ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ده بــرادر قــحــطــشــان کـرده نـفــورپـــیــش یــوســـف آمـــدنــد از راه دور
از سـر بــی چــارگـی گـفـتــنـد حــالچـاره ای می خـواستـند از تـنگ حـال
روی یـوســف بــود در بــرقــع نــهــانپـیـش یـوسـف بـود طـاسـی آن زمـان
دسـت زد بــر طـاس یـوسـف آشـکـارطـــاســـش انــدر نــالـــه آمـــد زار زار
گفـت حـالی یوسـف حـکمت شـناسهــیـچ مــی دانــیـد کــیـن آواز طــاس
ده بـــرادر بـــرگـــشـــادنــد آن زمـــانپــیـش یـوسـف از سـر عـجــزی زفـان
جـمله گفـتـند ای عـزیر حـق شـناسکــس چــه دانــد بــانـگ آیـد ز طــاس
یوسـف آنگـه گـفـت من دانم درسـتکو چه گوید با شما ای جمله سست
گـفـت می گـوید شـمـا را پـیش ازینیـک بـرادر بـود حـسـنـش بـیـش ازیـن
نام یوسـف داشـت، کـه بـود از شـمادر نـکــویـی گــوی بــر بــود از شــمــا
دســت زد بــر طــاس از ســر بـــاز درگـــفـــت بـــرگـــویـــد بـــدیـــن آواز در
جـمـلـه افـکـنـدیـد یوسـف را بـه چـاهپــس بــیـاوردیـد گــرگــی بــی گــنـاه
پـیرهـن در خـون کـشـیدید از فـسـونتـا دل یعقوب از آن خـون گشـت خـون
دســت زد بــر طـاس یـک بــاری دگـرطـــــــاس را آورد در کــــــاری دگــــــر
گـفـت مـی گـویـد پــدر را سـوخـتـیـدیــوســف مــه روی را بـــفــروخــتــیــد
بــا بــرادر کـی کـنـنـد ایـن ، کـافــرانشـرم تــان بــاد از خــدا ای حــاضـران
زان ســخــن آن قــوم حــیــران آمــدهآب گــشـــتـــنــد، از پـــی نــان آمــده
گـرچـه یوسـف را چـنـان بـفـروخـتـنـدبـرخـود آن سـاعـت جـهان بـفروخـتـند
چـون بـه چـاه افـکندنش کـردند سـازجــمــلــه در چــاه بــلــا مــانـدنـد بــاز
کور چـشـمی بـاشـد آن کین قصـه اوبــشــنـود زیـن بــرنــگــیـرد حــصــه او
تــو مـکـن چـنـدیـن در آن قـصـه نـظـرقـصـه تـسـت این همه، ای بـی خـبـر
آنــچ تـــو از بـــی وفــایــی کــرده اینــی بـــه نــور آشـــنــایــی کــرده ای
گر کسی عمری زند بـر طاس دسـتکـار ناشـایسـت تـو زان بـیش هسـت
بــاش تــا از خــواب بــیـدارت کــنــنــددر نــهــاد خــود گــرفــتـــارت کــنــنــد
بـــاش تـــا فـــردا جـــفـــاهـــای تـــراکـــافـــریــهـــای و خـــطـــاهــای تـــرا
پــیـش رویـت عـرضـه دارنـد آن هـمـهیـک بـه یـک بـرتـو شـمـارنـد آن هـمـه
چـون بـسـی آواز طـاس آید بـه گوشمـی نـدانـم تـا بـمـانـد عـقـل و هوش
ای چــو مــوری لــنــگ در کــار آمــدهدر بـــن طـــاســـی گـــرفـــتـــارآمــده
چــنـد گـرد طــاس گـردی ســرنـگـوندر گذر کین هست طشت غرق خـون
در مــیــان طــاس مــانــی مــبــتــلــاهـــــر دم آوازی دگــــــر آیـــــد تــــــرا
پــر بــرآر و درگــذرای حــق شــنــاسورنـــه رســــوا گــــردی از آوازطــــاس
***
دیـگـری پــرســیـد ازو کـای پــیـشــواهسـت گسـتـاخـی در آن حـضـرت روا
گر کـسـی گسـتـاخـیی یابـد عـظـیمبـعـد از آنـش از پـی درآیـد هـیـچ بـیـم
چـون بـود گـسـتـاخـی آنجـا، بـازگویدر مــعـــنــی بـــرفــشـــان و رازگــوی
***
گـفـت هـر کـس را کـه اهـلـیـت بــودمـــحــــرم ســــر الــــوهـــیـــت بــــود
گـر کـنـد گـسـتــاخـیـی او را رواسـتزانـــک دایـــم رازدار پــــادشـــاســــت
لـــــــیــــــک مــــــردی رازدان و رازدارکـی کـنـد گـسـتـاخـیـی گـسـتـاخ وار
چون ز چپ باشد ادب حرمت زراستیک نفس گسـتـاخـیی از وی رواسـت
مـرد اشــتــروان کـه بــاشـد بــرکـنـارکــــی تــــوانـــد بــــود شــــه را رازدار
گـر کـنـد گـسـتـاخـیی چـون اهـل رازمــانــد از ایــمــان وز جــان نــیــز بـــاز
کـی تــوانـد داشـت رنـدی در سـپــاهزهـره گـسـتــاخــیـی در پــیـش شـاه
گــر بــه راه آیــد وشــاق اعــجــمــیهـســت گـســتــاخــی او از خــرمـی
جــمـلـه رب دانـد نـه رب دانـد نـه ربگـر کـنـد گـسـتــاخــیـی از فـرط حــب
او چــه دیـوانـه بــود از شـور عـشــقمــی رود بـــر روی آب از زور عــشــق
خـوش بـود گستـاخی او، خـوش بـودزانــک آن دیــوانــه چــون آتـــش بـــود
در ره آتـــش ســـلــامــت کــی بـــودمـرد مـجــنـون را مـلــامــت کــی بــود
چـــون تـــرا دیــوانــگــی آیــد پـــدیــدهـرچ تــو گـویـی ز تـو بــتـوان شـنـیـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.