ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»نارضا بودن ایاز از اینکه محمود سلطنت را به او داد

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
گـفـت ایـاز خـاص را مـحـمـود خـوانـدتـاج دارش کـرد و بـر تـخـتـش نشـانـد
گفت شاهی دادمت، لشگر تـراستپـادشاهی کن که این کشور تـراسـت
آن همی خواهم که تـو شاهی کنیحـلـقـه در گـوش مـه و مـاهـی کـنـی
هـرکـه آن بـشـنـود از خـیل و سـپـاهجـمله را شد چشم از آن غیرت سیاه
هر کسی می گفت شاهی با غلامدر جــهـان هـرگـز نـکـرد ایـن احــتــرام
لــیـک آن ســاعــت ایــاز هــوشــیـارمـی گـریسـت از کـار سـلـطـان زار زار
جـمـلـه گـفـتـندش کـه تـو دیوانه ایمــی نــدانــی وز خــرد بــیـگــانــه ای
چـون بـه سلطانی رسیدی ای غلامچیست چندین گریه، بنشین شادکام
داد ایــاز آن قــوم را حــالــی جـــوابگـــفـــت بـــس دوریـــد از راه صـــواب
نـیـســتــی آگـه کـه شــاه انـجــمـندور مـــی انــدازدم از خـــویــشـــتـــن
می دهد مـشـغـولـیم تـا من ز شـاهبـــازمــانــم دور مــشــغــول ســـپـــاه
گـر بـه حـکـم مـن کـند مـلـک جـهانمـن نـگــردم غــایـب از وی یـک زمــان
هـرچ گــویـد آن تــوانــم کــرد و بــسلــیـک ازو دوری نــجــویـم یـک نـفــس
مـن چـه خـواهم کـرد مـلـک و کـار اومــلـــکـــت مــن بـــس بـــود دیــدار او
گـر تـو مـرد طـالـبـی و حـق شـنـاسبـــنــدگـــی کـــردن درآمـــوز از ایــاس
ای بــه روز و شــب مـعـطــل مـانـدههــمــچـــنــان بـــر گـــام اول مـــانــده
هر شـبـی از بـهر تـو ای بـوالفـضـولمــی کــنــنــد از اوج جـــبـــاری نــزول
تـو ز جـای خـود چـو مـردی بـی ادببــرنـگــیـری گــام، نـه روز و نـه شــب
آمـــدنـــد از اوج عـــزت پـــیــش بـــازتــو ز پــس رفــتــی و کـردی احــتــراز
ای دریـغــا نـیـســتــی تــو مــرد ایـنبــا کــه بــتــوان گـفــت آخــر درد ایـن
تــا بــهــشــت و دوزخــت در ره بــودجـــان تــــوزیـــن رازکـــی آگـــه بــــود
چـون ازیـن هـر دو بــرون آیـی تـمـامصـبــح ایـن دولـت بـرونـت آیـد ز شـام
گلشن جـنت نه این اصحـاب راسـتزانـک عـلـیـون ذوی الـالـبــاب راســت
تـو چـو مردان، این بـدین ده آن بـداندرگــذر، نــه دل بــدیــن ده نــه بــدان
چـون ز هـر دو درگـذشـتــی فـرد تــوگـر زنـی بــاشـی تـو بـاشـی مـرد تـوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.