ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت محمود و ایاز

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:32 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
چـون ایـاز از چـشـم بــد رنـجـور شـدعافیت از چـشم سـلطان دور شـد
نــاتــوان بـــر بـــســتــر زاری فــتـــاددر بــلــا و رنـج و بــیـمــاری فــتــاد
چـون خـبـر آمـد بـه مـحـمـود از ایاسخـادمی را خواند شاه حـق شنای
گــفــت مــی رو تــا بــه نـزدیـک ایـازپس بـدو گوی ای ز شه افتاده بـاز
دور از روی تــــــــو زان دورم ز تـــــــوکــز غــم رنــج تــو رنــجــورم ز تــو
تـا کـه رنجـوری تـو فـکـرت مـی کـنمتــا تــو رنــجــوری نـدانـم یـا مــنـم
گـر تــنـم دور اوفــتــاد از هـم نـفــسجـان مشـتـاقـم بـدو نزدیک و بـس
مـانده ام مـشـتـاق جـانی از تـو مـننـیسـتـم غـایب زمـانـی از تـو مـن
چــشـم بــد بــدکـاری بــســیـار کـردنـازنـیـنـی را چــو تــو بــیـمـار کـرد
ایـن بــگــفــت و گــفــت در ره زود روهمچـو آتـش آی و همچـون دود رو
پــس مــکــن در ره تــوقــف زیـنــهـارهمـچـو آب از بـرق می رو بـرق وار
گـر کـنـی در راه یـک سـاعـت درنـگمـا دو عـالـم بـر تـو گـردانـیم تـنـگ
خــادم سـرگـشـتــه در راه ایـسـتــادتــا بــه نـزدیـک ایـاز آمــد چــو بــاد
دیـد سـلـطـان را نـشـسـتـه پـیش اومضـطـرب شـد عـقـل دوراندیش او
لـــرزه بــــر انـــدام خـــادم اوفـــتـــادگـــویــیــا در رنــج دایــم اوفـــتـــاد
گـفـت، بــا شـه چـون تـوان آویـخـتـناین زمـان خـونـم بـخـواهد ریخـتـن
خـورد سـوگندان که در ره هیچ جـاینه بـاسـتـادم نه بـنشستـم ز پـای
مــن نــدانــم ذره ای تـــا پـــادشـــاهپیش از من چون رسید این جایگاه
شــــه اگــــر دارد اگــــر نـــه بــــاورمگـر دریـن تــقـصــیـر کـردم کـافــرم
شـاه گـفـتـش نیسـتـی محـرم درینکـی بــری تــو راه ای خـادم دریـن
مـــن رهــی دزدیــده دارم ســـوی اوزانک نشـکـیبـم دمـی بـی روی او
هــر زمــان زان ره بـــدو آیــم نــهــانتـا خـبـر نـبـود کـسـی را در جـهان
راه دزدیـده مــیـان مــا بــســیـســترازها در ضـمن جـان مابـسـیسـت
از بــرون گــرچــه خــبــر خــواهـم ازودر درون پــــــرده آگــــــاهــــــم ازو
راز اگــر مــی پــوشــم از بــیـرونـیـاندر درون بـا اوسـت جـانـم در مـیان
***
چون همه مرغان شنودند این سخننــیـک پــی بــردنــد اســرار کــهـن
جـمـلـه بـا سـیمـرغ نسـبـت یافـتـنـدلـاجـرم در سـیـر رغـبــت یـافـتــنـد
زین سـخـن یکـسـر بـه ره بـازآمـدنـدجـمـلـه هـمـدرد و هـم آواز آمـدنـد
زو بــپــرســیـدنـد کـای اســتــاد کـارچـون دهـیـم آخـر دریـن ره داد کـار
زانـک نـبـود در چـنـیـن عـالـی مـقـاماز ضـعـیفـان این روش هرگـز تـمامپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.