ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت محمود که برای فتح غزنین نذر کرد غنایم را به درویشان بدهد

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:40 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
گـفـت چـون محـمود شـاه خـسـروانرفـت از غـزنـیـن بـه حـرب هـنـدوان
هـنــدوان را لــشــگــری انــبــوه دیـددل از آن انـــبـــوه پـــر انـــدوه دیــد
نــــذر کـــــرد آن روز شـــــاه دادگــــرگفـت اگـر یابـم بـرین لشـگـر ظـفـر
هـر غـنـیـمـت کـافـتـدم ایـن جـایـگـاهجـمـلـه بـرسـانـم بـه درویشـان راه
عـاقـبـت چـون یافـت نـصـرت شـهریاربـس غـنیمـت گـرد آمد بـی شـمـار
بــود یـک جــزو غــنـیـمــت از قــیـاسبـرتـر از صـد خـاطر حـکمت شـناس
چـون ز حـد بـیرون غـنـیمـت یـافـتـنـدوآن سـیه رویـان هـزیـمـت یـافـتـنـد
شه کسـی را گفت حـالی از کسـانکین غنیمت را بـه درویشان رسـان
زانـک بــا حــق نـذر دارم از نـخـسـتتــا دریـن عــهــد وفــا آیـم درســت
هرکـسـی گـفـتـنـد چـندین مـال و زرچون توان دادن به مشتی بی خبـر
یا سـپـه را ده کـه کـینه مـی کـشـندیـا بـگـو تـا در خـزینـه مـی کـشـنـد
شـه درین اندیشـه سـرگـردان بـمانددر مـیـان ایـن و آن حــیـران بــمـانـد
بـوالـحـسـینـی بـود بـس فـرزانـه بـودلـیـک مـردی بـی دل و دیـوانـه بـود
مـی گـذشـت او در مـیـان آن سـپــاهچــون بـــدیــد از دور او را پــادشــاه
گــفــت آن دیـوانـه را فــرمــان کــنــمزو بــپــرسـم، هـرچ گـویـد آن کـنـم
او چــو آزادســت از شــاه و ســپـــاهبـی غـرض گوید سـخـن وز جـایگـاه
خــوانــد آن دیـوانــه را شــاه جــهــانپـس نـهـاد آن قـصـه بـا او در مـیـان
بــی دل دیـوانـه گـفـت ای پــادشــاهکـارت آمـد بــا دوجــو ایـن جــایـگـاه
گـر نـخـواهـی داشـت بــا او کـار نـیـزتـو بـدوجـو زو مـیـنـدیـش ای عـزیـز
ور دگــر بـــا اوت خــواهــد بـــود کــارپس مکن زینجا دوجو کم، شرم دار
حق چو نصرت داد و کارت کرد راستاو بـکـرد آن خـود، آن تـو کـجـاسـت
عــاقــبــت مـحــمـود کـرد آن زر نـثــارعاقبـت محـمود داشـت آن شـهریار
***
دیگری گفت ای بـه حـضـرت بـرده راهچـه بـضاعت رایج اسـت آن جـایگاه
گـر بـگـویی، چـون بـدین سـودا دریـمآنــچ رایــج تـــر بـــود آنــجــابـــریــم
پـیش شـاهان تـحـفه ای بـاید نفیسمردم بـی تـحفه نبـود جـز خسیس
***
گـفــت ای ســایـل اگـر فـرمـان بــریآنــچ آنــجــا آن نــیــابــنــد آن بــری
هـرچ تــو زیـنـجــا بــری کـانـجــا بــودبــردن آن بــر تــو کــی زیــبـــا بــود
علم هسـت آنجـایگه و اسرار هستطـاعـت روحـانـیون بـسـیار هـسـت
سـوز جـان و درد دل مـی بــر بـسـیزانک این آنجـا نشـان ندهد کسـی
گـــر بــــرآیـــد از ســــردردی یـــک آهمـی بـرد بـوی جـگـر تـا پـیـش گـاه
جــایـگـاه خــاص مـغـز جــان تــســتقشـر جـانت نفس نافـرمان تـسـت
آه اگــر از جـــای خــاص آیــد پـــدیــدمـرد را حــالـی خــلـاص آیـد پــدیـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.