ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»عابدی که پس از سالها عبادت به نوای مرغی دل خوش کرده بود

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
عــابــدی کــز حــق ســعــادت داشــت اوچــار صــد ســالـه عـبــادت داشــت او
از مــیــان خـــلــق بـــیــرون رفــتـــه بـــودراز زیــر پــرده بـــا حــق گــفــتــه بـــود
هم دمش حق بود و او هم دم بس استگر نبـاشد او و دم، حق هم بس است
حــایــطــی بـــودش درخــتــی در مــیــانبــر درخــتــش کــرد مــرغــی آشــیـان
مــرغ خــوش الــحـــان و خــوش آواز بـــودزیـــــر یـــــک آواز او صــــــد راز بــــــود
یــــافــــت عــــابـــــد از خـــــوش آوازی اوانــدکـــی انــســـی بـــدمــســـازی او
حـــق ســـوی پـــیــغـــامــبـــر آن روزگـــارروی کــرد و گــفــت، بـــا آن مــرد کــار
مـی بــبــایـد گـفــت، کــاخــر ای عــجــباین هـمـه طـاعـت بـکـردی روز و شـب
ســالـهـا از شــوق مـن مـی ســوخــتــیتــا بــه مــرغــی آخــرم بــفــروخــتــی
گـــرچـــه بـــودی مــرغ زیــرک از کـــمــالبــانـگ مـرغــی کــردت آخــر در جــوال
مـــن تــــرا بــــخـــریـــده و آمـــوخــــتــــهتـــو ز نــااهــلــی مــرا بـــفــروخـــتـــه
مــن خــریــدار تـــو، تـــو بـــفــروخــتـــیــممـــا وفـــاداری ز تــــو آمـــوخـــتــــیـــم
تــو بــدیـن ارزان فــروشــی هـم مــبــاشهـم دمـت مـاییم، بـی هم دم مـبـاش
***
دیـگـری گـفــتــش دلـم پــر آتــش اســتزانک زاد و بـود من جـای خـوش اسـت
هـســت قــصــری زرنـگــار و دلــگــشــایخـــلـــق را نـــظـــاره او جــــان فـــزای
عـــالـــمـــی شـــادی مـــرا حـــاصـــل ازوچـــون تـــوانــم بـــرگـــرفـــتـــن دل ازو
شـــاه مــرغـــانــم در آن قــصـــر بـــلــنــدچــون کــشــم آخــر دریـن وادی گـزنـد
شــهـریـاری چــون دهـم کــلـی ز دســتچون کنم بی آن چنان قصری نشست
هــــیــــچ عـــــاقــــل رفــــت از بـــــاغ ارمتــا کــه بــیــنــد در ســفــر داغ و الــم
***
گـــفـــت ای دون هـــمـــت نـــامـــرد تـــوسـگ نه گـلـخـن چـه خـواهی کـرد تـو
گــلــخــنـســت ایـن جــمـلـه دنـیـای دونقـصـر تـو چـندسـت ازین گـلخـن کـنون
قــصــر تــو گــر خــلــد جــنــت آمــدســتبــا اجــل زنــدان مــحــنــت آمــدســت
گــر نـبــودی مــرگ را بــر خــلــق دســتلـایـق افـتـادی دریـن مـنـزل نـشـسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.