ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت سجده نکردن ابلیس بر آدم

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 08:41 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان عطار نیشابوری
گفت چون حق می دمید این جان پاکدر تـــن آدم کــه آبـــی بـــود و خـــاک
خـواسـت تـا خـیل ملایک سـر بـه سـرنــه خــبـــر یــابـــنــد از جــان نــه اثــر
گـــفـــت ای روحـــانـــیــان آســـمـــانپــیـش آدم ســجــده آریــد ایـن زمــان
ســرنـهـادنـد آن هـمــه بــر روی خــاکلـاجــرم یـک تــن نـدیـد آن ســر پــاک
بــاز ابــلـیـس آمـد و گـفـت ایـن نـفـسسـجـده ای از مـن نـبـینـد هـیچ کـس
گـــر بـــیــنـــدازنــد ســـر از تـــن مـــرانیست غم چـون هست این گردن مرا
مـن همـی دانم کـه آدم خـاک نیسـتسـر نهم تـا سـر بـبـینم، بـاک نیسـت
چـون نـبـود ابــلـیـس را سـر بــر زمـیـنسـر بـدیـد او زانـکـه بـود او در کـمـیـن
حـق تـعـالی گفتـش ای جـاسـوس راهتــو بــه سـر در دیـدنـی ایـن جــایـگـاه
گـنـج چـون دیـدی کـه بــنـهـادم نـهـانبــکـشـمـت تــا بــرنـگـویـی در جـهـان
زانـک خـفـیه نـیسـت بـیـرون از سـپـاههر کـجـا گـنـجـی کـه بـنـهـد پـادشـاه
بـی شـکی بـر چـشـم آنکس کان نهدبـکـشـد او را و خـطـش بـر جـان نـهـد
مـرد گــنـجــی دیـد گـنـجــی اخــتــیـارســر بــریــدن بــایـدت کــرد اخــتــیــار
ور نـــبـــرم ســـر ز تـــن ایـــن دم تـــراایـن سـخـن بــاشـد هـمـه عـالـم تــرا
گــفــت یـا رب مــهـل ده ایـن بــنــده راچــاره ای کــن ایـن ز کــار افــکـنـده را
حـق تـعـالـی گـفـت مـهـلـت بـر مـنـتطــوق لــعــنــت کــردم انـدر گــردنــت
نـــام تــــو کـــذاب خـــواهـــم زد رقـــمتــابـــمــانــی تــا قــیــامــت مــتــهــم
بـعـد از آن ابـلـیس گـفـت آن گـنج پـاکچون مرا روشن شد، از لعنت چه باک
لــعــنــت آن تـــســت رحــمــت آن تــوبــنــده آن تــســت قــســمــت آن تــو
گر مرا لعنسـت قسـمت، بـاک نیسـتزهـر هـم بـاید، هـمـه تـریـاک نـیسـت
چــون بــدیـدم خــلـق را لـعـنـت طـلـبلــعــنــت بـــرداشــتــم مــن بــی ادب
ایـن چـنـیـن بــایـد طـلـب گـر طـالـبــیتــو نـه طــالـب بــه مـعــنـی غـالـبــی
گــر نـمـی یـابــی تــو او را روز و شــبنیسـت او گم، هست نقصان در طلبپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.