ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در نعت رسول ص

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:28 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
خـــواجـــه دنـــیــا و دیــن گـــنـــج وفـــاصــدر و بــدر هـر دو عـالـم مـصـطـفـی
آفـــتــــاب شــــرع و دریـــای یـــقـــیـــننــور عــالــم رحــمــت لــلــعــالــمــیـن
جـــان پــــاکـــان خـــاک جـــان پـــاک اوجـــان رهــا کــن آفــریــنــش خـــاک او
خــواجــه کــونـیـن و ســلــطــان هـمــهآفـــتــــاب جــــان و ایـــمـــان هـــمـــه
صـــاحـــب مــعــراج و صـــدر کــایــنــاتسـایـه حــق خــواجــه خـورشـیـد ذات
هــر دو عــالــم بـــســـتـــه فــتـــراک اوعـرش و کـرسـی قـبـله کـرده خـاک او
پــیــشــوای ایــن جــهــان و آن جــهــانمـــقــــتــــدای آشــــکــــارا و نـــهـــان
مـــهـــتـــریــن و بـــهــتـــریــن انـــبـــیــارهـــنـــمـــای اصــــفــــیـــا و اولــــیـــا
مـــهــدی اســـلـــام و هــادی ســـبـــلمــفــتـــی غــیــب و امــام جــز و کــل
خـواجـه ای کـز هـرچـه گـویم بـیش بـوددر هـمـه چـیـز از هـمـه در پـیـش بــود
خـویـشـتــن را خـواجــه عـرصـات گـفـتانــمــا انــا رحــمــت مــهــدات گــفــت
هـر دو گـیـتــی از وجــودش نـام یـافــتعـــرش نـــیــز از نـــام او آرام یـــافـــت
هـمـچــو شـبــنـم آمـدنـد از بــحـر جــودخــلـق عـالـم بــر طـفـیـلـش در وجــود
نــور او مــقــصـــود مــخـــلــوقــات بـــوداصــل مــعــدومــات و مــوجــودات بــود
حـق چـو دید آن نـور مـطـلـق در حـضـورآفـــریـــد از نـــور او صـــد بـــحـــر نـــور
بــهـر خــویـش آن پــاک جــان را آفــریـدبــهــر او خــلــقــی جــهــان را آفــریــد
آفــریـنـش را جــزو مــقــصــود نـیـســتپــاک دامــن تــر ازو مـوجــود نـیـســت
آنـچــه اول شــد پــدیـد از غــیـب غـیـببـــود نــور پـــاک او بـــی هــیــچ ریــب
بـــعــد از آن آن نــور عـــالــی زد عــلــمگـشـت عـرش و کـرسـی و لوح و قـلم
یـک عــلـم از نـور پــاکـش عــالـمـســتیـک عــلــم ذریـتــیـســت و آدمـســت
چــون شــد آن نــور مــعــظــم آشــکــاردر ســجــود افــتــاد پـــیــش کــردگــار
قــرنــهــا انــدر ســجــود افــتـــاده بـــودعــمــرهــا انــدر رکــوع اســتــاده بــود
ســـالــهــا بـــودنــد مــشــغــول قــیــامدر تــشــهـد بــود هـم عــمـری تــمـام
از نـــــــمـــــــاز نــــــور آن دریــــــای رازفــرض شــد بــر جــمـلــه امــت نـمــاز
حـق بـداشـت آن نور را چـون مهر و مـاهدر بـــرابـــر بـــی جــهــت تــا دیــرگــاه
پــس بــه دریـای حــقــیـقــت نـاگــهـیبـــرگــشـــاد آن نــور را ظــاهــر رهــی
چـــون بـــدیــد آن نـــور روی بـــحـــر رازجـــوش در وی اوفـــتـــاد از عـــزو نـــاز
در طـلب بـر خـود بـگـشـت او هفـت بـارهـفــت پــرگــار فــلــک شــد آشــکــار
هـر نـظـر کـز حــق بــســوی او رســیـدکـوکـبــی گـشـت و طـلـب آمـد پــدیـد
بــــعـــد از آن نـــور پــــاک آرام یـــافـــتعرش عالی گشت و کرسی نام یافت
عرش و کرسی عکس ذاتـش خـاستـندبــس مـلـایـک از صـفـاتـش خـاسـتـنـد
گــشــت از انــفــاســش انـوار آشــکــاروز دل پـــر فــکــرش اســـرار آشـــکــار
ســر روح از عــالـم فــکــرســت و بــسبـس نـفـخـت فـیـه مـن روحـی نـفـس
چـون شـد آن انفـاس و آن اسـرار جـمعزیـن سـبـب ارواح شـد بـسـیـار جـمـع
چــــون طـــفـــیـــل نـــور او آمـــد امـــمسـوی کـل مـبـعـوث از آن شـد لـاجـرم
گــشــت او مــبـــعــوث تــا روز شــمــاراز بـــــرای کـــــل خـــــلــــق روزگـــــار
چـون بـه دعـوت کـرد شـیطـان را طـلـبگشت شیطانش مسلمان زین سـبـب
کـــرد دعـــوت هــم بـــه اذن کـــردگـــارجــنــیــان را لــیـلــت الــجــن آشــکــار
قـدســیـان را بــا رســل بــنـشـانـد نـیـزجـمله رایک شـب بـه دعوت خـواند نیز
دعــوت حــیــوان چـــو کــرد او آشــکــارشـاهـدش بــزغـالـه بـود و سـوسـمـار
داعـــی بـــتـــهــای عـــالــم بـــود هــمسـرنـگـون گـشـتـنـد پـیـشـش لـاجـرم
داعــــــی ذرات بـــــــود آن پــــــاک ذاتدر کفـش تـسـبـیح زان کـردی حـصـات
ز انـبــیـا ایـن زیـنـت ویـن عـز کـه یـافـتدعــوت کــل امــم هــرگــز کــه یـافــت
نــور او چـــون اصـــل مــوجـــودات بـــودذات او چــون مــعــطــی هـر ذات بــود
واجــب آمــد دعــوت هـر دو جــهــانــشدعــــوت ذرات پــــیـــدا و نـــهـــانــــش
جـــزو و کـــل چـــون امـــت او آمـــدنـــدخـــوشــه چـــیــن هــمــت او آمــدنــد
روزحـشـر از بــهـر مـشـتـی بـی عـمـلامــتــی او گــویــد و بــس زیــن قــبــل
حـــق بـــرای جـــان آن شـــمــع هــدیمـــی فـــرســـتـــد امـــت او را فـــدی
در هـمــه کــاری چــو او بــود اوســتــادکـار اوســت آنـرا کـه ایـن کـار اوفــتــاد
گـرچ او هـرگـز بــه چـیـزی نـنـگـریـسـتبـهـر هـر چـیزیش مـی بـایـد گـریسـت
در پــنـاه اوسـت مـوجـودی کـه هـسـتوز رضای اوسـت مقصـودی که هسـت
پــیـرعــالـم اوســت در هـر رســتــه ایهـرچ ازو بــگـذشـت خـادم دسـتــه ای
آنـــچ از خـــاصـــیـــت او بــــود و بــــسآن کـجــا در خــواب بــیـنـد هـیـچ کـس
خـویش را کـل دیـد و کـل را خـویش دیدهم چـنـانـک از پـس بـدید از پـیش دید
خـــتـــم کـــرده حـــق نـــبـــوت را بـــرومــعــجـــز و خــلــق و فــتـــوت را بـــرو
دعــوتــش فــرمـود بــهـر خــاص و عــامنــعــمــت خــود را بـــرو کــرده تـــمــام
کــافـــران را داده مــهــلــت در عـــقــابنــا فــرســتــاده بـــه عــهــد او عــذاب
کـرده در شـب ســوی مـعـراجــش روانســـر کـــل بـــا او نـــهــاده در نـــهــان
بـــوده از عــز و شــرف ذوالــقــلــتـــیــنظــل بـــی ظــلــی او در خـــافــقــیــن
هـم ز حــق بــهـتــر کــتــابــی یـافــتــههـم کـل کـل بــی حـسـابــی یـافـتــه
امــــــهـــــات مؤمــــــنـــــیـــــن ازواج اواحـــتـــرام مـــرســـلـــیــن مــعـــراج او
انــبـــیــا پـــس رو بـــدنــد او پـــیــشــواعـــالـــمــان امــتـــش چـــون انــبـــیــا
حــق تـــعــالــاش از کــمــال احـــتـــرامبـــرده در تــوریــت و در انــجــیــل نــام
ســنـگـی از وی قـدر و رفـعــت یـافــتــهپــس یـمـیـن الـلـه خــلــعــت یـافــتــه
قـبــلـه گـشـتــه خـاک او از حــرمـتــشمــســخ مــنـســوخ آمــده در امــتــش
بـــعـــثـــت او ســـرنـــگـــونــی بـــتـــانامــــت او بــــهــــتــــریــــن امــــتــــان
کرده چـاهی خـشک را در خـشک سالقــــطــــره آب دهـــانـــش پــــر زلــــال
مــاه از انــگــشـــت او بـــشــکــافــتـــهمــهـر در فــرمــانـش از پــس تــافــتــه
بــر مــیــان دو کــتــف او خــورشــیــدوارداشـــتـــه مـــهــر نـــبـــوت آشـــکـــار
گـشـتــه در خــیـر الـبــلـاد او رهـنـمـونو هـو خـیـرالـخـلـق فـی خـیـر الـقـرون
کـعـبــه زو تـشـریـف بــیـت الـلـه یـافـتگـشـت ایمـن هـرکـه در وی راه یـافـت
جــبــرئیـل از دســت او شـد خــرقـه داردر لـبــاس دحــیـه زان گـشـت آشـکـار
خـاک در عـهـدش قـوی تــر چـیـز یـافـتمـسـجـدی یافـت و طـهوری نـیز یافـت
ســر یـک یـک ذره چــون بــودش عـیـانامــی آمــد کــو ز دفــتــر بــر مــخــوان
چــون زفــان حــق زفــان اوســت پـــسبــهـتـریـن عـهـدی زمـان اوسـت پــس
روز مـحــشـر مـحـو گـردد سـر بــه سـرجــــز زفــــان او زفــــانــــهــــای دگــــر
تــا دم آخــر کـه بــر مـی گـشــت حــالشــوق کــرد از حــضــرت عــزت سؤال
چـون دلش بـی خـود شدی در بـحـر رازجــوش او مـیـلــی بــرفــتــی در نـمـاز
چــــون دل او بــــود دریـــای شـــگـــرفجــوش بـــســیــاری زنــد دریــای ژرف
در شــدن گــفــتـــه ارحــنــا یــا بـــلــالتـــا بـــرون آیــم ازیــن ضــیــق خــیــال
بــــاز در بــــاز آمــــدن آشــــفــــتــــه اوکــلــمــیـنــی یـا حــمــیـرا گــفــتــه او
زان شــد آمـد چــون بــیـنـدیـشـد خــردمــی نـدانـم تــا بــرد یـک جــان ز صــد
عــقــل را در خـــلــوت او راه نــیــســـتعــلــم نـیـز از وقــت او آگــاه نـیـســت
چـون بـه خـلوت جـشن سـازد بـا خـلیلگــر بــســوزد در نـگــنــجــد جــبــرئیـل
چــون شـود سـیـمـرغ جــانـش آشـکـارموسـی از دهشت شود موسیجـه وار
رفــت مـوســی بــر بــســاط آن جــنـابخـلـع نـعـلـیـن آمـدش از حــق خـطـاب
چــو بــه نـزدیـک او شـد از نـعـلـیـن دورگـشــت در وادی الـمـقـدس غـرق نـور
بـــاز در مــعــراج شـــمــع ذوالــجـــلــالمــی شـــنــود آواز نــعــلــیــن بـــلــال
مـوســی عــمـران اگـر چــه بــود شــاههـم نــبــود آنـجــاش بــا نـعــلــیـن راه
ایـن عــنــایـت بــیـن کــه بــهــر جــاه اوکــــرد حــــق بــــا چــــاکـــر درگـــاه او
چــاکــرش را کــرد مــرد کــوی خــویـشداد بـا نـعـلـین راهـش سـوی خـویـش
مـوسـی عـمـران چـو آن رتــبــت بــدیـدچـــاکــر او را چــنــان قــربـــت بـــدیــد
گـــفــــت یـــا رب ز امـــت او کـــن مـــرادر طـــفـــیـــل هـــمـــت او کـــن مـــرا
گرچه موسی خواست این حاجت مداملـیک عـیسـی یافـت این عـالـی مقـام
لــاجــرم چــون تــرک آن خــلــوت کــنــدخـــلــق را بـــر دیــن او دعـــوت کــنــد
بـــا زمـــیـــن آیـــد ز چـــارم آســـمـــانروی بــر خـاکـش نـهـد جـان بــر مـیـان
هــنــدو او شـــد مـــســـیــح نـــامـــدارزان مــبـــشـــر نــام کــردش کــردگــار
گـر کـسـی گـویـد کـسـی مـی بـایـدیکـو چـو رفـتــی زان جــهـان بــاز آیـدی
بــرگـشــادی مـشـکـل مـا یـک بــه یـکتــا نــمــانــدی در دل مــا هـیـچ شــک
بـــاز نـــامـــد کـــس ز پـــیــدا و نـــهــاندر دو عــالـم جــز مـحــمـد زان جــهـان
آنــچ او آنــجـــا بـــبـــیــنــایــی رســیــدهـر نـبــی آنـجــا بــه دانــایـی رســیـد
چــون لــعــمـرک تــاج آمــد بــر ســرشکـوه حـالـی چـون کـمـر شـد بــر درش
اوســت ســلـطــان و طــفـیـل او هـمـهاوســت دایـم شــاه و خــیـل او هـمــه
چـون جـهان از مـوی او پـر مـشـک شـدبـحـر را زان تـشنگی لب خـشـک شـد
کـیـسـت کـو نـه تــشـنـه دیـدار اوسـتتـا بـه چـوب و سـنگ غـرق کار اوسـت
چـون بــه مـنـبــر بــرشـد آن دریـای نـورنــالـــه حـــنــانــه مـــی شـــد دور دور
آســمــان بـــی ســتــون پــر نــور شــدو آن سـتــون از فـرقـتــش رنـجـور شـد
وصـــف او در گـــفـــت چـــون آیــد مـــراچــون عــرق از شــرم خــون آیــد مــرا
او فـــصــــیـــح عـــالـــم و مـــن لـــال اوکــــی تــــوانـــم داد شــــرح حــــال او
وصـف او کـی لـایـق ایـن نـاکـس اسـتواصــف او خــالـق عــالـم بــس اســت
ای جــهـان بــا رتــبــت خــود خــاک تــوصـد جـهـان جـان خـاک جـان پــاک تــو
انــبـــیــا در وصــف تـــو حــیــران شــدهسـرشـنـاســان نـیـز سـرگـردان شـده
ای طـــفـــیـــل خـــنـــده تـــو آفـــتـــابگــریــه تـــو کــار فـــرمــای ســـحـــاب
هـر دو گـیـتـی گـرد خـاک پــای تــسـتدر گلیمی خفتـه ای، چه جـای تـست
ســـر بـــرآور از گــلــیــمــت ای کـــریــمپــس فــرو کــن پــای بــر قــدر گــلـیـم
مـحــو شــد شــرع هـمـه در شــرع تــواصــل جــمـلـه کــم بــبــود از فــرع تــو
تــا ابـــد شــرع تــو و احــکــام تــســتهــم بـــر نــام الــهــی نــام تـــســـت
هـــرک بــــود از انـــبــــیـــا و از رســــلجــمــلــه بــا دیـن تــو آیـنـد از ســبــل
چـون نـیـامـد پـیـش، پـیـش از تـو یـکـیاز پــس تــو بــایــد آمــد بــی شــکــی
هـم پــس و هـم پــیـش از عـالـم تــویسـابــق و آخـر بــه یـک جـا هـم تــوی
نـه کــســی در گــرد تــو هـرگــز رســدنـه کـسـی رانـیـز چــنـدیـن عـز رســد
خـــواجـــگــی هــر دو عـــالــم تـــاابـــدکـــرد وقـــف احـــمــد مــرســـل احـــد
یــا رســـول الـــلــه بـــس درمــانــده امبــاد در کـف ، خـاک بــر سـر مـانـده ام
بـی کـسـانـرا کـس تـویی در هر نـفـسمـن نـدارم در دو عــالـم جــز تــو کـس
یـک نـظــر ســوی مـن غــم خــواره کـنچــــاره کـــار مـــن بــــی چـــاره کـــن
گـرچــه ضــایـع کــرده ام عــمـر از گـنـاهتــوبــه کـردم عـذر مـن از حـق بــخـواه
گــر ز لــاتـــاء مــن بـــود تـــرســی مــراهـســت از لـاتــیـاء ســو درســی مـرا
روز و شـب بـنشـسـتـه در صـد مـاتـمـمتـا شـفـاعـت خـواه بــاشـی یـک دمـم
از درت گــر یــک شــفــاعــت در رســـدمـعـصــیـت را مـهـر طــاعــت در رســد
ای شـفـاعـت خـواه مـشـتـی تـیـره روزلـطـف کـن شـمـع شــفـاعـت بــرفـروز
تـــا چـــو پـــروانــه مــیــان جـــمــع تـــوپـــرزنــان آئیــم پـــیــش شـــمـــع تـــو
هــرک شــمــع تــو بـــبــیــنــد آشــکــارجــان بــه طــبــع دل دهـد پــروانــه وار
دیـده جــان را لــقــای تــو بــس اســتهـر دو عـالـم را رضـای تـو بـس اسـت
داروی درد دل مــــن مـــهـــرتــــســــتنــور جـــانــم آفــتـــاب چــهــرتـــســت
بـــر درت جــان بـــر مــیــان دارم کــمــرگـــوهـــر تــــیـــغ زفــــان مـــن نـــگـــر
هـر گــهـر کــان از زفــان افــشــانـده امدر رهـت از قـعــر جــان افــشــانـده ام
زان شـدم از بــحــر جــان گـوهـرفـشـانکــز تــو بــحــر جــان مـن دارد نـشــان
تــا نــشــانــی یـافــت جــان مــن ز تــوبــی نـشــانـی شـد نـشـان مـن ز تــو
حــاجــتــم آنــســت ای عــالــی گــهــرکـز ســر فـضــلـی کـنـی در مـن نـظــر
زان نــظـــر در بـــی نــشـــانــی داریــمبـــی نـــشـــانــی جـــاودانــی داریــم
زیـن هـمــه پــنـدار و شــرک و تــرهـاتپــــاک گـــردانـــی مـــرا ای پـــاک ذات
از گـــنـــه رویــم نـــگـــردانــی ســـیــاهحـــق هــم نــامــی مــن داری نــگــاه
طـــفــل راه تـــو مــنــم غــرقــه شـــدهگــرد مــن آب ســیــه حــلــقــه شــدهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.