ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»درتعصب گوید

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
ای گـــرفـــتـــار تـــعـــصـــب مـــانـــدهدایــمــا در بــغــض و در حــب مــانــده
گـر تـو لـاف از عـقـل و از لـب می زنیپــس چــرا دم در تــعـصــب مـی زنـی
در خـلافـت میل نیسـت ای بـی خـبـرمــیــل کــی آیــد ز بــوبـــکــر و عــمــر
مــیــل اگــر بــودی در آن دو مــقــتــداهــر دو کــردنــدی پــســر را پــیـشــوا
هـر دو گــر بــودنـد حــق از حــق ورانمــنــع واجـــب آمـــدی بـــر دیــگـــران
مـــنـــع را گـــر نـــاپـــدیــدار آمـــدنـــدتـــــرک واجـــــب را روادار آمـــــدنـــــد
گــر نـمـی آمــد کــســی در مـنـع یـارجــمـلـه راتــکــذیـب کــن یـا اخــتــیـار
گـر کـنـی تــکـذیـب اصــحــاب رســولقـول پــیـغـامـبــر نـکـردسـتــی قـبــول
گـفـت هر یاریم نجـمی روشـن اسـتبــهـتــریـن قــرنــهــا قــرن مــنــســت
بـــهــتـــریــن خــلــق یــاران مــن انــدآفـــریــن بـــا دوســـت داران مــن انــد
بــهـتــریـن چـون نـزد تـو بــاشـد بــتــرکـی تــوان گـفـتــن تــرا صـاحـب نـظـر
کــی روا داری کــه اصــحـــاب رســولمـرد نـاحــق را کـنـنـد از جــان قــبــول
یـا نـشــانـنـدش بــه جــای مـصــطـفـابــر صـحـابــه نـیـسـت ایـن بــاطـل روا
اخـتـیار جـمله شان گر نیسـت راستاخـتـیـار جـمـع قـرآن پــس خـطـاسـت
بـل کـه هرچ اصـحـاب پـیغـامـبـر کـننـدحــق کــنـنـد و لــایـق حــق ور کــنـنـد
تــا کــنـی مــعــزول یـک تــن را ز کــارمـی کـنـی تـکـذیب سـی و سـه هزار
آنـک کـار او جـز بـه حـق یک دم نـکـردتــا بــه زانـو بــنـد اشــتــر، کـم نـکــرد
او چــو چــنــدیـنــی در آویـزد بــه کــارحـق ز حـق ور کـی بـرد این ظـن مدار
مــیــل در صــدیــق اگــر جــایــز بــدیدر اقــیــلــونــی کــجــا هــرگــز بـــدی
در عـــمــر گـــر مــیــل بـــودی ذره ایکی پـسـر، کـشـتـی بـه زخـم دره ای
دایـــمــــا صــــدیــــق مــــرد راه بــــودفــــارغ از کــــل لــــازم درگــــاه بـــــود
مـال و دخـتــر کـرد بــر سـر جـان نـثـارظـلم نکـند این چـنین کـس، شـرم دار
پــــاک از قــــشــــر روایــــت بـــــود اوزانـــک در مـــعـــجـــز درایـــت بـــود او
آنـــک بـــر مـــنـــبـــر ادب دارد نــگـــاهخـواجــه را نـنـشـیـنـد او بــر جــایـگـاه
چـون بـبـیند این همـه از پـیش و پـسنـاحــق او را کـی تــوانـد گـفــت کـس
بــاز فــاروقــی کـه عــدلـش بــود کــارگاه می زد خـشـت و گه می کند خـار
بــا در مــنـه شــهـر را بــرخــاســتــیمی شدی در شهر وره می خواستی
بــود هــر روزی دریـن حــبــس هــوسهـفــت لـقـمـه نـان طــعــام او و بــس
سـرکـه بــودی بــا نـمـک بــر خـوان اونــه ز بـــیــت الـــمــال بـــودی نــان او
ریـگ بـودی گـر بــخـفـتـی بــسـتـرشدره بـــودی بـــالــشــی زیــر ســـرش
بـرگـرفـتـی هـمـچـو سـقـا مـشـک آببـــیــوه زن را آب بـــردی وقــت خــواب
شـب بــرفـتـی دل ز خـود بـرداشـتـیجـمـلـه شـب پـاس لـشـگـر داشـتـی
بــا حــذیـفـه گـفـت ای صـاحــب نـظـرهـیـچ مـی بــیـنـی نـفـاقـی در عــمـر
کـو کـسـی کـو عـیب مـن در روی منمـیـل نـکـنـد تــحــفــه آرد ســوی مـن
گـر خـلـافـت بــر خـطـا مـی داشـت اوهـفـده مـن دلـقـی چــرا بــرداشـت او
چـون نه جـامه دسـت دادش نه گـلیمبـــر مـــرقـــع دوخـــت ده پـــاره ادیــم
آنـک زین سـان شـاهـی خـیلـی کـنـدنیسـت ممکـن کو بـه کـس میلی کند
آنک گاهی خشت و گاهی گل کشیداین همه سخـتـی نه بـر بـاطل کشید
گــر خـــلــافـــت از هــوا مــی رانــدیخـویـش را در سـلـطـنـت بــنـشـانـدی
شــهــر هــاء مــنــکــر از حـــســـام اوشـــد تــــهـــی از کـــفـــر در ایـــام او
گـر تــعـصــب مـی کـنـی از بــهـر ایـننـیـسـت انـصـافـت بـمـیـر از قـهـر ایـن
او نـــمـــرد از زهـــر و تـــو از قـــهــر اوچــنــد مــیـری گــر نــخــوردی زهــر او
مـی نـگـر ای جـاهـل نـاحـق شـنـاساز خــلـافـت خــواجــگـی خــود قـیـاس
بـر تـو گـر ایـن خـواجـگـی آیـد بـه سـرزیـن غـمـت صـد آتـش افـتــد در جـگـر
گر کسـی ز ایشان خـلافت بـسـتـدیعــهـده صــد گـونـه آفــت بــســتــدی
نیسـت آسـان تـا کـه جـان در تـن بـودعــهـده خــلــقــی کــه در گــردن بــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.