چـــه خــلــق بـــســیــار آفــریــدنــد
ز مـــیـــدان در ربـــا گـــوی ســـعـــادتتـــو را از بـــهـــر ایــن کـــار آفـــریـــدنـــد
پـدر چـون عـلـم و مـادر هسـت اعـمالبــه ســان قــرة الــعــیــن اســت احــوال
نبـاشد بـی پـدر انسـان شکی نیسـتمسـیح اندر جـهان بـیش از یکی نیسـت
رهـا کـن تــرهـات و شــطـح و طـامـاتخــــیـــال خــــلــــوت و نـــور کــــرامـــات
کـرامـات تـو انـدر حـق پـرسـتـی اسـتجز این کبر و ریا و عجب و هستی است
در این هر چـیز کان نز بـاب فـقـر اسـتهـمـه اسـبــاب اسـتــدراج و مـکـر اسـت
ز ابـــلــیــس لــعــیــن بـــی ســعــادتشــــود صـــادر هـــزاران خــــرق عـــادت
گـــه از دیــوارت آیــد گـــاهـــی از بـــامگــهــی در دل نــشــیـنــد گــه در انــدام
هــمــی دانــد ز تـــو احــوال پـــنــهــاندر آرد در تــو کـفـر و فـســق و عــصــیـان
شـد ابــلـیـسـت امـام و در پــسـی تـوبــدو لـیـکــن بــدیـن هـا کـی رســی تــو
کـرامـات تــو گـر در خـودنـمـایـی اسـتتـو فـرعـونی و این دعـوی خـدایی اسـت
کـسـی کـو راسـت بــا حـق آشـنـایـینــیــایــد هــرگـــز از وی خـــودنــمـــایــی
هـمـه روی تــو در خــلـق اسـت زنـهـارمـکــن خــود را بــدیـن عــلــت گــرفــتــار
چـو بـا عـامـه نـشـینـی مـسـخ گـردیچـه جـای مـسـخ یک سـر نـسـخ گـردی
مــبــادا هـیـچ بــا عــامــت ســر و کــارکـه از فـطــرت شــوی نـاگـه نـگـونـســار
تــلـف کـردی بــه هـرزه نـازنـیـن عــمـرنـگـویـی در چـه کـاری بــا چــنـیـن عـمـر
بـه جـمـعـیـت لـقـب کـردنـد تـشـویـشخــری را پــیــشــوا کــردی زهــی ریــش
فــتــاده ســروری اکــنــون بــه جــهـالاز ایـن گـشـتــنـد مـردم جـمـلـه بــدحـال
نـــگـــر دجـــال اعـــور تـــا چـــگـــونـــهفــرســتــاده اســت در عــالــم نــمــونــه
نـمـونـه بــاز بــیـن ای مــرد حــســاسخــر او را کـه نـامـش هـسـت جــسـاس
خــران را بــیـن هـمـه در تــنـگ آن خــرشــده از جــهــل پــیـش آهـنــگ آن خــر
چــو خــواجــه قــصــه آخــر زمـان کــردبـه چـندین جـا از این مـعـنی نشـان کـرد
بـبـین اکـنون که کور و کـر شـبـان شـدعــلــوم دیـن هــمــه بــر آســمــان شــد
نــمـــانــد انــدر مـــیــانــه رفـــق و آزرمنـمـی دارد کــســی از جــاهـلـی شــرم
هـمـه احــوال عــالــم بــاژگــون اســتاگـر تــو عـاقـلـی بــنـگـر کـه چـون اسـت
کسی کارباب لعن و طرد و مقت استپـدر نـیکـو بـد، اکـنـون شـیخ وقـت اسـت
خــضــر مـی کـشــت آن فـرزنـد طـالـحکـــه او را بــــد پـــدر بــــا جـــد صـــالـــح
کـنـون بـا شـیخ خـود کـردی تـو ای خـرخــری را کـز خـری هـسـت از تــو خـرتــر
چـــو او «یــعـــرف الــهــر مــن الــبـــر»چـــگــونــه پـــاک گـــردانــد تـــو را ســـر
و گـــر دارد نــشـــان بـــاب خـــود پـــورچــه گـویـم چــون بــود «نـور عـلـی نـور»
پـسـر کو نیک رای و نیک بـخـت اسـتچــو مــیـوه زبــده و ســر درخــت اســت
ولـیـکـن شــیـخ دیـن کـی گـردد آن کـونـــدانـــد نـــیـــک از بـــد بـــد ز نـــیــکـــو
مــریــدی عــلــم دیـن آمــوخــتــن بــودچــــراغ دل ز نـــور افـــروخــــتــــن بــــود
کـسـی از مـرده عـلـم آمـوخـت هـرگـزز خــاکــســتــر چــراغ افــروخــت هـرگــز
مــرا در دل هــمــی آیــد کــز ایـن کــاربـــبـــنـــدم بـــر مـــیــان خـــویــش زنـــار
نـه زان مـعـنـی کـه مـن شـهرت نـدارمکــه دارم لــیــک از وی هــســـت عـــارم
شـریکم چـون خـسـیس آمد در این کارخـمـولـم بــهـتـر از شـهـرت بــه بــسـیـار
دگــربـــاره رســیــدالــهــامــم از حـــقکـه بــر حــکـمـت مـگـیـر از ابــلـهـی دق
اگـــر کـــنــاس نــبـــود در مـــمـــالـــکهـمــه خــلــق اوفــتــنــد انـدر مــهـالــک
بـــود جــنــســیــت آخــر عــلــت ضــمچـــنــیــن آمــد جـــهــان والــلــه اعــلــم
ولــیـک از صــحــبــت نــااهــل بــگــریـزعــبــادت خــواهــی از عــادت بــپــرهـیـز
نــگــردد جـــمــع بـــا عــادت عــبـــادتعــبـــادت مــی کــنــی بـــگــذر ز عــادتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.