ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت شیخ سمعان - قسمت دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:33 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
چــون درآمــد دخــتـــر تـــرســا ز خــوابنـور مــی داد از دلــش چــون آفــتــاب
در دلـــش دردی پـــدیــد آمــد عـــجـــببـــی قــرارش کــرد آن درد از طـــلــب
آتــشـی در جــان سـرمـســتــش فـتــاددسـت در دل زد،دل از دسـتـش فـتـاد
مـی نـدانـســت او کـه جــان بــی قــراردر درون او چــــه تـــــخــــم آورد بـــــار
کـــار افـــتـــاد و نــبـــودش هــم دمـــیدیـد خــود را در عــجــایـب عــالــمــی
عــالـمـی کـانـجــا نـشــان راه نـیـســتگـنـگ بـایـد شـد، زفـان را راه نـیسـت
در زمــان آن جـــمــلــگــی نــاز و طـــربهم چـو بـاران زو فروریخـت ای عـجـب
نــعـــره زد جـــامــه دران بـــیــرون دویــدخــاک بــر ســر در مــیـان خــون دویـد
بــــا دل پــــردرد و شـــخـــص نـــاتــــواناز پــی شــیــخ و مــریـدان شــد دوان
هـم چــو ابــر غـرقـه در خـون مـی دویـدپــای داد از دســت بــر پــی مــیـدویـد
مـی ندانسـت او کـه در صـحـرا و دشـتاز کـدامـین سـوی مـی بـاید گـذشـت
عـاجـز و سـرگـشـتـه مـی نـالـید خـوشروی خـود در خـاک مـی مـالـید خـوش
زار مــیــگــفـــت ای خـــدای کــار ســـازعــورتــی ام مــانــده از هــر کــار بـــاز
مـــــرد راه چـــــون تـــــویــــی را ره زدمتــو مــزن بــر مــن کــه بــی آگــه زدم
بــحــر قــهــاریــت رابــنــشــان ز جــوشمـی نـدانـسـتـم، خـطـاکـردم، بـپـوش
هـرچ کــردم بــر مـن مـســکــیـن مـگـیـردیـن پــذیـرفـتـم ، مـرا تـو دسـت گـیـر
مـی بــمـیـرم از کـسـم یـاریـم نـیـســتحـصـه از عـزت بـجـز خـواریـم نـیـسـت
شــــیــــخ را اعــــلــــام دادنــــد از درونکــامـد آن دخــتــر ز تــرســایـی بــرون
آشـــنـــایـــی یـــافـــت بـــا درگـــاه مـــاکــارش افــتـــاد ایــن زمــان در راه مــا
بـــازگـــرد و پـــیـــش آن بـــت بـــازشـــوبــابــت خـود هـمـدم و هـمـسـاز شـو
شـیـخ حـالـی بــازگـشـت از ره چـو بــادبـــاز شـــوری در مــریــدانــش فــتـــاد
جـمـلـه گـفـتـندش ز سـر بـازت چـه بـودتـوبـه و چـنـدیـن تـک و تـازت چـه بــود
بــار دیـگــر عــشــق بــازی مــی کــنـیتــوبــه بــس نــانــمــازی مــی کــنـی
حـال دخـتــر شـیـخ بــا ایـشـان بــگـفـتهـرک آن بــشـنـود تـرک جـان بـگـفـت
شـیـخ و اصـحـابــش ز پـس رفـتـنـد بــازتــا شـدنـد آنـجــا کـه بــود آن دل نـواز
زرد مــــی دیــــدنــــد چـــــون زر روی اوگــم شــده در گــرد ره گــیــســوی او
بـــرهــنــه پـــای و دریــده جــامــه پــاکبـــر مــثــال مــرده ای بـــر روی خــاک
چــون بــدیـد آن مـاه شــیـخ خــویـش راغـــشـــی آورد آن بــــت دل ریـــش را
چـون بــبـرد آن مـاه را در غـشـی خـوابشـیـخ بـر رویـش فـشـانـد از دیـده آب
چــون نـظــر افـکـنـد بــر شــیـخ آن نـگـاراشــک مــی بــاریـد چــون ابــر بــهــار
دیـــده بـــرعـــهـــد وفـــای او فـــکـــنـــدخـویشـتـن در دسـت و پـای او فـکـنـد
گـفـت از تــشـویـر تـو جـانـم بــسـوخـتبـیش ازین در پـرده نـتـوانم بـسـوخـت
بـــرفـــکــنــدم تـــوبـــه تـــا آگــه شـــومعـرضـه کـن اســلـام تــا بــا ره شــوم
شـــیــخ بـــر وی عــرضــه اســـلــام دادغــلــغــلــی رد جــمـلــه یـاران فــتــاد
چــون شــد آن بــت روی از اهـل عــیـاناشـک بــاران، مـوج زن شــد در مـیـان
آخــر الــامــر آن صــنـم چــون راه یـافــتذوق ایـــمـــان در دل آگــــاه یـــافــــت
شــد دلــش از ذوق ایــمــان بـــی قــرارغــم درآمـد گــرد او بــی غــمـگـســار
گـفـت شـیخـا طـاقـت من گـشـت طـاقمــن نــدارم هــیـچ طــاقــت در فــراق
مـــی روم زیـــن خـــانـــدان پـــر صـــداعالـــوداع ای شـــیــخ عـــالـــم الـــوداع
چــون مـرا کـوتــاه خـواهـد شـد سـخــنعـاجـزم، عـفـوی کـن و خـصـمی مکن
این بگفت آن ماه و دست از جان فشاندنـیم جـانی داشـت بـرجـانـان فـشـانـد
گــشــت پــنـهـان آفــتــابــش زیـر مــیـغجــان شـیـریـن زو جــدا شـد ای دریـغ
قــطــره ای بــود او دریــن بــحــر مــجــازســوی دریـای حــقــیـقــت رفــت بــاز
جــمـلـه چـون بــادی ز عـالـم مـی رویـمرفــت او و مــا هـمــه هـم مــی رویـم
زیـن چـنـین افـتـد بـسـی در راه عـشـقاین کسی داند که هست آگاه عشق
هـرچ مـی گــویـنـد در ره مـمـکــنـســترحـمـت و نـومـید و مـکـر و ایمـنـسـت
نــفــس ایــن اســرار نــتــوانــد شــنــودبــی نــصــیـبــه گــوی نــتــوانــد ربــود
ایـن یـقـیـن از جــان و دل بــایـد شــنـیـدنـه بــنـفــس آب و گـل بــایـد شــنـیـد
جـنگ دل بـا نـفـس هر دم سـخـت شـدنوحـه ای در ده که ماتـم سـخـت شد
***پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.