ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»واقف شدن معشوق از حال عاشق

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 06:56 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, عبید زاکانی
در آن شــبــهــای تــار از بــیـقــراریچــو بــســیــاری بــنــالــیــدم بـــزاری
مــگــر کــز آه مــن ســرو گــلــنــدامصــدائی گــوش کــرد از گـوشــه بــام
بــر آن نــالــیــدن مــن رحــمــت آوردخــرامـان رو بــه نـزدیـکــان خــود کـرد
یــکـــی را زان پـــریــرویــان طـــنـــازحــکــایــت بـــاز مــیــپــرســیــد در راز
که این مسـکین سودائی کدامسـتکـز این دردسـرش سـودای خـامسـت
ز کــوی مــا کــرا مــی جــویــد آخــربـــه گــرد مــا چــرا مــی پــویــد آخــر
کـه کـردش اینـچـنین بـیخـواب و آرامکـدامـیـن دانـه افــکـنـدش در ایـن دام
که زینسان بـیخـور و بـیخواب کردشکـه از غــم دیـده پــر خــونـاب کـردش
کـدامـیـن غـمـزه زد بــر جـان او تـیـرکـه بــا نـخـجـیـربــانـش کـرد نـخـجـیـر
کـدامـین سـیـل بـگـرفـتـش گـذرگـاهکـدامـیـن شـوخ چـشـمـش بـرد از راه
جـوابـش داد کـین دل داده از دسـتبـه کـوی مـا درآید هر شـبـی مـسـت
گهی در خاک غلطد همچـو مستـانگهی سجـده بـرد چـون بـت پـرستـان
کــســی زو نـشــنـود جــز نـالـه آوازز شــیـدائی نــگــویـد بــا کــســی راز
درین دردش کسی فریادرس نیستبه غیر از آه سردش هم نفس نیست
همه وقتـی در این شـب های تـاریگــهــی نــالــد گــهــی گــریـد بــزاری
بـه شـب بــا اخـتـران دمـسـاز گـرددچــــو روز آیـــد دگــــر ره بــــاز گــــردد
مـدام از دیـده خـون بــر چــهـره رانـدکـسـی احـوال ایـن مـسـکـیـن نـدانـد
بـه خنده گفت کین خـام اوفتـادستهـمــانـا نـو در ایـن دام اوفــتــادســت
دگـر عـاشـق بــدیـن زاری نـبــاشــدبـدیـن خـواری و غـمـخـواری نـبــاشـد
بــغـایـت تــنـد مـیـســوزد چــراغـشخـلـل کـرده اسـت پــنـداری دمـاغـش
چـنـین شـوریـده، سـامـان دیـر یـابـدچــنــیـن بــیـمــار، درمــان دیــر یــابــد
بـدیـن سـان کـوی مـا، او را نـشـایـدچــنــیــن دیــوانــه را زنــجــیــر بــایــد
کـجـا یـابـد کـلـیـد ایـن بـسـتـگـی راکـه سـازد مرهم این دلـخـسـتـگـی را
کـه جـویـد بـا چـنـین کـس آشـنـائیشـکـسـتـش را کـه سـازد مـومـیـائی
گـمـان بــردی دلـی نـامـوس کــردیبــر ایـن آســوده دل افـسـوس کـردیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.