ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»گفتار مردی پاک دین

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
پـاک دینی گـفـت مشـتـی حـیله جـویمـــــرد را در نـــــزع گـــــردانـــــنـــــد روی
پـیـش از ایـن ایـن بـی خـبــر را بــر دوامروی گـــردانـــیــده بـــایــســـتـــی مـــدام
بـرگ ریـزان شـاخ بـنـشـانـی چـه سـودروی چــون اکـنـون بــگـردانـی چــه ســود
هــرک را آن لــحـــظـــه گــردانــنــد رویاو جــنــب مــیـرد تــو زو پــاکــی مــجــوی
***
دیـگـری گـفـتــش کـه مـن زر دوســتــمعـشـق زر چــون مـغـز شـد در پــوسـتــم
تـا مـرا چـون گـل زری نـبــود بــه دسـتهـمـچـو گـل خـنـدان بـنـتـوانـم نـشـسـت
عــــشــــق دنــــیـــا و زر دنــــیـــا مــــراکــرد پـــر دعـــوی و بـــی مــعـــنــی مــرا
***
گــفــت ای از صــورتــی حــیـران شــدهاز دلــت صــبــح صــفــت پــنــهــان شــده
روز و شــــب تــــو روز کـــوری مـــانـــدهبــســتــه ای صــورت چــو مــوری مــانـده
مـرد مـعــنـی بــاش در صــورت مــپــیـچچیست معنی اصل صورت چیست ، هیچ
زر بــه صــورت رنـگ گــردانـیـده ســنـگتـو چـو طـفـلـان مـبـتـلـا گـشـتـه بـه رنـگ
زر کــه مــشــغــولــت کــنـد از کــردگــاربــت بــود ، در خــاکــش افــکــن زیـنــهـار
زر اگـر جــایـی بــه غـایـت در خـورسـتهــم بـــرای قــفــل فــرج اســتـــر اســت
نــــه کــــســــی را از زر تــــو یـــاریـــینـــه تــــرا هـــم نـــیـــز بــــرخـــورداریـــی
گــر تـــو یــک جــو زر دهــی درویــش راگــاه او را خـــون خــوری گــه خــویــش را
تـو بــه پـشـتـی زری بــا خـلـق دوسـتداغ پــهـلــوی تــو بــر پــشــتــی اوســت
مـــاه نـــو مـــزد دکـــان مـــی بـــایــدتچــه دکــان آن مــزد جــان مــی بـــایــدت
جــان شــیـریـنـت شــد و عــمــر عــزیـزتـــا درآمـــد از دکـــانـــت یــک پـــشـــیـــز
ایـن هـمـه چـیـزی بـه هـیـچـی داده تـوپــس چــنـیـن دل بــر هـمـه بــنـهـاده تــو
لــیــک صــبــرم هــســت تــا در زیــر دارنـــردبـــانـــت از زیــر بـــکـــشـــد روزگـــار
در جـــهـــان چـــنـــدانـــک آویــزت بـــودهـــر یــکـــی صـــد آتـــش تـــیـــزت بـــود
غــرق دنــیــا هــم بــبــایـد دیـنــت نــیـزدیـن بــنــیـزی دســت نــدهــد ای عــزیـز
تــو فــراغــت جــویـی انـدر مـشــغــلــهچـــون نــیــابـــی، در تـــو افــتـــد ولــولــه
نـفـقـه ای چــیـزی کـه داری چــار ســولــن تـــنــالــوا الــبـــر حــتــی تــنــفــقــوا
هـرچ هسـت آن تـرک مـی بـاید گـرفـتگــر بــود جــان، تــرک مـی بــایـد گـرفــت
چـون تـرا در دسـت جـان نتـوان گذاشتمـال و مـلـک و ایـن و آن نـتـوان گـذاشـت
گـر پــلـاسـی خــواب گـاهـت آمـدســتآن پـــلــاســـت بـــنــد راهــت آمــدســت
آن پلاست خوش بسوز ای حق شناستــا کــی از تــزویـر بــا حــق هــم پــلــاس
گـر نـسـوزی آن پــلـاس ایـنـجــا ز بــیـمکـــی رهــی فـــردا ز پـــهــنــای گــلــیــم
هــرک صـــیــد وای خـــود شـــد وای اوگــــم شــــود از وای ســــر تــــا پــــای او
وا دو حـــرف آمــد، الــف واو ای غـــلــامهـر دو را در خــاک و خــون بــیـنـی مــدام
واو را بــــیـــن در مـــیـــان خـــون قـــرارپــس الــف را بـــیــن مــیــان خــاک خــوارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.