ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت مرگ ققنس

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:36 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
هسـت ققنس طرفه مرغی دلستـانمــوضــع ایــن مــرغ در هــنــدوســـتـــان
ســخــت مـنـقـاری عــجــب دارد درازهـمـچــونـی در وی بــسـی سـوراخ بــاز
قـرب صــد ســوراخ در مـنـقـاراوســتنیسـت جـفتـش، طاق بـودن کار اوسـت
هــســت در هــر ثــقــبــه آوازی دگــرزیـــــــــر هـــــــــر آواز او رازی دگــــــــــر
چــون بــهــر ثــقــبــه بـــنــالــد زار زارمــرغ و مــاهــی گــردد از وی بــی قــرار
جــمـلـه پــرنـدگــان خــامـش شــونـددر خــوشـی بــانـگ او بــیـهـش شــونـد
فـیـلـسـوفـی بـود دمـسـازش گـرفـتعــلــم مــوســـیــقــی ز آوازش گــرفــت
ســـال عـــمـــر او بـــود قـــرب هـــزاروقـــت مـــرگ خـــود بـــدانـــد آشـــکـــار
چـون بـبـرد وقـت مـردن دل ز خـویـشهـیـزم آرد گـرد خـود ده خـر، مـه بــیـش
در مـــیـــان هـــیــزم آیــد بـــی قـــراردر دهـــد صـــد نـــوحـــه خـــود را زار زار
پـس بـدان هر ثـقـبـه ای از جـان پـاکنـــوحــــه ای دیـــگــــر بــــرآرد دردنـــاک
چون که از هر ثقبه هم چون نوحه گرنــوحـــه دیــگـــر کـــنـــد نــوعـــی دگـــر
در مـــیــان نـــوحـــه از انـــدوه مـــرگهـر زمـان بــرخـود بــلـرزد هـم چـو بــرگ
از نـــفـــیــر او هـــمـــه پـــرنـــدگـــانوز خـــــروش او هــــمــــه درنــــدگـــــان
ســـوی او آیــنــد چـــون نــظـــارگــیدل بـــبـــرنــد از جـــهــان یــک بـــارگــی
از غـــمــش آن روز در خـــون جـــگـــرپـــیــش او بـــســـیــار مـــیــرد جـــانـــور
جــمــلــه از زاری او حــیـران شــونــدبـعـضـی از بـی قـوتـی بـی جـان شـونـد
بــــس عـــجـــب روزی بـــود آن روز اوخـــون چـــکــد از نــالــه جـــان ســـوز او
بـاز چـون عـمرش رسـد بـا یک نفـسبــال و پــر بــرهـم زنـد از پــیـش و پــس
آتـــشــی بـــیــرون جــهــد از بـــال اوبــــعــــد آن آتــــش بــــگـــردد حــــال او
زود در هــیــزم فــتـــد آتــش هــمــیپس بسوزد هیزمش خوش خوش همی
مرغ و هیزم هر دو چـون اخـگر شـوندبــعـد از اخــگـر نـیـز خــاکـسـتــر شـونـد
چــون نـمــانــد ذره ای اخــگــر پــدیـدقــقــنــســی آیـد ز خــاکــســتــر پــدیـد
آتـش آن هـیـزم چـو خـاکـسـتــر کـنـداز مـیـان قــقــنـس بــچــه ســر بــرکـنـد
هـیـچ کـس را در جـهـان ایـن اوفـتــادکـــو پـــس از مـــردن بــــزایـــد نـــابـــزاد
گـر چـو قـقـنس عـمر بـسـیارت دهندهـم بـمـیـری هـم بــسـی کـارت دهـنـد
ســـالـــهـــا در نـــالـــه و در درد بـــودبــی ولـد، بــی جـفـت، فـردی فـرد بــود
در هـمــه آفــاق پــیـونــدی نـداشــتمـحــنـت جــفـتــی و فـرزنـدی نـداشــت
آخــر الــامــرش اجـــل چــون یــاد دادآمـــد و خـــاکـــســـتـــرش بـــر بـــاد داد
تــا بــدانــی تــو کــه از چــنــگ اجــلکـس نـخـواهـد بــرد جـان چـنـد از حـیـل
در همه آفـاق کـس بـی مرگ نیسـتوین عجایب بـین که کس را بـرگ نیست
مرگ اگر چه بـس درشت و ظالمستگـــردن آنــرا نــرم کـــردن لـــازمـــســـت
گــرچــه مـا را کــار بــســیـار اوفــتــادسـخـت تــر از جـمـلـه، ایـن کـار اوفـتــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.