ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»



مجمع مرغان

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:29 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
مـــرحـــبـــا ای هــدهــد هــادی شـــدهدر حــقــیــقــت پــیـک هــر وادی شــده
ای بــه سـر حـد سـبــا سـیـر تـو خـوشبـا سـلـیمـان مـنـطـق الـطـیـر تـو خـوش
صـــاحـــب ســـر ســـلـــیــمـــان آمــدیاز تــــفــــاخــــر تــــا جــــور زان آمــــدی
دیــــو را در بــــنــــد و زنــــدان بـــــاز دارتـــا ســلــیــمــان را تــو بـــاشــی رازدار
دیــو را وقـــتـــی کــه در زنــدان کـــنــیبــا ســلـیـمـان قــصــد شــادروان کـنـی
خـه خـه ای مـوسـیچـه موسـی صـفـتخـــیــز مــوســـیــقــار زن در مــعــرفــت
گـردد از جـان مـرد مـوسـیـقـی شـنـاسلـحــن مـوسـیـقـی خـلـقـت را سـپــاس
هــمــچــو مــوســی دیــده آتـــش ز دورلــاجـــرم مــوســیــچــه بـــر کــوه طــور
هــم ز فــرعــون بـــهــیــمــی دور شـــوهـم بــه مـیـقــات آی و مـرغ طــور شــو
پـس کـلـام بــی زفـان و بــی خـروشـانفـهم کن بـی عـقـل بـشـنو نه بـه گوش
مـرحــبــا ای طــوطـی طـوبــی نـشــیـنحــلـه درپــوشــیـده طــوقـی آتــشــیـن
طـــوق آتـــش از بـــرای دوزخـــیــســـتحـلـه از بـهـر بـهـشـتـی و سـخـیـسـت
چـون خـلیل آن کـس که از نمرود رسـتخـوش تــوانـد کـرد بــر آتــش نـشـسـت
ســر بــزن نــمــرود را هـمــچــون قــلــمچــون خــلــیــل الــه در آتــش نــه قــدم
چــون شـدی از وحــشــت نـمـرود پــاکحـله پـوش، از آتـشـین طوقت چـه بـاک
خــه خــه ای کـبــک خــرامـان در خــرامخـوش خـوشـی از کوه عـرفـان در خـرام
قـــهـــقـــهـــه در شـــیـــوه ایـــن راه زنحـــلــقـــه بـــر ســـنــدان دار الــلــه زن
کــوه خـــود در هــم گــداز از فـــاقــه ایتـــا بـــرون آیــد ز کـــوهــت نـــاقـــه ای
چــون مــســلــم نــاقــه یــابـــی جــوانجــوی شــیـر و انــگــبــیـن بــیـنـی روان
نــاقـــه مــی ران گـــر مــصـــالــح آیــدتخــود بــه اســتــقــبـــال صــالــح آیــدت
مــرحــبــا ای تــنـگ بــاز تــنـگ چــشــمچـنـد خـواهـی بــود تـنـد و تـیـز خـشـم
نــامـــه عـــشـــق ازل بـــر پـــای بـــنــدتــا ابــد آن نــامــه را مــگــشــای بــنــد
عــــقـــل مـــادرزاد کـــن بــــا دل بــــدلتـــا یـــکـــی بـــیـــنـــی ابـــد را تـــا ازل
چـــارچـــوب طــبـــع بـــشــکــن مــردواردر درون غـــــار وحـــــدت کـــــن قـــــرار
چـــون بـــه غـــار انـــدر قـــرار آیـــد تـــراصــــدر عــــالــــم یـــار غــــار آیـــد تــــرا
خـــه خـــه ای دراج مــعـــراج الـــســـتدیــده بـــر فــرق بـــلــی تـــاج الــســت
چـون السـت عشـق بـشنیدی بـه جـاناز بـــلــی نــفـــس بـــیــزاری ســـتـــان
چــون بــلـی نـفــس گــرداب بــلــاســتکــی شــود کــار تــو در گــرداب راســت
نـفـس را همـچـون خـر عـیسـی بـسـوزپـس چو عیسی جان شو و جان بـرفروز
خــر بــســوز و مــرغ جــان را کــار ســازتــا خــوشــت روح الــه آیــد پــیـش بــاز
مــرحــبــا ای عــنـدلــیـب بــاغ عــشــقناله کن خوش خوش ز درد و داغ عشق
خــــــوش بـــــــنــــــال از درد دل داودوارتــا کـنـنـدت هـر نـفـس صـد جــان نـثــار
حــلـق داودی بــه مـعــنـی بــرگــشــایخــلـق را از لــحــن خــلـقــت رهـنـمـای
چــنــد پــیـونــدی زره بــر نـفــس شــومهـمـچــو داود آهـن خــود کـن چــو مـوم
گــر شــود ایـن آهـنــت چــون مــوم نـرمتــو شــوی در عــشــق چــون داود گـرم
خــه خــه ای طــاوس بـــاغ هــشــت درســوخــتــی از زخــم مــار هـفــت ســر
صــحــبــت ایـن مــار در خــونـت فــکــنـدوز بــهـشــت عــدن بــیـرونــت فــکــنــد
بـــرگــرفــتــت ســد ره و طــوبـــی ز راهکــردت از ســد طــبــیــعــت دل ســیــاه
تـــا نـــگـــردانــی هــلـــاک ایــن مـــار راکـی شـوی شـایـســتــه ایـن اســرار را
گـر خـلـاصـی بــاشـدت زیـن مـار زشـتآدمــت بــا خــاص گــیــرد در بــهــشــت
مــرحـــبـــا ای خـــوش تـــذرو دوربـــیــنچــشــمــه دل غــرق بــحــر نــور بــیــن
ای مـــیــان چـــاه ظـــلـــمـــت مـــانــدهمــبــتــلــای حــبــس مــحــنــت مــانـده
خــویـش را زیـن چــاه ظــلــمــانـی بــرآرســـر ز اوج عـــرش رحـــمـــانـــی بـــرآر
هـمـچـو یـوسـف بــگـذر از زنـدان و چــاهتـــا شــوی در مــصــر عــزت پـــادشـــاه
گــر چــنـیـن مــلــکــی مــســلــم آیـدتیـــوســــف صـــدیـــق هـــمـــدم آیـــدت
خـــه خـــه ای قــمــری دمــســاز آمــدهشـــاد رفـــتـــه تـــنـــگ دل بـــاز آمـــده
تــنـگ دل زانـی کـه در خــون مـانـده ایدر مـضـیـق حـبــس ذوالـنـون مـانـده ای
ای شـده ســرگـشــتــه مـاهـی نـفـسچـنـد خـواهـی دیـد بـد خـواهـی نـفـس
ســر بــکــن ایــن مــاهــی بـــدخــواه راتــــا تــــوانـــی ســــود فــــرق مــــاه را
گــر بــود از مــاهـی نـفــســت خــلــاصمـونـس یـونـس شـوی در بــحــر خــاص
مـرحــبــا ای فـاخــتــه بــگـشـای لـحــنتــا گـهـر بــر تـو فـشـانـد هـفـت صـحـن
چـــون بــــود طـــوق وفـــا در گـــردنـــتزشــت بــاشــد بــی وفــایـی کــردنــت
از وجـــودت تـــا بـــود مـــوئی بــــجـــایبــی وفـایـت خـوان از سـر تــا بــه پــای
گــــر درآیــــی و بــــرون آیــــی ز خــــودســـوی مــعـــنــی راه یــابـــی از خـــرد
چـــون خـــرد ســـوی مـــعـــانــیــت آوردخـــــضـــــر آب زنــــدگـــــانــــیــــت آورد
خـــه خـــه ای بــــاز بــــه پـــرواز آمـــدهرفــتــه ســرکــش ســرنـگــون بــازآمـده
سـر مـکـش چـون سـرنگـونی مـانده ایتـن بــنـه چـون غـرق خـونـی مـانـده ای
بــــســــتــــه مــــردار دنــــیــــا آمــــدیلـــاجـــرم مــهــجـــور مــعـــنــی آمــدی
هــم ز دنــیــا هــم ز عـــقــبـــی درگــذرپــس کــلــاه از ســر بـــگــیــر و درنــگــر
چــون بـــگــردد از دو گــیــتـــی رای تـــودســـت ذوالــقــرنــیــن آیــد جـــای تـــو
مــرحــبــا ای مــرغ زریــن، خــوش درآیگــرم شــو در کــار و چــون آتـــش درآی
هـرچــه پــیـشـت آیـد از گـرمـی بــسـوزز آفــریــنــش چــشــم جــان کــل بــدوز
چــون بــسـوزی هـرچـه پــیـش آیـد تــرانـزل حــق هـر لـحــظــه بــیـش آیـد تــرا
چـــون دلــت شــد واقــف اســرار حـــقخــویـشــتــن را وقـف کـن بــر کـار حــق
چــون شــوی در کــار حــق مـرغ تــمـامتــو نـمــانـی حــق بــمـانـد والــســلــام
***
مــجــمــعــی کــردنــد مــرغــان جــهـانآنــــچ بــــودنـــد آشــــکــــارا و نـــهـــان
جــمـلـه گـفــتــنـد ایـن زمـان در دور کـارنـیسـت خـالـی هـیچ شـهـر از شـهـریار
چـون بـود کـه اقـلـیم مـارا شـاه نـیسـتبـیش ازین بـی شـاه بـودن راه نـیـسـت
یــک دگــر را شـــایــد ار یــاری کـــنــیــمپــادشــاهـی را طــلــب کــاری کــنــیـم
زانـک چــون کـشـور بــود بــی پــادشـاهنـظــم و تــرتــیـبــی نـمــانـد در ســپــاه
پــس هــمــه بــا جــایـگــاهــی آمــدنــدســر بــه سـر جــویـای شـاهـی آمـدنـد
***
هــدهــد آشـــفــتـــه دل پـــرانــتـــظـــاردر مـــیـــان جــــمـــع آمـــد بــــی قـــرار
حــلــه ای بـــود از طــریــقــت در بـــرشافـســری بــود از حــقـیـقـت بــر سـرش
تــــیـــز وهــــمــــی بــــود در راه آمــــدهاز بــــــد وز نـــــیـــــک آگــــــاه آمــــــده
گـفـت ای مـرغـان مـنـم بـی هـیـچ ریـبهـم بــریـد حـضـرت و هـم پــیـک غـیـب
هــم ز هــر حـــضـــرت خـــبـــردار آمــدمهـم ز فــطــنـت صــاحــب اســرارآمــدم
آنـک بــســم الــلــه در مــنــقــار یـافــتدور نــبــود گــر بــســی اســرار یــافــت
مـــی گـــذارم در غــــم خــــود روزگــــارهـیـچ کـس را نـیسـت بـا مـن هـیچ کـار
چــون مــن آزادم ز خــلــقــان ، لــاجـــرمخــــلــــق آزادنـــد از مـــن نـــیـــز هـــم
چــون مــنــم مــشــغــول درد پــادشــاههــرگــزم دردی نــبـــاشـــد از ســـپـــاه
آب بـــنــمــایــم ز وهــم خـــویــشــتـــنرازهــا دانــم بــســی زیـن بــیــش مــن
بــا سـلـیـمـان در ســخــن پــیـش آمـدملـــاجـــرم از خـــیــل او بـــیـــش آمـــدم
هـرک غـایب شـد ز مـلـکـش ای عـجـباو نــپـــرســـیــد و نــکـــرد او را طـــلــب
مـن چـو غـایب گـشـتـم از وی یک زمـانکــرد هــر ســویــی طــلــب کــاری روان
زانـک مـی نـشـکـفـت از مـن یک نـفـسهــدهــدی را تـــا ابـــد ایــن قــدر بـــس
نـــــامـــــه او بــــــردم و بــــــاز آمــــــدمپــــیـــش او در پــــرده هـــم راز آمــــدم
هــرک او مــطــلــوب پــیــغــامــبـــر بــودزیــبـــدش بـــر فــرق اگــر افــســر بــود
هــرک مــذکــور خــدای آمــد بــه خــیــرکـی رسـد در گـرد سـیـرش هـیـچ طـیـر
سـالـهـا در بــحـر و بــر مـی گـشـتــه امپــای انـدر ره بــه سـر مـی گـشـتــه ام
وادی و کـــوه و بــــیـــابــــان رفـــتـــه امعــالــمـی در عــهـد طــوفــان رفــتــه ام
بــا ســلــیـمــان در ســفــرهــا بــوده امعــرصــه عــالــم بــســی پــیــمــوده ام
پـــادشـــاه خـــویــش را دانــســـتـــه امچــون روم تــنـهـا چــو نـتــوانـســتــه ام
لـیـک بــا مـن گـر شــمـا هـم ره شـویـدمــحـــرم آن شـــاه و آن درگــه شــویــد
وارهـیـد از نـنــگ خــودبــیـنـی خــویـشتـا کـی از تـشـویـر بــی دیـنـی خـویـش
هرک در وی بـاخـت جـان از خود بـرستدر ره جــانــان ز نــیــک و بـــد بـــرســت
جــان فــشــانــیـد و قــدم در ره نــهــیـدپــای کــوبــان ســر بــدان درگــه نـهـیـد
هـسـت مـا را پــادشـاهـی بــی خـلـافدر پـس کـوهی که هسـت آن کوه قـاف
نــام او ســـیــمــرغ ســـلــطــان طــیــوراو بــــه مـــا نـــزدیـــک و مـــا زو دور دور
در حـــــریـــــم عـــــزتـــــســـــت آرام اونــیــســـت حـــد هــر زفـــانــی نـــام او
صـــد هـــزاران پـــرده دارد بـــیــشـــتـــرهـم ز نـور و هـم ز ظــلــمــت پــیـش در
در دو عـالـم نـیـســت کـس را زهـره ایکـــو تـــوانــد یــافـــت از وی بـــهــره ای
دایــمــا او پـــادشـــاه مــطــلــق اســـتدر کـمـال عـز خــود مـســتــغـرق اسـت
او بـه سـر نـاید ز خـود آنـجـا کـه اوسـتکی رسـد عـلم و خـرد آنجـا کـه اوسـت
نـــه بـــدو ره،نـــه شـــکـــیـــبـــایــی ازوصـــد هـــزاران خـــلـــق ســـودایــی ازو
وصـف او چــون کـار جــان پــاک نـیـسـتعــقــل را ســرمــایــه ادراک نــیــســـت
لاجـرم هم عـقـل و هم جـان خـیره مانددر صـفـاتــش بــا دو چـشـم تـیـره مـانـد
هـــیـــچ دانـــایـــی کـــمـــال او نـــدیـــدهــیــچ بـــیــنـــایــی جـــمـــال اونــدیــد
در کــمــالــش آفــریــنــش ره نــیــافـــتدانـش از پـی رفـت و بـینـش ره نـیـافـت
قـسـم خـلـقـان زان کـمـال و زان جـمـالهسـت اگـر بـر هم نـهی مـشـت خـیال
بــر خــیـالـی کـی تــوان ایـن ره سـپــردتـو بـه مـاهـی چـون تـوانـی مـه سـپـرد
صـد هـزاران ســر چــو گـوی آنـجــا بــودهـای هـای و هـای و هـوی آنــجــا بــود
بس که خشکی بس که دریا بر رهستتــا نـپــنـداری کـه راهـی کـوتــه اســت
شــیـرمــردی بــایــد ایـن ره را شــگــرفزانــــک ره دورســــت و دریــــا ژرف ژرف
روی آن دارد کـــه حـــیــران مـــی رویــمدر رهـش گــریـان و خــنـدان مــی رویـم
گــر نــشـــان یــابـــیــم از و کــاری بـــودورنــه بـــی او زیــســـتـــن عــاری بـــود
جـــان بـــی جــانــان اگــر آیــد بـــه کــارگــر تــو مـردی جــان بــی جــانـان مـدار
مـــرد مـــی بـــایـــد تـــمـــام ایــن راه راجــان فــشــانــدن بــایــد ایــن درگــاه را
دســت بــایـد شــســت از جــان مـردوارتــا تـوان گـفـتــن کـه هـسـتـی مـردکـار
جـان چـو بـی جـانـان نـیـرزد هـیـچ چـیـزهـمـچــو مـردان بــرفـشـان جــان عـزیـز
گــر تــو جــانــی بــرفــشــانــی مــردواربـس کـه جـانـان جـان کـنـد بــر تـو نـثـار



پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.