ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سقایی که از سقای دیگر آب خواست

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
می شـد آن سـقـا مـگـر آبـی بـه کـفدیـد ســقــایـی دگــر در پــیـش صــف
حــالــی ایـن یـک آب در کــف آن زمـانپیش آن یک رفت و آبی خواست از آن
مـرد گـفـتـش ای ز مـعـنـی بـی خـبــرچـون تـو هم این آب داری خوش بـخور
گـفــت هـیـن آبــی ده ای بــخــرد مـرازانـکــه دل بــگــرفــت از آن خــود مــرا
بـــود آدم را دلــی از کـــهــنــه ســـیــراز بـــرای نــو بــه گــنــدم شــد دلــیــر
کـهنها جـمـلـه بـه یک گـنـدم فـروخـتهرچ بـودش جـمله در گندم بـسوخـت
عــور شــد، دردی ز دل ســر بــر زدشعـشــق آمـد حــلـقـه ای بــر در زدش
در فـروغ عـشــق چــون نـاچــیـز شــدکــهـنـه و نــو رفــت واو هـم نـیـزشــد
چون نماندش هیچ، با هیچی بساختهرچ دستـش داد در هیچی بـه بـاخت
دل ز خـود بــگـرفـتــن و مـردن بــسـینـیـســت کــار مـا و کــار هـر کــســی
***
دیـگـری گـفـتـش کـه پــنـدارم کـه مـنکـرده ام حــاصـل کـمـال خــویـشـتــن
هـم کـمـال خــویـش حــاصـل کـرده امهـم ریـاضــتــهـای مـشــکـل کــرده ام
چـون هم اینجـا کـار مـن حـاصـل بـبـودرفـتـنـم زیـن جـایـگـه مـشـکـل بــبــود
دیـده کــس را کــه بــرخــیـزد ز گــنــجمـی دود در کـوه و در صـحــرا بــه رنـج
***
گــفــت ای ابــلـیـس طــبــع پــر غــروردر مــنــی گـــم وز مــراد مــن نــفـــور
در خـــیــال خـــویــش مــغـــرور آمـــدهاز فـــضــــای مـــعــــرفــــت دورآمـــده
نـفـس بــر جــان تــو دسـتــی یـافـتــهدیـو در مـغــزت نـشــســتــی یـافـتــه
گــر تــرا نــوریـســت در ره یـارتــســتور تــرا ذوقـیـســت آن پــنـدار تــســت
وجـد و فـقـر تـو خـیالـی بـیش نیسـتهرچ می گویی محـالی بـیش نیسـت
غـــره ایـــن روشـــنـــی ره مـــبــــاشنـفـس تـو بــاتـسـت، جـز آگـه مـبـاش
بـا چنین خصمی ز بی تیغی به دستکـی تـواند هیچ کـس ایمـن نشـسـت
گــر تــرا نــوری ز نــفــس آمــد پــدیــدزخــم کــژدم از کــرفــس آمــد پـــدیــد
تــو بــدان نــور نــجــس غــره مــبــاشچـون نه ای خـورشـید جـز ذره مـبـاش
نــه ز تـــاریــکـــی ره نـــومـــیــد شـــونـه ز نـورش هـم بــر خــورشـیـد شــو
تــا تــو پــنــدار خــویـشــی ای عــزیــزخـوانـدن و رانـدن نـه ارزد یـک پــشـیـز
چـــون بـــرون آیـــی ز پـــنـــدار وجـــودبــــر تـــو گـــردد دور پــــرگـــار وجـــود
ور تـرا پــنـدار هـسـتـی هـسـت هـیـچنـبــودت از نـیـسـتـی در دسـت هـیـچ
ذره ای گـر طـعـم هـسـتـی بــا شـدتکـافـری و بــت پــرســتــی بــا شــدت
گـر پـدید آیی بـه هـسـتـی یک نـفـستــیــر بـــاران آیــدت از پــیــش و پــس
تـا تـو هـسـتـی، رنـج جـان را تـن بـنـهصــد قــفــا را هــر زمــان گــردن بــنــه
گـر تـو آیی خـود بـه هـسـتـی آشـکـارصـــد قـــفـــات از پـــی در آرد روزگـــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.