ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»پرسش مرغان

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:31 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
بـعـد از آن مـرغـان دیـگـر سـر بـه سـرعـذرهـا گـفـتـنـد مـشـتـی بـی خـبــر
هـر یکـی از جـهـل عـذری نـیـز گـفـتگـر نـگـفـت از صـدر کـز دهـلـیز گـفـت
گـر بــگـویـم عـذر یـک یـک بــا تــو بــازدار مـــعـــذورم کـــه مــی گـــردد دراز
هر کـسـی را بـود عـذری تـنگ و لـنگاین چنین کس کی کند عنقا به چنگ
هرک عـنقـا راسـت از جـان خـواسـتـارچـــنـــگ از جــــان بــــاز دارد مـــردوار
هرکـه را در آشـیان سـی دانه نیسـتشـاید از سـیمـرغ اگـر دیوانـه نیسـت
چـــون نــداری دانــه ای را حــوصــلــهچـون تـو بـا سـیمرغ بـاشی هم چـله
چـون تـهی کـردی بـه یک می پـهلواندوسـتـکـانی چـون خـوری بـا پـهلـوان
چــون نــداری ذره ای را گــنــج و تــابچـون تـوانـی جـسـت گـنـج از آفـتــاب
چـون شـدی در قـطـره نـاچـیز و غـرقچــون روی از پــای دریـا تــا بــه فــرق
زآنچ آن خـودهسـت بـویی نیست اینکـار هر نـاشـسـتـه رویی نیسـت این
***
جـمـلـه مـرغـان چـو بـشـنـیـدنـد حـالسـر بـه سـر کـردنـد از هـدهـد سؤال
کــای ســبــق بــرده ز مــا در ره بــریخــتــم کــرده بــهــتــری و مــهــتــری
مـا هـمـه مـشـتـی ضـعـیـف و نـاتـوانبـی پـر و بـی بــال و نـه تـن نـه تـوان
کـی رسـیـم آخـر بــه سـیـمـرغ رفـیـعگـر رسـد از مـا کـسـی، بـاشـد بـدیع
نـسـبـت مـا چـیـسـت بــا او بــازگـویزانـک نـتـوان شـد بـه عـمـیـا رازجـوی
گــرمــیــان مــا و او نــســبـــت بـــدیهـر یـکـی را ســوی او رغـبــت بــدی
او ســلــیـمــانـســت مــا مــوری گــدادرنــگــر کــو از کـــجـــا مــا از کـــجـــا
کـــرده مــوری را مــیــان چـــاه بـــنــدکــی رســد در گـرد ســیـمـرغ بــلـنـد
خـــســروی کــار گــدایــی کــی بـــودایـن بــه بــازوی چــو مـائی کـی بــود
***
هدهد آنگه گـفـت کـای بـی حـاصـلانعــشــق کـی نـیـکـو بــود از بــددلـان
ای گـدایـان چـنـدازیـن بــی حـاصـلـیراســت نـایـد عــاشــقــی و بــددلـی
هرکه را در عـشـق چـشـمی بـازشـدپــای کــوبـــان آمــد و جــان بــازشــد
تـو بـدان کـانگـه کـه سـیمـرغ از نقـابآشـــکـــارا کـــرد رخ چـــون آفـــتــــاب
صـد هـزاران سـایه بـر خـاک او فـکـنـدپــس نـظـر بــر سـایـه پــاک او فـکـنـد
ســایــه خــود کــرد بــر عــالــم نــثــارگـشـت چـنـدیـن مـرغ هـر دم آشـکـار
صــورت مـرغـان عـالـم ســر بــه ســرسـایه اوسـت این بـدان ای بـی هـنـر
این بـدان چون این بـدانستـی نخستســوی آن حــضــرت نـســب درســت
حـق بـدانـسـتـی بـبـیـن آنـگـه بـبـاشچـون بـدانسـتـی مـکـن این راز فـاش
هـرک او از کـســب مـسـتــغـرق بــودحــاش لـلـه گـر تــو گـویـی حـق بــود
گـر تـو گـشـتـی آنچ گفـتـم نه حـقـیلـیـک در حــق دایـمـا مـســتــغــرقـی
مـرد مـسـتــغـرق حــلـولـی کـی بــودایـن ســخــن کـار فـضـولـی کـی بــود
چـون بـدانـسـتـی کـه ظـل کـیسـتـیفــارغــی گـر مـردی و گـر زیـســتــی
گـر نـگـشـتـی هـیچ سـیمـرغ آشـکـارنـیـسـتـی سـیـمـرغ هـرگـز سـایه دار
بـاز اگـر سـیمـرغ مـی گـشـتـی نـهانسـایـه ای هـرگـز نـمـانـدی در جـهـان
هـرچ ایـنـجــا ســایـه ای پــیـدا شــوداول آن چــیــز آشــکــار آنــجـــا شــود
دیـده ســیـمـرغ بــیـن گـر نـیـســتــتدل چــو آیــیــنــه مــنــور نــیــســتــت
چون کسی را نیست چشم آن جمالوز جـمـالـش هـسـت صـبــر لـامـحـال
بـا جـمالش عشـق نتـوانسـت بـاخـتاز کـمـال لـطـف خـود آیـیـنـه سـاخـت
هــســـت از آیــیــنــه دل در دل نــگــرتـــا بـــبـــیــنــی روی او در دل نــگـــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.