ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»خسروی می شد به شهر خویش بـازخـلـق شـهر آرای می کـردند سـاز
هر کسی چیزی کز آن خویش داشتبـهـر آرایش همـه در پـیش داشـت
اهــل زنــدان را نــبـــود از جــزو و کــلهـیـچ چــیـزی نـیـز الـا بــنـد و غـل
هـم سـری چـنـدی بــریـده داشـتــنـدهـم جــگــرهـای دریـده داشــتــنـد
دسـت و پــایـی نـیـز چـنـد انـداخـتـنـدزیـن هـمـه آرایـشـی بـرسـاخـتـنـد
چـون بـه شـهـر خـود درآمـد شـهـریـاردیـد شـهـر از زیـب و زینـت آشـکـار
چـون رسـید آنجـا که زندان بـود، شـاهشـد ز اسـب خـود پـیـاده زود شـاه
اهــل زنــدان را چــو بـــرخــود بـــاردادوعـده کرد و سـیم و زر بـسـیار داد
هـم نـشـیـنـی بــود شــه را رازجــویگفت شـاها سـر این بـا من بـگوی
صـــد هــزار آرایــش افـــزون دیــده ایشـهـر در دیـبـا و اکـسـون دیده ای
زر و گــوهـر در زمـیـن مـی ریـخــتــنـدمشک و عنبـر در هوا می بـیخـتـند
آن هــمــه دیــدی و کــردی احـــتـــرازننگـرسـتـی سـوی آن یک چـیز بـاز
بـــــر در زنــــدان چــــرابــــودت قــــرارتــا ســربــریـده بــیـنـی ایـنـت کـار
نیسـت اینجـا هیچ چـیزی دل گشـایجـز سـربـریـده و جـز دسـت و پـای
خـونـیـانـنـد ایـن هـمـه بــریـده دسـتدر بـر ایشـان چـرا بـایـد نـشـسـت
شـــاه گـــفـــت آرایــش آن دیــگـــرانهـسـت چـون بــازیـچـه بــازیـگـران
هر کسی در شیوه و در شان خـویشعرضه می کردند بـر تـو آن خـویش
جـــمــلــه آن قــوم تـــاوان کــرده انــدکـارم ایـنـجـا اهـل زنـدان کـرده انـد
گــر نــکــردی امــر مــن ایـنــجــا گــذرکی جدا بودی سر از تن، تن ز سر
حـکـم خـود ایـنـجــا روان مـی یـافـتــملـاجــرم ایـنـجــا عـنـان بــرتــافـتــم
آن هـمــه در نـاز خــود گــم بــوده انـددر غــرور خـــود فــرو آســـوده انــد
اهــل زنــدانــنــد ســـرگــردان شـــدهزیر حـکـم و قـهر مـن حـیران شـده
گــاه دســت و گــاه ســر دربـــاخــتــهگـاه خـشـک و گـاه تــر دربــاخــتــه
مـنـتـظـر بـنشـسـتـه، نه کـار و نه بـارتــارونـد از چــاه و زنـدان سـوی دار
لـاجــرم گـلـشـن شـد ایـن زنـدان مـراگـه من ایشـان را و گـه ایشـان مرا
کـار ره بـیـنـان بــفـرمـان رفـتـن اسـتلاجرم شه را بـه زندان رفتـن استپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.