ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در صفت حال

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 06:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, عبید زاکانی
در ایـن پــرده خــرد را نــیـســت راهـینــدارد دانــش آنــجــا دســتـــگــاهــی
بــدیـن چــشــمـه کـه نـورت مـیـفــزایـدبــدیــن ایـوان کــه دورت مــیــنــمــایــد
بــه پـای جـسـم چـون شـایـد رسـیـدنبـــه بـــال روح مـــی بـــایـــد پـــریــدن
طــلـســمـی ایـن چــنـیـن از دور دیـدنکـجــا شـایـد در احــکـامـش رســیـدن
از او جـــز دور ســامــانــی نــبـــیــنــیتــر آن بــه کــه خــامـوشــی گــزیـنـی
نــصــیــحــت گــر ز مؤبــد گــوش داریـمهـمـان بـهـتـر کـه لـب خـامـوش داریـم
بــجــز تــوفـیـق یـاری نـیـســت ایـنـجــابـجـز تـسـلـیـم کـاری نـیـسـت ایـنـجـا
جـهانرا بـی ثـبـاتـی رسم و دین اسـتهـمـیـشـه عـادت دنـیـا چـنـیـن اسـت
کــســـی آغــاز و انــجـــامــش نــدانــدهـمـان بـهـتـر کـه کـس نـامـش نـدانـد
خــود ایـن احــوال مــا گــر گــوش دارینــبــیـنـی روی کــس گــر هـوش داری
نـیـازی عـشــق و دل در کـس نـبــنـدیدگـر چـون ابــلـهـان بــر خـود نـخـنـدی
عـــبـــیــد از کـــار دنـــیـــا دل بـــپـــردازدگــر ره بــر ســر افــســانـه شــو بــاز
دلـا تــا چــنـد از ایـن صـورت پــرسـتــیقدم بـر فـرق هسـتـی زن که رسـتـی
غــم هــر بـــوده و نــابـــوده تـــا چــنــدحــکـایـت گـفــتــن بــیـهـوده تــا چــنـد
چـو رنـدان خـیز و چـابـک دسـتـیی کـنز جـام نـیـسـتـی سـر مـسـتـیـی کـن
رهـا کــن عــقــل و رو دیـوانـه مــیـگــردچـو مـسـتـان بــر در مـیـخـانـه مـیـگـرد
کــه از مــیـخــانــه یــابــی روشــنــائیکـــنــی بـــا پـــاکـــبـــازان آشـــنـــائی
دم از غـــم زن اگـــر شـــادیــت بـــایــدخـــرابـــی جـــو گـــر آبـــادیــت بـــایــد
مـزن چــون نـار در خــون جــگـر جــوشبـهی خواهی چو بـه پـشمینه میپوش
وگـر خــواهـی ز مـحــنـت رســتــگـاریبــکـمـتــر زان قــنـاعــت کـن کـه داری
سـریـر سـلـطـنـت بـی داوری نـیـسـتغم صاحـب کلاهی سـرسـری نیسـت
بــرو چــشــم هــوس را مــیـل درکــشپــس آنـگـه خــرقــه را در نـیـل درکـش
طـمـع گـسـتـاخ شـد بــانـگـی بـر او زنهـوس را نـیـز ســنـگـی در ســبــو زن
از آن تـرسـم کـه چـون مـیـبــایـدت مـردتــو آری گـرد و دیـگـر کـس کـنـد خـورد
اگــر روحــت ز آلــایـش ســلـیـم اســترسـیدن در صـراط الـمـسـتـقـیم اسـت
وگـر در چـاه نـفـس افـتــی بــه خـواریتــو مــعــذوری کــه بــیــنــائی نــداری
در این منزل که هم راهست و هم چـاهعـلـایق هر یکـی غـولـی اسـت بـگـریز
چـــو مــردان بـــاره دولــت بـــرانــگــیــزبـه افسـون خـواندن از این غـول بـگریز
چــو طــاووس ســرابــســتــان جــانــیچــــو بــــاز آشـــیـــان لـــامـــکـــانـــی
از ایـن بــیـغـولـه غـولـان چــه خـواهـینه جـغدی خـانه در ویران چـه خـواهی
در این کـشـتـی که نامش زندگانیسـتنـفـس را پـیشـه در وی بـادبـانـیـسـت
نـشـایـد خــفـت فـارغ در شـکـر خــوابفـتـاده کـشـتـی از سـاحـل بـه گـرداب
در ایـــن گــــرداب نـــتــــوان آرمـــیـــدنبــبــایـد رخــت بــر هـامـون کـشــیـدن
از ایـن دریـا مـشــو یـک لـحــظـه ایـمـنمـنـت خـود این هـمـی گـویـم ولـیـکـن
بـــدیــن مــلــاحـــی و ایــن نــاخــدائیاز ایـن گــرداب کــی خــواهـی رهـائی
بـــه بـــادی بـــشـــکــنــد بـــازار دنــیــابـــه کـــاری مــی نــیــایــد کــار دنــیــا
نـه جـای تـسـت زیـن دل گـوشـه بـرداررهـت پـیـشـسـت رو ره تـوشـه بــردار
تـــرا جـــای دگــر آرامــگــاهــی اســتوز این سـازنده تـر آب و گـیاهی اسـت
در آنـــجـــا بـــیــنـــوایــانـــرا بـــود کـــاردر آن کـــشـــور گــدایــانــرا بـــود کـــار
در او درمــان فــروشــان درد خــواهـنــدتــنــی بــاریـک و روئی زرد خــواهــنــد
نـــدارد ســــرکـــشـــی آنـــجــــا روائیبـــه کــاری نــایــد آنــجــا پـــادشــائی
بـر ایـن عـرصـه مـشـو کـژرو چـو فـرزیندغـا بـاز اسـت گـردون مـهـره بـرچـیـن
ادای بـــد مــکـــن بـــا قـــول کـــج بـــارکــه آرد بـــدادائی مــفــلــســـی بـــار
اگـر خـوش عـیشـی و گـر مـسـتـمندیدر ایـن ده روزه کـایـنـجــا پــای بــنـدی
چــو عــنـقــا گــوشــه عــزلـت نـگـهـدارمــرو بـــر ســفــره مــردم مــگــس وار
تـــردد در مـــیـــان خـــلـــق کـــم کـــنچــو مــردان روی بـــر دیــوار غــم کــن
نمی بینی کمان چون گوشه گیر استبـــــر او آوازه زه نــــاگــــزیــــر اســــت
مـجــرد بــاش و بــر ریـش جـهـان خـنـدز مـردم بــگـسـل و بــر مـردمـان خـنـد
مـکــن زن هـر زمـان جــنـگـی مـیـنـدوزز بــهـر شــهـوتــی نـنـگــی مــیـنــدوز
کــه از بــی غــیــرتــی بــه پــارســائیبــــدیـــوثــــی نـــیـــرزد کـــدخــــدائی
عــلــائق بـــر ســر خــاکــت نــشــانــدمــجــرد شــو کــه تــجــریـدت رهــانــد
غـنیمـت مـرد را بـی آب و رنگـی اسـتخوشی در عالم بی نام و ننگی است
خــــراب آبــــاد دنــــیـــا غــــم نـــیـــرزدهـمــه ســورش بــیـک مــاتــم نــیـرزد
در ایـن صـحـرای بــی پـایـان چـه پـوئیغــنـیـمــت زیـن ره ویـران چــه جــوئی
از ایـن مـنـزل کــه مــا در پــیـش داریـمدلــی خــســتــه روانــی ریــش داریـم
بــیـابــانـی اســت کــو ســامــان نـداردرهـــی دارد کــــه آن پــــایـــان نـــدارد
بـدین ره رفـتـنت کـاری اسـت مشـکـلنه مقصودت نه مقصـد هسـت حـاصـل
در ایــن ویــرانــه گــر صــد گــنــج داریوزیــن کــاشــانــه گــر صــد رنــج داری
گـرت کـیـخـسـرو جــمـشـیـد نـامـسـتورت خـلـق جـهان یکـسـر غـلـامـسـت
بــه وقــت کــوچ هــمــراهــی نــیـابــیز کـــوهــی پـــره کـــاهــی نــیــابـــی
چـه خـوش میگـوید این معـنی نظـامیبــه رغـبــت بــشـنـو ای جـان گـرامـی
« کـه مـال و مـلـک و فــرزنـد و زن و زورهـمـه هـسـتـنـد بــا تـو تــا لـب گـور »
» رونـد ایـن هـمـرهـان چــالـاک بــا تــونـیـایـد هـیـچــکـس در خــاک بــا تــو »
کــجــا آن کــو از ایــن مــاتــم نــگــریــدکـدامـیـن ســنـگـدل زیـن غــم نـگـریـد
در این بـسـتـان گل و نرگـس کـه بـوئیهمان سـرو و همان سنبـل که جـوئی
دلــم مـیـگــردد از گــفــتــن پــریـشــانولـی چـون بـنـگـری هـریـک از ایـشـان
رخ خـوبــی و چـشـم دلـسـتــانـیـسـتقـد شــوخــی و زلـف نـوجــوانـیـســت
از ایـن مــنــزل هـرآنـکــو بــر نـشــیـنــدکـســش دیـگـر در ایـن مـنـزل نـبــیـنـد
بــه وقــت خــود چــو مـردان کـار دریـابمـشـو غـافـل کـه ایـن گـردنـده دولـاب
نـــدارد کـــار جـــز نـــیـــرنـــگ ســـازیفـغـان زیـن حــقـه و زیـن حــقـه بــازی
یـــکـــی از مؤبـــدی پـــرســـیـــد در رازز جــــور چــــرخ و از انـــجــــام و آغـــاز
جــــوابــــش داد از احــــوال ایـــن دیـــرکــه دایـم مـیـکــنـد گـرد زمـیـن ســیـر
حــقـیـقـت کـس نـشــانـی بــاز نـدهـدکــســـی نــیــز از فــلــک آواز نــدهــد
اگر چـه سسـت مهری زود سیر اسـتچـنین در دور تـا دیده اسـت دیر اسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.