ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت بلبل

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:30 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
بــلـبــل شـیـدا درآمـد مـسـت مـسـتوز کمال عشق نه نیست و نه هست
مــعــنــیــی در هــر هــزار آواز داشــتزیـر هـر مـعـنـی جــهـانـی راز داشـت
شــد در اســـرار مــعــانــی نــعــره زنکـرد مـرغـان را زفـان بــنـد از ســخــن
گفت بـرمن خـتـم شـد اسـرار عـشـقجـملـه شـب می کـنم تـکـرار عـشـق
نـیـســت چــون داود یـک افــتــاده کـارتـــا زبـــور عـــشـــق خـــوانـــم زار رار
زاری انــدر نــی ز گــفــتــار مــنــســتزیــر چـــنــگ از نــالــه زار مــن اســت
گـلـسـتــانـهـا پــر خــروش از مـن بــوددر دل عــشــاق جـــوش از مــن بـــود
بــــازگـــویـــم هـــر زمـــان رازی دگــــردر دهــم هـــر ســـاعـــت آوازی دگـــر
عــشــق چــون بــر جــان مــن زور آوردهــمــچــو دریــا جــان مــن شــور آورد
هـرک شـور مـن بــدیـد از دســت شـدگـرچـه بـس هشـیار آمـد مسـت شـد
چــون نـبــیـنـم مـحــرمـی سـالـی درازتــن زنـم، بــا کــس نـگــویـم هـیـچ راز
چــون کـنـد مـعـشـوق مـن در نـوبــهـارمـشـک بـوی خـویش بـر گـیـتـی نـثـار
مــن بـــپــردازم خــوشــی بـــا او دلــمحــل کـنـم بــر طـلـعـت او مـشــکـلـم
بــاز مــعــشــوقــم چــو نـاپــیـدا شــودبــلــبــل شــوریــده کــم گــویــا شــود
زانـــک رازم درنـــیـــابـــد هـــر یــکـــیراز بــلـبــل گــل بــدانـد بــی شــکــی
من چـنان در عـشـق گـل مسـتـغـرقـمکـز وجــود خــویـش مـحــو مـطــلـقــم
در سرم از عشق گل سودا بس استزانک مـطـلـوبـم گـل رعـنا بـس اسـت
طــاقــت ســیــمــرغ نــارد بـــلــبــلــیبــلـبــلـی را بــس بــود عـشـق گـلـی
چـــون بـــود صـــد بــــرگ دلـــدار مـــراکــی بـــود بـــی بـــرگــیــی کــار مــرا
گل که حـالی بـشـکفد چـون دلکشـیاز هـمـه در روی مـن خـنـدد خـوشـی
چــون ز زیـر پــرده گــل حــاضــر شــودخــنـده بــر روی مـنـش ظــاهـر شــود
کـی تــوانـد بــود بــلـبــل یـک شــبــیخـالـی از عـشـق چـنان خـندان لـبـی
***
هدهدش گفت ای بـه صورت مانده بـازبـیش از این در عـشـق رعـنـایی مـناز
عـشـق روی گـل بــسـی خـارت نـهـادکــارگــر شــد بـــر تــو و کــارت نــهــاد
گل اگر چـه هست بـس صاحب جـمالحــســن او در هـفـتــه ای گـیـرد زوال
عــشــق چــیـزی کــان زوال آرد پــدیـدکـــامـــلـــان را آن مــلـــال آرد پـــدیــد
خــنـده گـل گــرچــه در کــارت کــشــدروز و شـــب در نــالـــه زارت کـــشـــد
درگــذر از گــل کــه گــل هـر نــوبــهــاربـرتـو مـی خـنـدد نـه در تـو، شـرم دارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.