ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در خواب دیدن عاشق معشوق را

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 06:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, عبید زاکانی
شـبــی چـون شـام در فـریـاد و زاریبــه صــبــح آوردم انـدر نـوحــه کـاری
صـبــاحــی نـاگـهـانـم خـواب بــربــودزمــانــی جــانــم از زاری بـــیــاســود
خــرامـان آمـد انـدر خــواب نـوشــیـنخـیـال آن سـهـی سـروم بـه بــالـیـن
مــرا دیــد اوفــتــاده زار و مــدهــوشز تــاب آتــش دل ســیـنـه پــرجــوش
در آب دیــده خــود غــرق گــشــتـــهجـگـر در تـاب و دود از سـر گـذشـتـه
به جان مجروح و تن بیمار و دل ریشبـه کام دشـمنان افتـاده بـی خـویش
ز مژگان اشک خونین بـر زمین ریختز روی مــهـربــانــی در مــن آویـخــت
بـه من میگفـت کای خـو کرده بـا منبـسـی در وصـل جـان پـرورده بـا مـن
تــو آن در عـشـق رویـم داســتــانـیتــو آن بــگــزیــده یــار مــهــربـــانــی
کـه بــی مـن یـکــدم آرامـت نـبــودیبــجــز وصــلـم دگــر کــامـت نـبــودی
کـنون چـون بـی مراد از حـس تـقـدیرفـتــادی در چــنـیـن هـجــران دلـگـیـر
در این سرگشتـگی چـونست حـالتنـمـیـگــیـرد ز عــمــر خــود مـلــالــت
مــرا تـــا از تـــو دورم نــیــســت آرامجــدا مـانـدم بــصــد نـاکـامـی از کـام
خـــیــالــی گــشــتـــه ام در آرزویــتبــه جـان آمـد دلـم در جـسـتـجـویـت
پــریـشــانـحــال چــون زلـف بــتــانـمچـو چـشـم مـسـت خـوبـان نـاتـوانـم
نـمـانـد از ســرو قــدم جــز خــیـالـینـمــانــد از مــاه رویـم جــز هـلــالــی
تـنـم از زنـدگـانـی بــهـره ور نـیـسـتتــو را از حـال زار مـن خـبــر نـیـسـت
چـو از بـوی خـیالش جـان خـبـر یافتز بــیـهـوشـی زمـانـی روی بــرتـافـت
تـصـور شـد دلم را کاین وصـال اسـتچه دانستم که در خوابم خیال است
شــدم تــا قـصــه خــود عـرضــه دارمیـکـایـک زخــم هـجــران بــرشــمـارم
درآمــد صـــالـــح شـــوریــده در کـــارشـدم از سؤ بــخــت خـفـتــه بــیـدار
چـو خـالی دیدم از دلـبـر شـبـسـتـانبــــرآمـــد از دل پــــر دردم افـــغــــان
دل مــــجـــــروح زارم زارتـــــر شـــــددرون خــســتــه ام بــیـمــارتــر شــد
غـم هـجــران بــدو نـاگـفـتــه مـانـدمچـو زلفش زین سـبـب آشفتـه ماندم
خــروشــی از مـن مــحــزون بــرآمــدنــفـــیــرم از دل پـــر خـــون بـــرآمـــد
بـــجـــز بـــاد صـــبـــا یــاری نــدیــدموز او بــه هـیـچ غــمــخــواری نـدیـدم
کـــه راز دل بـــجـــانـــانــم رســـانــدز دیــد دل بـــه درمـــانـــم رســـانـــد
پـــس از نــالــیــدن و فـــریــاد و زاریبـــدو گـــفـــتـــم ز روی بـــیــقـــراریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.