ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت جنید که سر پسرش را بریدند

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
مـقـتـدای دیـن، جـنـیـد، آن بــحـر ژرفیـک شـبـی مـی گـفـت در بــغـداد حـرف
حــرفـهـایـی کـز بــلـنـدی آســمـانـشســرنـهـادی تــشــنـه دل در آســتــانـش
داشــت بــس بــرنــا، جــنــیــد راه بــرهـم چـو خـورشـیـد او یـکـی زیـبــا پـسـر
ســـر بـــریــدنـــد آن پـــســـر را زار زارپــس مـیـان جــمـعــش افـکـنـدنـد خــوار
چـون بــدیـد آن سـر، جـنـیـد پــاک بــازدم نــــزد، آن جـــــمـــــع را دل داد بـــــاز
گفت آن دیگی که امشـب بـس عظیمبــــرنـــهـــادم مـــن در اســــرار قـــدیـــم
در چــنـان دیـگـی گــرم بــایـد چــنـیـنهــم بــود زیـن بــیـش و کــم نــایـد ازیـن
***
دیگری گفـتـش که می تـرسـم ز مرگوادی دورســـت و مــن بـــی زاد و بـــرگ
این چـنـین کـز مـرگ مـی تـرسـد دلـمجــان بــرآیـد در نــخــســتــیـن مــنــزلــم
گــر مــنــم مــیــر اجــل بــا کــار و بــارچــــون اجــــل آیــــد بــــمــــیــــرم زار زار
هرکـه خـورد او از اجـل یک تـیغ دسـتهم قلم شد تیغ و هم دستش شکست
ای دریـغـا کـز جـهـانـی دسـت و تــیـغجـز دریـغـی نـیـسـت در دسـت، ای دریغ
***
هـدهـدش گـفـت ای ضـعـیـف نـاتــوانچـنـد خـواهد مـانـد مـشـتـی اسـتـخـوان
اسـتــخـوانـی چـنـد در هـم سـاخـتــهمــغــز او در اســتـــخــوان بـــگــداخــتـــه
تـو نمی دانی کـه عـمـرت بـیش و کـمهــســت بـــاقــی از دو دم تــا کــی دژم
تــو نـمـی دانـی کــه هـرکــه زاد، مـردشـد بــه خــاک و هـرچ بــودش بــاد بــرد
هـــم بــــرای بـــودنـــت پـــرورده انـــدهـــــم بـــــرای بـــــردنـــــت آورده انـــــد
هست گردون هم چو طشت سرنگونوز شفق این طشت هر شب غرق خـون
آفـــتــــاب تــــیـــغ زن در گـــشــــت اوایـن هـمـه ســر مـی بــرد در طـشــت او
تــــو اگــــر آلـــوده گـــر پــــاک آمـــدیقـــطـــره آبـــی کـــه بـــا خـــاک آمـــدی
قـــطــــره آب از قـــدم تــــا فــــرق دردکـــی تـــوانـــد کـــرد بــــا دریـــا نـــبــــرد
گـر تـو عـمـری در جـهان فـرمـان دهیهــم بــســوزی هـم بــزاری جــان دهـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.