ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت شهریاری که قصری زرنگار کرد

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
شـــهــریــاری کـــرد قـــصـــری زرنـــگـــارخـــرج شـــد دیــنـــار بـــر وی صـــد هـــزار
چـون شـد آن قـصـر بـهـشـت آسـا تـمـامپـــس گــرفـــت از فـــرش آرایــش نــظـــام
هــر کــســی مــی آمــدنــد از هــر دیــارپــیــش خــدمــت بـــا طــبــقــهــای نــثــار
شــه حــکــیـمـان و نـدیـمـان را بــخــوانـدپـیـش خـویـش آورد و بـر کـرسـی نـشـانـد
گــفــت ایـن قــصــر مــرا در هــیــچ حــالهـیـچ بــاقـی هـسـت از حــسـن و کـمـال
هــر کــســی گــفــتــنــد در روی زمــیــنهـیـچ کــس نـه دیـد و نـه بــیـنــد چــنـیـن
زاهدی بـرجـسـت، گـفـت ای نیک بـخـترخنه ای ماندست و آن عیب است سخت
گــر نــبــودی قــصــر را آن رخــنــه عــیـبتــحــفـه دادی قـصــر فـردوســش ز غـیـب
شــاه گــفــتـــا مــن نــدیــدم رخــنــه ایهـم بــرانــگــیـزی تــو جــاهـل فــتــنـه ای
زاهـدش گـفـت ای بـه شـاهـی سـرفـرازرخـــنــه ای هــســت آن ز عــزرائیــل بـــاز
بــوک آن رخــنــه تــوانــی کــرد ســخــتورنـه چــه قـصــر تــو و چــه تــاج و تــخــت
گرچـه این قصـرسـت خـرم چـون بـهشـتمـرگ بــر چــشـم تــو خـواهـد کـرد زشـت
هیچ باقی نیست، هست اینجای زیستلیک بـاقـی نیسـت، این را حـیله چـیسـت
از ســرای و قــصــر خــود چــنـدیـن مــنـازرخـش کـبــر و سـرکـشـی چــنـدیـن مـنـاز
گــر کــســی از خــواجــگــی و جــای تــوبـــا تـــو عـــیـــب تـــو بـــگـــویــد وای تـــوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.