ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت محمود که لات را به هندوان نفروخت و آنرا سوزاند

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
یـافــتــنـد آن بــت کـه نـامـش بــود لـاتلــشــگــر مــحـــمــود انــدر ســومــنــات
هـنــدوان از بــهــر بــت بــرخــاســتــنــدده رهش هم سـنگ زر مـی خـواسـتـنـد
هـیـچ گــونـه شــاه مـی نـفــروخــتــشآتــشـی بــرکـرد و حــالـی ســوخــتــش
سرکشی گفتش نمی بـایست سوختزر بـه از بـت، می بـبـایسـتـش فـروخـت
گــفــت تــرســیـدم کــه در روز شــمــاربـــر ســـر آن جـــمــع گــویــد کـــردگـــار
آزر و مــــحـــــمــــود را داریــــد گـــــوشزانک هست آن بت تراش این بت فروش
گـفـت چـون مـحـمـود آتـش بــرفـروخـتوآن بــت آتـش پــرسـتــان را بــسـوخـت
بـیسـت مـن جـوهـر بـیـامـد از مـیـانـشخـواسـت شـد از دسـت حـالی رایگانش
شـــاه گــفــتـــا لــایــق لــات ایــن بـــودوز خـــدای مــن مـــکـــافـــات ایــن بـــود
بـشـکـن آن بـتـها که داری سـر بـه سـرتــا چــو بــت در پــا نـه افـتــی در بــه در
نفس چون بت را بسوز از شوق دوستتــا بــسـی جــوهـر فـرو ریـزد ز پــوسـت
چون بـه گوش جـان شنیدستـی الستاز بــلـی گـفــتــن مـکــن کـوتــاه دســت
بــسـتـه ای عـهـد الـسـت از پــیـش تـواز بــلـی ســر درمـکـش زیـن بــیـش تــو
چـــــون بـــــدو اقــــرار آوردی درســـــتکــی شـــود انــکـــارآن کــردی درســـت
ای بــــه اول کــــرده اقــــرار الـــســــتپـــس بـــه آخــر کــرده انــکــار الــســت
چــون در اول بــســتــه ای مـیـثــاق تــوچــون تـــوانــی شــد در آخــر عــاق تـــو
نـاگــزیـرت اوســت، پــس بــا او بــســازهــرچ پــذرفــتــی وفــا کــن، کــژ مــبــازپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.