ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گفتگوی سالک ژنده پوش با پادشاه

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
ژنـده ای پــوشــیـد، مــی شــد پــیـر راهنــاگــهــان او رابـــدیــد آن پـــادشـــاه
گـفـت مـن بـه یا تـو، هان ای ژنده پـوشپیر گفت ای بـی خبـر، تن زن خموش
گـرچـه مـا را خـود سـتــودن راه نـیـسـتکـانـک او خـود را سـتـود آگـاه نیسـت
لـیک چـون شـد واجـبـم، چـون من یکـیبـه ز چون تـو صد هزاران، بـی شکی
زانـک جـانـت روی دیـن نـشـنـاخـتــسـتنفـس تـو از تـو خـری بـرسـاخـتـسـت
وانـگـهـی بــر تــو نـشــســتــه ای امـیـرتـــو شـــده در زیـــر بــــار او اســـیـــر
بـــر ســرت افــســـار کــرده روز و شــبتـــو بـــه امــر او فـــتـــاده در طـــلــب
هــرچ فـــرمــایــد تـــرا، ای هــیــچ کــسکـام و نـاکـام آن تــوانـی کـرد و بــس
لـیـک چـون مـن سـر دیـن بــشـنـاخـتــمنفس سگ را هم خـر خـود سـاخـتـم
چـون خـرم شـد نفـس، بـنشـسـتـم بـرونفس سگ بر تست ، من هستم برو
چــون خــر مـن بــر تــو مـی گـردد سـوارچـون منی بـهتـر ز چـون تـو صـد هزار
ای گـرفـتـه بــر سـگ نـفـسـت خـوشـیدر تــو افــکـنـده ز شــهـوت آتــشــی
آب تــــو آرایــــش شــــهــــوت بـــــبــــرداز دلــت و ز تــن ز جــان قــوت بــبــرد
تــــیــــرگــــی دیــــده و کــــری گــــوشپـیری و نقصـان عـقل و ضـعـف هوش
ایـن و صـد چـنـدیـن سـپــاه و لـشـگـرنـدســر بــه سـرمـیـر اجــل را چــاکـرنـد
روز و شـب پـیوسـتـه لـشـگـر می رسـدیعـنـی از پـس مـیـر مـا در مـی رسـد
چــون درآمــد از هـمـه ســویـی ســپــاههم تـو بـازافـتـی و هم نفـسـت ز راه
خوش خوشی با نفس سگ در ساختیعـشـرتـی بـا او بـه هـم بـرسـاخـتـی
پــــای بــــســــت عـــشـــرت او آمـــدیزیـــــردســــــت قـــــدرت او آمـــــدی
چــون درآیــد گــرد تـــو شــاه و حــشــمتـو جدا افتـی ز سگ، سگ از تـو هم
گــر ز هـم ایـنـجــا جــدا خــواهـیـد شــدپـس بـه فـرقـت مبـتـلـا خـواهید شـد
غـم مـخـور گـر بـا هم اینـجـا کـم رسـیمزانک در دوزخ خـوشـی بـا هم رسـیمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.