ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گفته عباسه درباره روز رستخیز

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
گـفـت عـبـاسـه کـه روز رسـتـخـیزچـــون زهــیــبـــت خـــلــق افـــتـــد در گــریــز
عــاصــیـان و غــافــلـان را از گــنـاهرویــهــا گـــردد بـــه یــک ســـاعـــت ســـیــاه
خـلـق بـی سـرمـایه حـیران مـاندههــر یــک از نـــوعـــی پـــریــشـــان مـــانـــده
حـق تـعـالـی از زمـین تـا نه فـلـکصـــد هــزاران ســـالـــه طـــاعـــت از مــلـــک
پـاک بـسـتـاند همـه از لـطـف پـاکوافـــکــنــد انــدر ســـر ایــن مــشـــت خـــاک
از مـلـایـک بــانـگ خـیـزد کـای آلـهاز چـــه بـــر مــا مــی زنــنــد ایــن خــلــق راه
حـق تـعـالـی گـویـد ای روحـانـیـانچــون شــمــا را نــیـســت زیـن ســود و زیـان
خــاکـیـان را کـار مـی گـردد تــمـامنــــان بــــرای گــــرســــنـــه بــــایـــد مــــدام
***
دیـگـری گـفـتـش مـخـنـت گـوهـرمهــــر زمــــانــــی مــــرغ شـــــاخ دیــــگـــــرم
گـاه رنـدم، گـاه زاهد ،گـاه مـسـتگاه هست و نیست و گاهی نیست و هست
گـاه نـفـســم در خــرابــات افـکـنـدگـــاه جــــانـــم در مـــنـــاجــــات افــــکــــنـــد
مـن مـیـان هـر دو حــیـران مــانـدهچــــون کــــنـــم در چــــاه و زنـــدان مـــانـــده
***
گفـت بـاری این بـود در هر کسـیزانــک مـــرد یــک صـــفـــت نــبـــود بـــســـی
گر همه کس پاک بودی از نخستانــبـــیــا را کــی شـــدی بـــعــثـــت درســـت
چـون بـود در طـاعتـت دلبـسـتـگیبـــا صــلــاح آیــی بـــه صـــد آهــســـتـــگــی
تـا که نکند کره عـمری سـرکشـیتــــن فـــرونـــدهـــد بــــه آرام و خــــوشــــی
ای تـنـورسـتــان غـفـلـت جـای تـوکــــرده مـــطــــلــــوب ســــر تــــا پــــای تــــو
اشک چـون شنگرف اسرار دلستســیــرخــوردن چــیـســت، زنــگــار دلــســت
چون تـو دایم نفس سگ را پـروریکــــم نــــه آیـــد از مــــخــــنــــث گــــوهـــریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.