ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»عزم راه کردن مرغان

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:33 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
چـون شـنودنـد این سـخـن مـرغـان همـهآن زمـان گـفـتــنـد تــرک جــان هـمـه
بـــرد ســـیــمـــرغ از دل ایـــشـــان قـــرارعشـق در جـانان یکی شـد صد هزار
عــزم ره کــردنــد عــزمــی بــس درســتره سـپــردن را بــاسـتــادنـد چـسـت
جـمـلـه گـفـتـنـد ایـن زمـان مـا را بـه نـقـدپــیـشـوایـی بــایـد انـدر حـل و عـقـد
تـــــا کــــنــــد در راه مــــا را رهــــبـــــریزانـک نـتـوان سـاخـتـن از خـودسـری
در چــنـیـن ره حــاکــمـی بــایـد شــگــرفبـوک بـتـوان رسـت از این دریای ژرف
حــاکــم خــود را بــه جــان فــرمـان کــنـمنـیـک و بــد هـرچ او بـگـویـد آن کـنـم
تــــا بــــود کـــاری ازیـــن مـــیـــدان لـــافگـوی مـا افــتــد مـگـر تــا کــوه قــاف
ذره در خـــــورشــــیــــد والــــا اوفــــتـــــدســایــه ســیــمــرغ بـــر مــا اوفــتــد
عـاقـبــت گـفـتــنـد حــاکـم نـیـسـت کـسقرعه بـاید زد، طـریق اینسـت و بـس
قــرعــه بـــر هــرک اوفــتـــد ســرور بـــوددر مــیــان کــهــتــران مــهــتــر بـــود
چون رسید اینجا سخن، کم گشت جوشجـملـه مرغـان شـدند اینجـا خـموش
چــون بــدســت قـرعـه شــان افـتــاد کـاردرگــرفـــت آن بـــی قــراران را اقــرار
قــرعــه افــکــنـدنـد ، بــس لــایـق فــتــادقرعـه شـان بـر هدهد عـاشـق فتـاد
جــمــلــه او را رهــبــر خــود ســاخــتــنــدگـر همـی فـرمـود سـر مـی بـاخـتـند
عــهـد کــردنـد آن زمـان کــو ســرورســتهم درین ره پـیشـرو هم رهـبـرسـت
حــکـم حــکـم اوســت، فــرمـان نـیـز هـمزو دریغـی نـیسـت جـان، تـن نیز هم
***
هـــدهــد هـــادی چـــو آمـــد پـــهــلـــوانتــاج بــر فــرقــش نـهـادنـد آن زمــان
صـــــد هــــزاران مــــرغ در راه آمـــــدنــــدســایـه وان مــاهــی و مــاه آمــدنــد
چــــون پــــدیــــد آمــــد ســــر وادی ز راهالـنـفـیـر از آن نـفــر بــرشــد بــه مـاه
هـــیــبـــتـــی زان راه بـــرجـــان اوفـــتـــادآتــشــی در جــان ایــشــان اوفــتــاد
بــرکــشــیــدنــد آن هــمــه بــر یـک دگــرچه پر و چه بـال و چه پـای و چه سر
جـمله دسـت از جـان بـشسـتـه پـاک بـازبـــار ایــشــان بـــس گــران و ره دراز
بــود راهـی خــالـی الـســیـر ای عــجــبذره ای نـه شـر نـه خـیـر ای عـجــب
بـــــود خـــــامـــــشـــــی و آرامـــــش درونــه فــزایــش بــود نــه کــاهــش درو
***
سـالکـی گفـتـش کـه ره خـالی چـراسـتهدهدش گفت این ز فریاد شماستپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.