ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»پیغام فرستادن عاشق بمعشوق

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 06:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, عبید زاکانی
الـا ای بــاد عـنـبــر بــوی مـشــکـیـننـدیـم و مـونـس عـشــاق مـســکـیـن
شـــفـــا و راحـــت هــر دردمـــنــدیدوا و چـــاره هــر مـــســـتـــمـــنـــدی
عــلـاج ســیـنـه دل خــســتــگــانـیمــداوای بــه غــم پــیــوســتــگــانــی
تـــو آری نــامــه از یــاران بـــه یــارانتــــو ســــازی مـــرهـــم امـــیـــدواران
انــیــس خـــاطـــر بـــیــچـــارگــانــیمـــــفـــــرح نـــــامـــــه آوارگـــــانــــی
حــدیــث درد دلــهــا بــا تــو گــویـنــدکــلــیـد شــادمــانــی از تــو جــویـنــد
ز روی مــــــردمــــــی وز راه یـــــاریدمــی بــازم رهـان زیـن نـوحــه کــاری
سـحـرگـاهـی گـذاری کـن بـه جـائیبـــه کـــوی مــهــربـــانــی آشـــنــائی
بدان منزل که شیرین جانم آنجاستدوای درد بـــیــدرمــانــم آنــجـــاســت
بــدان رشــگ بــهـشــت جــاودانــیکــه مـســکــن دارد آن جــان جــوانـی
قــدم بـــر آســتـــان دلــســتــان نــهز خـــاکــش دیــده جـــان را جـــلــا ده
بــه آزرم از جــمــالــش پــرده بـــرداربــنـه در پــیـش او بــر خــاک رخــسـار
ســلــام و بـــنــدگــی هــای فــراواناز این مسکین بـدان خـورشید خـوبـان
سـلـامـی کـز نسـیمـش جـان فـزایدســلـامـی کـز دمـش دل بــرگـشــایـد
ســلــامـی طــیـره مـشــگ تــتــاریســلــامـی رشــگ گــلـبــرگ بــهـاری
سـلـامی جـانفـزا چـون وصـل جـانانسـلـامـی خـوش چـو خـوی مـهربـانان
سـلـامـی کـز وجـودش عـشـق زایـدز ســـر تــــا پــــای او بــــوی دل آیـــد
رسـان ای خـوش نـسـیـم نـوبـهـاریحـــدیــثـــم عــرضــه دار از روی یــاری
بــگـو مـیـگـویـد آن ســرگـشـتــه تــواسـیـر عـشـق و هـجـران گـشـتـه تــو
ز ســودای غـمـت دیـوانـه گـشــتــمبـه عشقت در جـهان افسـانه گشـتـم
دلـــارام ودل و جـــانـــم تـــو بــــودیمــراد از کــفــر و ایــمــانــم تــو بــودی
وصــالـت هـمـدم و هـمـراز مـن بــودخـیـالـت روز و شـب دمـسـاز مـن بـود
بـه وصـلـت سـال و مـه در کـامـرانیهـمـی کـردم بــه عـشـرت زنـدگـانـی
چــنـان در وصـل تــو خـو کـرده بــودمچـنـان مـهـرت بــه جـان پـرورده بــودم
که گر یک لحظه بـی رویت گذشتـیجـهان بـرچـشـم مـن تـاریک گـشـتـی
بـه صد زاری بـرفتی هوشم از هوشتـنـم در تـاب رفـتـی سـیـنـه در جـوش
کــنـون شــد مـدتــی تــا دورم از تــوبــدل خـسـتـه بــه تــن رنـجـورم از تـو
بــرفــتــی و مــرا تــنــهـا بــمــانــدیچـو مـجـنـون بـر سـر راهم نـشـانـدی
دلــم در آتـــش ســـوزان فـــکــنــدیمــرا در غــصـــه هــجـــران فــکــنــدی
نــهــادی داغ هــجــران بــر دل ریـشگرفـتـی چـون دل ریشـم سـر خـویش
تــو آنـجـا خـرم و شـادان نـشـسـتـهمن اینجا در غم از جان دست شسته
تــو آنـجــا در نـشــاط و شــادمــانـیبـــه عـــزت مــیــگــذاری زنــدگـــانــی
مــن ایـنـجــا دیـده بــر راهـت نـهـادهبــه پــیـغـام تــو گـوش جــان گـشـاده
کــــجــــائی ای مــــداوای دل مــــنبــیـا بــگــشــای از دل مـشــگــل مـن
کــجـــات آن هــر زمــان از دلــنــوازیکـــجــــات آن در وفـــا گـــردن فـــرازی
کنون عـمریسـت ای سـرو قبـا پـوشکــه رفــتــی و مــرا کــردی فــرامـوش
نـمـیگـوئی مـرا بـیـچـاره ای هـسـتز مــلــک عــافــیـت آواره ای هــســت
اســیــری دردمــنــدی مــهــربــانــیغــریـبــی بــیـدلــی بــی خــانـمـانـی
ز خـویـش و آشـنـا بـیـگـانـه گـشـتـهز ســودای غــمــم دیـوانــه گــشــتــه
نــمــیـگــوئی کــه روزی آرمــش یــادکــنـم جــانـش ز بــنــد مــحــنــت آزاد
بــدو از لـطــف پــیـغـامـی فـرســتــمبــه درمـانـده دلـش کـامـی فـرسـتــم
دل درمــانــدگــانــرا بــردی از هــوشبــه آخـر دسـتـشـان کـردی فـرامـوش
ز راه و رســـم دلـــداری نـــبـــاشـــدفــرامــشــکــاری از یــاری نــبـــاشـــد
بـــمـــردم نـــازنــیــنـــا در فـــراقـــتبــه جــان آمــد دلــم در اشــتــیـاقــت
بــمـردم یـاد کـن وز غــم بــیـنـدیـشمـرا مـپـسـنـد در هـجـران از این بـیش
نــگــاریــنــا بـــه حــق دوســتـــداریدلــارامــا بـــه حـــق جـــان ســپـــاری
بــه حــق صــحــبـــت دیــریــنــه مــابـــه حــق یــوســف و حــزن زلــیــخــا
بــــه آب دیـــده مــــن در فــــراقــــتبـــه آه و نــالــه مــن ز اشــتـــیــاقــت
کـه پـیمان مشـکـن و عـهدم نگه دارمــخــور بــر جــان مــن زنــهــار زنــهـار
چـنـان کـن ای بــرخ خـورشـیـد خـاورکــه تــا در زنــدگــی یــکــبـــار دیــگــر
ســعــادت بـــاز بــر مــن رو نــمــایــددر اقـــبـــال بـــر مـــن بـــرگـــشـــایــد
بـه چـشـم خـویشـتـن رویـت بـبـینـمبـه کـام خـویـشـتـن پـیشـت نـشـینـم
بـــیــابـــم از فــراقــت رســتـــگــارینــبــایـد بــردت از مــن شــرمــســاری
صـــبـــا از روی لـــطـــف و راه یـــاریچــو پــیـغـامـم سـراسـر عـرضـه داری
بــخـواه از لـعـل نـوشـیـنـش جـوابـیبــــجــــوی شــــادیـــم بــــاز آر آبــــی
زمــانــی بـــاز گــرد و زود بــشــتــابمـــرا یــکـــبـــار دیــگـــر زنـــده دریــاب
بــه پــیـغــامــش روانـم تــازه گــردانز بــویـش مــغــز جــانــم تــازه گــردان
تــو تــا بــاز آئیـم ای بــاد شــبــگــیـردمـت دلـبـند و جـانبـخـش و جـهانگـیر
مـن مـسـکـیـن سـر گـردان بــی یـاربــه عــادت شــیــون آغــازم دگــر بــار
ز روی بــــیـــدلـــی و بــــیـــقــــراریهـمـی مـویـم هـمـی گـویـم بــه زاریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.