ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت زاهدی خودپسند که از مرده ای احتراز جست

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:34 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
عشـق بـازی بـین که حـکمت می کندمـی کـنـد این کـار و رحـمـت مـی کـند
حــکــمـت او در شــبــی چــون پــر زاغکــودکــی را مـی فــرســتــد بــا چــراغ
بــعــد از آن بـــادی فــرســتــد تــیــزروکــان چــراغ او بــکــش، بـــرخــیــز و رو
پـــس بـــگــیــرد طـــفــل را در ره گــذرکز چـه کشتـی آن چـراغ ای بـی خـبـر
زان بــگـیـرد طــفـل را تــا در حــســابمی کند بـا او بـه صـد شـفـقـت عـتـاب
گـر هـمـه کـس جـز نـمـازی نـیسـتـیحـکـمـتـش را عـشـق بـازی نـیـسـتـی
کـار حـکـمـت جـز چـنـیـن نـبــود تـمـاملــاجــرم خــودایـن چــنـیـن آمــد مــدام
در ره او صــد هـزاران حــکــمــتــســتقـطـره راحــصـه بــحــری رحـمـتــسـت
روز و شـب این هفـت پـرگـار ای پـسـراز بـــرای تـــســـت در کــار ای پـــســر
طــاعــت روحــانـیـون از بــهـر تــســتخـلد و دوزخ عـکس لطـف و قهرتـسـت
قـدسـیان جـمـلـه سـجـودت کـرده انـدجــزو و کــل غــرق وجــودت کــرده انـد
از حـقـارت سـوی خـود مـنـگـر بــسـیزانک ممکن نیسـت بـیش از تـو کسـی
جـسـم تـو جـزوسـت و جـانت کـل کلخــویـش را عــاجــز مـکـن در عـیـن ذل
کـل تــو درتــافــت جــزوت شــد پــدیـدجـان تـو بـشـتـافـت عـضـوت شـد پـدید
نیست تن از جان جدا ، جزوی ازوستنیست جان از کل جدا، عضوی ازوست
چـــون عـــدد نــبـــود دریــن راه واحـــدجــزو و کـل گـفــتــی نـابــشــد تــاابــد
صــد هــزاران ابـــر رحــمــت فــوق تــومــی بـــبـــارد تـــافــزایــد شـــوق تـــو
چــون درآیــد وقــت رفــعــتــهــای کــلاز بـــرای تــســت خــلــعــتــهــای کــل
هـرچ چــنــدانــی مــلــایـک کــرده انــداز پـــی تـــو بـــر فـــذلـــک کـــرده انــد
جــمـلــه طــاعــات ایـشــان، کــردگــاربــر تــو خــواهـد کــرد جــاویـدان نــثــار
چـون بــمـرد آن مـرد مـفـسـد در گـنـاهگـفـت مـی بــردنـد تــابــوتــش بــه راه
چــون بــدیـد آن زاهـدی، کـرد احــتــرازتــا نــبــایـد کــرد بــر مــفــســد نــمــاز
در شـب آن زاهد مگر دیدش بـه خـوابدر بــهـشــت و روی هـمـچــون آفـتــاب
مـرد زاهـد گــفــتــش آخــر ای غــلــاماز کــجـــا آوردی ایــن عـــالــی مــقــام
در گــنــه بــودی تــو تــا بــودی هـمــهپـــای تــا فــرقــت بـــیــالــودی هــمــه
گــفــت از بــی رحــمــی تــو کــردگــارکــرد رحــمــت بــر مـن آشــفــتــه کــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.