ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»آمدن معشوق به خانه عاشق

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 06:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, عبید زاکانی
چـــو زریــن بـــال عـــنـــقـــای ســـرافـــرازز مــشــرق ســـوی مــغــرب کــرد پـــرواز
نــهــان گــردیــد شـــمــع گــیــتـــی افــروزســـپـــاه شـــام شـــد بــــر روز پـــیـــروز
عــــروس مـــهـــر رفـــت انـــدر عـــمـــاریمــقــرر گــشــت بـــر شـــب پـــرده داری
هــیــون کــوه را در ســـایــه بـــســـتـــنــدز گــوهـر بــر فــلــک پــیـرایـه بــســتــنــد
فـــرو شـــد شـــاه خـــاور در ســـیــاهـــیبــــرآمـــد مـــاه بــــر اورنـــگ شـــاهـــی
در آن گــلــشــن کــه مـاوا جــای مـن بــودبــدان صــورت کـه رســم و رای مـن بــود
بـــه آئیــن جـــایـــگـــاهـــی ســـاز کـــردمبـــــروی دوســـــتـــــان در بـــــاز کــــردم
مــقــامــی هـمــچــو جــنــت جــانـفــزائیچـــو گـــلـــزار ارم بـــســـتـــان ســـرائی
ز خـــاکـــش عـــنــبـــر تـــر رشـــک بـــردهز آبـــش حــوض کــوثـــر غــوطــه خــورده
نــشــســتــم گــوش بـــر در دیــده بــر راهبــــیـــمــــن دولــــت بــــیـــدار نــــاگــــاه
خــــور خــــرم خــــرام و حــــور مــــهـــوشگـــل نـــازک مـــزاج و ســـرو ســـرکـــش
چـــو گـــنـــج از دیـــده مـــردم نـــهـــانـــیبـــدان رونـــق بـــدان آئیـــن کـــه دانـــی
درآمــد نـاگــهـان ســرمــســت و دلــشــادنـقـاب از روی چــون خـورشـیـد بــگـشـاد
مــبـــارک ســـاعـــتـــی فـــرخـــنــده روزیکـــه بـــاز آیــد ز در مــجـــلـــس فـــروزی
بـــدیـــدم رویـــش و دیــوانـــه گـــشـــتـــمبـــر شــمــع رخــش پـــروانــه گــشــتــم
بـــه دســتـــی چــادر از رخ بـــاز مــیــکــردبـه دسـتـی زلـف مـشـکـین سـاز مـیکـرد
چــو زد خــورشــیــد رویــش در ســرا تــیـغبــرون آمــد گــل از غــنـچــه مــه از مــیـغ
ز زیــبـــائی گـــلـــش در پـــای مـــیــمـــردصـنـوبــر پــیـش قـدش ســجــده مـیـبــرد
کـــمــنــد زلـــف مــشـــکـــیــن تـــاب دادهز ســنــبــل خــرمــنــی بــر گــل نــهــاده
لــب از بـــاد نــفـــس افـــکـــار گــشـــتـــهخــمـاریـن نـرگــســش بــیـمـار گـشــتــه
دهــــانـــــش ز آب حـــــیــــوان آب بـــــردهعــــقـــیـــقـــش رونـــق عـــنـــاب بــــرده
صــبـــا زلــفــش پـــریــشـــان کــرده در راهگــلــاب انـگــیـز گــشــتــه گــوشــه مــاه
بـــهــشــت آئیــن شــد از وی خـــانــه مــامـــنــور گـــشـــت از او کـــاشـــانــه مـــا
ز عــزت بــر ســر و چــشــمـش نـشــانـدمزرش بــر ســر، ســرش در پــا فـشـانـدم
ز رویــش خــانــه بـــســتــانــی دگــر شــدســرای مــا گــلــســـتـــانــی دگــر شــد
کـسـی کـامـی کـه مـیـجـویـد هـمـه سـالچـو بـا دسـت آیـدش چـون بـاشـد احـوال
نـشــســتــه او و مـن اســتــاده خــامـوشدر او بـکـشـاده چـشـم و رفـتـه از هـوش
چـــو بـــیــمــاری کـــه درمــان بـــاز یــابـــدچــو درمــان مــرده ای جــان بـــاز یــابـــد
ز دل آتــــش فــــروزان پـــــیــــش رویــــشچــو شـمـع از دور سـوزان پــیـش رویـش
نــظــر بـــر شــمــع رخـــســـارش نــهــادهچــو شــمـعـم آتــشـی بــر جــان فـتــاده
رمـــیـــده صـــبــــر و دل از جـــای رفـــتـــهزبـــــان از کــــار و زور از پـــــای رفــــتــــه
چـو چـشـم فـتـنـه جـویـان رفـتـه در خـوابمــســلــط گــشــتــه بــر آفــاق مـهـتــاب
نــشــاط انــگــیــز بـــزمــی ســاز کــردیــمز هـــر ســـو مـــطـــربـــان آواز کـــردیـــم
درآمــــد ســــاقــــی از در خــــرم و شــــادمـــی آورد و صــــلــــای عــــیـــش در داد
گـــرفـــتـــم از رخـــش فـــالـــی مـــبـــارکزهــی وقـــت خـــوش و حـــال مـــبـــارک
زبـــانــگ نــی فــلــک را گــوش بــگــرفــتجـــهــان آواز نــوشـــا نــوش بـــگــرفـــت
بــــخــــار مـــی خــــرد را خــــانـــه پــــردازبــخــور عــود و عــنـبــر گــشــتــه غــمـاز
پــــیـــاپــــی جـــام زریـــن دور مـــیـــکـــرددو چـشـمـش نـاز و سـاقـی جـور مـیکـرد
جــهـان بــر عــشــرت مــا رشــگ مـیـبــردبـر آن شـب زهـره شـبـهـا رشـگ مـیـبـرد
خــرد را چــون دمـاغ از مـی ســبــک شــدحــیــا را شــیـشــه دعــوی تــنــک شــد
چــــو خـــلـــخـــال زرش در پــــا فـــتــــادمبــه عــزت بــوســه بـــر پــایــش نــهــادم
نـشـســتــم پــیـشـش از گـســتــاخ روئیشــدم گــســتـــاخ در بـــیــهــوده گــوئی
حـــدیــث تـــن بـــر جـــان عــرضـــه کــردمشــکــایـتــهـای هـجــران عــرضــه کــردم
وز آن انــــــدوه بــــــی انـــــدازه خــــــوردنوز آن هـرلـحــظـه زخــمـی تــازه خــوردن
وز آن آب ســــــرشـــــگ و آه دلـــــســـــوزوز آن نـــالـــیــدن شـــبـــهـــای بـــی روز
وز آن رنــــدی وز آن بــــی آب و رنــــگــــیوز آن مـســتــی وزان بــی نـام و نـنـگـی
وز آن عــــجــــز غــــلــــام و دایــــه بــــردنحـــمــایــت بـــر در هــمــســایــه بـــردن
چـــــو از حـــــال خـــــودش آگــــاه کــــردمخــجــل گـشـتــم ســخــن کـوتــاه کـردم
مـرا چــون آنـچــنـان بــی خـویـشـتــن دیـدبــه چــشـم مـرحـمـت در حــال مـن دیـد
پــریــشــان گــشــت و بـــا دل داوری کــردزبــان بــگـشـاد و مـسـکـیـن پــروری کـرد
حـــکــایــتـــهــای عــذرآمــیــز مــیــگــفــتشــکـایـتــهـای شــوق انـگـیـز مـیـگـفــت
بـه هـر لـطـفـی کـه بــا ایـن بـنـده مـیـکـردتـــو گــوئی مــرده ای را زنــده مــیــکـــرد
چـو خـوش بــاشـد سـخـن بــا یـار گـفـتــنغــم دیــریــنــه بـــا غــمــخــوار گــفــتــن
مـــرا چــــون وصــــل او امـــیـــدگــــاهـــیشـبـی چـون سـالـی و روزی چـو مـاهی
چه خوش سالی چه خوش ماهیکه آن بودچه خوش وقتی چه خوش حالیکه آن بود
جـــوانــی بـــود و عــیــش و شــادمــانــیخــــوشـــا آن دولـــت و آن کـــامـــرانـــی
کــــه یـــابــــد آنـــچــــنـــان دوران دیـــگـــرکـــه بـــیــنـــد مـــثـــل آن دوران، دیــگـــر
خـــوشــا آنــدور و آن تـــیــمــار و آن ســـوزخـــوشــا آن مــوســم و آنــوقــت و آنــروز
گـــرفـــتــــم دولـــتــــم دمـــســــاز گـــرددکـــــجـــــا روز جـــــوانــــی بـــــاز گــــردد
اگــــر روزی نــــشــــاط و نــــاز بــــیـــنــــمشــب قــدری چــنــان کــی بــاز بــیــنــم
هـمـه شـب تــا سـحـر مـی نـوش مـیـکـردمــرا از شــوق خــود مــدهـوش مــیـکــرد
سـحـرگـاهـی صـبــوحـی کـرد بــرخـاسـتبــه زیـبــا روی خـود گـلـشـن بــیـاراسـت
چـــمــن از مــقـــدمــش در شـــادی آمـــدز قــــــــدش ســــــــرو در آزادی آمــــــــد
چــمـان چــون شــاخ ریـحــان مـیـخــرامـیـدچـو گـل بــر طـرف بــسـتـان مـیـخـرامـیـد
گـــل از شـــوق رخ رعـــنـــاش مـــیــمـــردصــنـوبــر پــیـش ســر تــا پــاش مـیـمــرد
ز لــعــلــش تــنـگ مــانـده غــنــچــه را دلز قــــدش ســــرو بــــن را پــــای درگــــل
صــبــا هــرگــه کــه رخــســارش بــدیــدیبـــخـــوانــدی آیــتـــی بـــروی دمـــیــدی
چــو بــگــذشــتــی چــنـان بــالــا بــلـنـدیفــشــانـدی لــالــه بــر آتــش ســپــنـدی
چــو گــل پــیـش خــودش مـیـدیـد در خــودبــه صـد افـسـوس مـیـخــنـدیـد بــر خــود
نــظـــر چـــون بـــر رخ زیــبـــاش مــیــکـــردبـــه دامـــان زر نــثـــار پـــاش مـــیــکـــرد
شــقــایــق جــامــه بــر تــن چــاک مــیــزدز شـــوق او کـــلـــه بـــر خـــاک مـــیـــزد
صـــنــوبـــر بـــنــده بـــالـــاش مـــی شـــدبــســاط ســبــزه خــاک پــاش مـی شـد
بــدیـن رونـق چــو گــامــی چــنـد پــیـمــودنــشـــاط افـــزود و عـــزم بـــاده فـــرمــود
کـــــنـــــار آب دیــــد و ســـــایــــه ســـــرودمـی از لــطــف شــد هـمـســایـه ســرو
بــــهـــر دم کــــز شــــراب نــــاب مــــیـــزدرخـــش رنـــگـــی دگـــر بـــر آب مـــیـــزد
چـــنــیــن زیــبـــا نــگــاری دل ســتـــانــیبـــه رعــنــائی و خــوبـــی داســتـــانــی
گــهـی بــر یـاد گــل مــی نــوش مــیـکــردگــهــی آواز بـــلــبـــل گـــوش مــیــکـــرد
نـــســـیــم نـــوبـــهـــار و نـــکـــهــت گـــلنــوای قـــمــری و گــلــبـــانــگ بـــلــبـــل
دل غــنــچــه چــو طــبــع تــنــگــدســتــانشـده نـرگـس چـو چـشـم نـیم مـسـتـان
چـــکـــاوک بـــیــقـــراری پـــیــشـــه کــردهچــو مــن فــریــاد و زاری پــیـشــه کــرده
چــو گــبـــران لــالــه در آتـــش فــشــانــیمـــقـــرر بـــر عـــنـــادل زنـــده خـــوانــی
بــریـد ســبــز پــوشــان گــشــتــه بــلـبــلز جـوش گـل خـروشـان گـشـتــه بــلـبــل
ز هـــر مـــســـتـــی ســـرود آغـــاز کـــردهبــــهـــر بــــرگـــی نـــوائی ســـاز کـــرده
دمــــادم نـــالــــه دلــــســــوز مـــیـــکــــردنـــــوا در پـــــرده نـــــوروز مـــــیــــکـــــرد
بـــه آواز بـــلـــنــد از شـــاخ شـــمـــشـــادســـحــــرگـــاه ایـــن نـــدا در بــــاغ دردار
بــــیـــاور ســــاقــــیـــا مـــی در ده امـــروزکــه بـــخــتــم فــرخ اســت و روز پــیــروز
از ایــن خــوشــتــر ســر و کــاری کــه داردچــنــیـن بــاغــی چــنـیـن یـاری کــه دارد
زهـی مــوســم زهـی جــنــت زهـی حــوراز ایـن مـجــلـس خــدایـا چــشـم بــد دور
بــده ســاغــر کــه یـاران مــی پــرســتــنـدز بــوی جــرعــه گــلــهـا نـیـم مـســتــنـد
مـبــاش ار عـاقـلـی یـک لـحــظـه هـشـیـارکـــه هــشـــیــاری فـــلـــاکـــت آورد بـــار
مـخـور غـم تـا بـه شـادی مـی تـوان خـوردغـــم دور فــلــک تـــا کــی تـــوان خـــورد
غــــم بــــیـــهــــوده پــــایــــانــــی نــــداردبــــغــــیـــر از بــــاده درمــــانـــی نــــدارد
در ایــن ده روز عــمــر ســســـت بـــنــیــادمـــیـــاور تـــا تـــوان جـــز خـــرمـــی یــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.