ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»تحیر بایزید

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:33 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
تـو بـسـی پـیش سـلـیمـان بـوده ایبــر بـسـاط مـلـک سـلـطـان بـوده ای
رسم خدمت سر بـه سر دانستـه ایمـوضــع امـن و خــطـر دانـســتــه ای
هـم فــراز و شــیـب ایـن ره دیـده ایهـم بـسـی گـرد جـهـان گـردیـده ای
رای ما آنسـت کـین سـاعـت بـه نقـدچـون تـویـی مـا را امـام حـل و عـقـد
بــر سـر مـنـبــر شـوی ایـن جــایـگـاهپـس بـسـاز این قوم خـود را سـاز راه
شــرح گــویـی رســم و آداب مـلــوکزانک نتـوان کرد بـر جـهل این سـلوک
هر یکـی راهسـت در دل مـشـکـلـیمـــی بـــبـــایـــد راه را فـــارغ دلـــی
مشـکـل دلهای ما حـل کـن نخـسـتتـا کـنـیـم از بـعـد آن عـزمـی درسـت
چون بپرسیم از تو مشکلهای خویشبستریم این شبهت از دلهای خویش
زآنــک مـــی دانــیــم کـــیــن راه درازدر مــیـان شــبــهـه نــدهـد نــور بــاز
دل چـو فـارغ گشـت، تـن در ره دهیمبـی دل و تـن سـر بـدان درگـه نـهـیم
***
بـعـد از آن هدهد سـخـن را سـاز کردبــر ســر کــرســی شــد و آغــازکـرد
هـدهـد بــا تـاج چـون بــر تـخـت شـدهـرک رویش دیـد عـالـی بـخـت شـد
پـیـش هـدهـد صـد هـزاران بــیـشـتـرصف زدند از خـیل مرغان سر بـه سر
پـیـش آمـد بــلـبــل و قـمـری بـه هـمتـا کـنند آن هر دو تـن مقـری بـه هم
هـر دو آنـجــا بــرکـشــیـدنـد آن زمـانغـلـغـلـی افـتــاد ازیـشـان در جـهـان
لحـن ایشـان هرکـه را در گـوش شـدبــی قــرار آمـد ولـی مـدهـوش شــد
هــر یـکــی را حــالــتــی آمــد پــدیـدکس نه بـاخود بود و نه بی خود پدید
بــعـد از آن هـدهـد سـخــن آغـازکـردپـــرده از روی مـــعـــانـــی بـــازکـــرد
***
سـایلی گفـتـش که ای بـرده سـبـقتـو بـچـه از مـاسـبـق بـردی بـه حـق
چـون تـو جـویایی و مـاجـویان راسـتدر مـیـان مـا تــفـاوت از چـه خـاسـت
چــه گـنـه آمـد ز جــســم و جــان مـاقــســم تــو صــافــی و دردی آن مــا
***
گـفـت ای سـایل سـلـیمـان را همـیچـشـم افـتـادسـت بـر مـا یـک دمـی
نه بـه سـیم این یافتـم من نی بـه زرهـسـت این دولـت مـرا زان یک نـظـر
کی به طاعت این بـدست آرد کسیزانک کرد ابـلیس این طـاعـت بـسـی
ور کـســی گـویـد نـبــایـد طــاعــتــیلـعـنـتــی بــارد بــرو هـر ســاعــتــی
تـو مـکـن در یـک نـفـس طـاعـت رهـاپـس مـنه طـاعـت چـو کـردی بـر بـها
تو بـه طاعت عمر خود می بـر به سرتــا ســلــیـمــان بــر تــو انـدازد نـظــر
چـون تــو مـقـبــول سـلـیـمـان آمـدیهــرچ گــویـم بــیــشــتــر زان آمــدی
بــایـزیـد آمـد شـبــی بـیـرون ز شـهـراز خـروش خـلـق خــالـی دیـد شـهـر
مـاهـتــابــی بــود بــس عــالـم فــروزشــب شــده از پـــرتــو او مــثــل روز
آســـمـــان پــــر انـــجـــم آراســـتـــههــر یــکــی کــار دگــر را خــاســتــه
شـیخ چـندانی که در صحـرا بـگشـتکس نمی جـنبـید در صحـرا و دشـت
شـورشـی بــر وی پـدیـد آمـد بـه زورگــفــت یـا رب در دلــم افــتــاد شــور
بـا چـنین درگه که در رفعت تـر اسـتاین چنین خالی ز مشتـاقان چراست
هـاتـفـی گـفـتـش کـه ای حـیـران راههـر کــســی را راه نـدهـد پــادشــاه
عــزت ایـن در چــنـیـن کـرد اقــتــضــاکـــز در مـــا دور بـــاشـــد هـــر گـــدا
چــون حــریـم عــز مــا نــور افــکــنــدغــافــلــان خــفــتــه را دور افــکــنــد
ســالــهــا بـــودنــد مــردان انــتــظــارتــا یــکــی را بــار بــود از صــد هــزار
***
جــمـلــه مــرغــان ز هـول و بــیـم راهبــال و پـر پـرخـون، بــرآوردنـد بـه مـاه
راه مــی دیــدنــد پـــایــان نــاپـــدیــددرد مــی دیــدنــد درمــان نــاپـــدیــد
بــاد اسـتــغـنـا چـنـان جـسـتــی دروکاسـمان را پـشـت بـشکسـتـی درو
در بــیــابـــانــی کــه طــاوس فــلــکهیچ می سـنجـد درو بـی هیچ شک
کـی بــود مـرغــی دگـر را در جــهـانطـــاقـــت آن راه هــرگــز یــک زمــان
چــون بــتــرسـیـدنـد آن مـرغـان ز راهجـمـع گـشـتـند آن همه یک جـایگـاه
پــیـش هـدهـد آمـدنـد از خــود شـدهجـمله طالب گشتـه و بـه خـرد شده
پــس بـــدو گــفــتــنــد ای دانــای راهبـی ادب نتـوان شـدن در پـیش شـاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.